Phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ tại các bản ở xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai)
Những sản phẩm từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng do cấp uỷ Bản Lầu quan tâm lãnh đạo thực hiện.

Bản Lầu là xã biên giới thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, có 13 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 70%. Bản Lầu có 10,24km đường biên giới giáp với huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Bản Lầu là quê hương cách mạng của huyện Mường Khương, tổ chức đảng trong xã đã được thành lập khá sớm (5-1949). Năm 2011, xã có 9 chi bộ nông thôn, trong đó 3 thôn có chi bộ độc lập; 17 thôn có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ độc lập; có chi bộ phải ghép số đảng viên của 3 đến 5 thôn và còn 1 thôn chưa có đảng viên.

Việc phát triển đảng viên gặp khó khăn do trình độ dân trí thấp; thanh niên có học vấn hầu hết đi làm ăn xa; một số người lý lịch không bảo đảm… Có 3 thôn trong 3 năm liền không kết nạp được đảng viên. Một số chi bộ hoạt động còn yếu, đảng viên trình độ hạn chế chưa phát huy vai trò lãnh đạo lãnh đạo, nhất là đảng viên ở các thôn vùng sâu, vùng xa….

Để khắc phục những yếu kém nêu trên, Đảng ủy xã Bản Lầu đã ra Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng đảng. Nghị quyết xác định: Chú trọng kiện toàn các chi bộ thôn, bản nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là ở những thôn chưa có đảng viên và chưa có chi bộ độc lập. Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như: gắn xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, giác ngộ lý tưởng cách mạng và nhận thức về Đảng cho quần chúng nhân dân, nhất là đoàn viên, thanh niên và hội viên các đoàn thể ở cơ sở; đồng thời tạo điều kiện để quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và phấn đấu vào Đảng.

Đảng ủy xã xác định rõ vị trí, vai trò của chi bộ thôn trong công tác lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thôn. Đảng ủy yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí bí thư chi bộ. Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, cán bộ, đảng viên công tác ở xã thường xuyên bám sát cơ sở để nắm chắc tình hình, phát hiện nguồn phát triển đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn, coi đây là một tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức và đảng viên hằng năm.

Ngày 20-4-2014, Đảng ủy xã đã xây dựng Kế hoạch số 11-KH/ĐU về nhiệm vụ làm việc tại các thôn của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã, theo đó mỗi ủy viên BCH phải xuống thôn tối thiểu 4 ngày/tháng để thực hiện các nội dung: 1) Tham dự sinh hoạt chi bộ, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ chấp hành chế độ sinh hoạt đúng quy định của Điều lệ Đảng; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 2) Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ về nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 3) Tham gia ý kiến với chi ủy, bí thư chi bộ để rút kinh nghiệm, nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt. 4) Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình xây nông thôn mới, trọng tâm là thực hiện tiêu chí môi trường.

Ngoài các đồng chí ủy viên BCH, Đảng ủy xã còn phân công các đồng chí đảng viên là cán bộ chủ chốt, cán bộ công chức đang công tác ở xã về những thôn có số lượng đảng viên ít để tham gia sinh hoạt hoặc trực tiếp tham gia cấp ủy để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên đối với công tác phát triển đảng viên và tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, đặc biệt là hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời rà soát, hướng dẫn việc thực hiện các quy trình, thủ tục, điều kiện kết nạp đảng viên theo Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, hỗ trợ giải quyết những vướng mắc trong thủ tục về kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên là người dân tộc ít người, để xây dựng các chi bộ độc lập ở các thôn gắn liền với tăng cường nâng cao chất lượng đảng viên…

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết,  từ tháng 1-2013 đến tháng 3-2015, Đảng bộ xã Bản Lầu đã kết nạp được 35 đảng viên ở thôn, trong đó có 22 đảng viên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 14 đảng viên nữ; 14 đảng viên là người dân tộc thiểu số, thành lập mới 12 chi bộ độc lập ở thôn, nâng tổng số chi bộ độc lập ở thôn lên 21 chi bộ, xóa chi bộ ghép.

Nhờ thành lập được chi bộ độc lập ở tất cả các thôn trong xã, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy được tăng cường, toàn diện và hiệu quả cao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất, đồng thuận, dân chủ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng bộ đề ra. Trong hai năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đều đạt và vượt chỉ tiêu: năm 2013 đạt 3.433 tấn (120% kế hoạch), năm 2014 đạt 2.950 tấn (102% kế hoạch). Đảng ủy chỉ đạo các thôn tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo đó sản lượng chè búp tươi năm 2014 đạt 519 tấn (trị giá đạt trên 2,9 tỷ đồng); sản lượng dứa 2014 đạt 13.000 tấn (trị giá đạt 65 tỷ đồng); diện tích cây cao su trồng mới trong năm 2013 là 98,4ha, năm 2014 là 23,5ha... Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhân dân đã tích cực hiến đất, hiến cây cối, hoa màu, đóng góp ngày công làm đường giao thông liên thôn, xóa đói, giảm nghèo… Năm 2013, xã đạt 9 tiêu chí, đến tháng 11-2014, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhận xã nông thôn mới. Kinh tế phát triển, tạo thêm cơ sở để bảo đảm, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần cùng các lực lượng chức năng giữ vững biên giới quốc gia, quan hệ của nhân dân hai bên biên giới được củng cố và tăng cường, góp phần tạo môi trường hòa bình để phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất