Tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu dân cư huyện Lâm Thao
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ năm 2018.
Toàn huyện Lâm Thao hiện có 6.550 đảng viên (chiếm khoảng 6,5% tổng số dân toàn huyện) sinh hoạt ở 37 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 14 đảng bộ xã, thị trấn với 273 chi bộ trực thuộc, trong đó có 199 chi bộ khu dân cư với 4.464 đảng viên (chiếm 67,63% tổng số đảng viên). Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, coi đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm. Qua đó đã góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở tích cực thực hiện, đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Vì vậy, đã tạo được nhiều nguồn phát triển đảng, nhất là trong phụ nữ, giáo viên, cán bộ công chức, viên chức,…Từ năm 2005 đến nay, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đã giới thiệu hơn 2.200 quần chúng ưu tú cho Đảng; mỗi năm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở từ 2 - 3 lớp nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của người đảng viên cho các đối tượng kết nạp Đảng.

Các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện đúng phương châm, phương hướng trong phát triển đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thủ tục chặt chẽ, bám sát kế hoạch đề ra nên số lượng đảng viên được kết nạp những năm qua đều đạt và vượt chỉ tiêu, chất lượng đảng viên kết nạp ngày càng được nâng lên, quan tâm hơn việc phát triển đảng viên nữ, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ năm 2005 đến nay đã kết nạp được 1.992 đảng viên mới; bình quân trong mỗi nhiệm kỳ, số đảng viên mới kết nạp đạt khoảng 10 -12% so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ, trong đó số đảng viên mới kết nạp từ khu dân cư chiếm khoảng 34%, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 3,5 - 4%.  

Mặc dù vậy, công tác phát triển đảng ở các chi bộ khu dân cư trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn: (1) Tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ khu dân cư chưa cao, có 19,5% số chi bộ khu dân cư nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên (39/199 chi bộ); (2) Chất lượng đảng viên tuy có tăng nhưng so với yêu cầu vẫn còn hạn chế về trình độ, chưa đa dạng các thành phần; (3) Tình trạng "già hóa" đảng viên ở các chi bộ khu dân cư ngày một cao, ở nhiều chi bộ, đảng viên có độ tuổi trung bình trên 40 (có chi bộ độ tuổi trung bình của đảng viên lên đến trên 50 tuổi); (4) Nhiều khu dân cư thiếu cán bộ, đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để giới thiệu đảm nhận các chức danh ở khu dân cư; (5) Một số đảng viên sau khi được kết nạp hoặc đảng viên xuất ngũ về địa phương phải đi làm ăn xa, đi xuất khẩu lao động đã bỏ sinh hoạt, hoặc không làm thủ tục chuyển đảng, xin ra khỏi đảng dẫn đến xóa tên trong danh sách đảng viên của đảng bộ. 

Tình hình trên xuất phát từ nguyên nhân khách quan, nguồn phát triển đảng hiện rất thiếu, tại khu dân cư, số đối tượng trong độ tuổi lao động đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn, tạo điều kiện, giúp đỡ phát triển đảng là rất khó khăn (do các đối tượng học hết THPT tiếp tục vào học các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; một số đi làm ăn xa hoặc đi làm tại các khu công nghiệp, đi nghĩa vụ quân sự; không thường xuyên giữ mối liên hệ với địa phương đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tạo nguồn phát triển đảng viên). 

Về chủ quan, một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể chưa thường xuyên quán triệt các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của đảng về công tác phát triển đảng. Công tác tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục quần chúng để có chí hướng phấn đấu vào Đảng ở nhiều chi bộ vẫn chưa được quan tâm sát sao; chưa tạo điều kiện, môi trường làm việc, sinh hoạt để thu hút, tập hợp đối tượng; đối tượng chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ khi được vào Đảng; một số đảng viên ở nông thôn chưa thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên đối với công tác vận động, giúp đỡ, rèn luyện quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng.

Một số tổ chức đảng thực hiện công tác phát triển đảng theo hướng đảm bảo chỉ tiêu của cấp trên giao, thiếu quan tâm chất lượng, cơ cấu, thành phần. Một số cán bộ làm công tác tổ chức trong các đảng ủy, chi ủy chưa nắm vững các nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên nên có những trường hợp phải làm đi, làm lại hồ sơ nhiều lần, ảnh hưởng đến chất lượng công tác phát triển đảng.

Đảng bộ huyện Lâm Thao xác định tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư là một yêu cầu cấp thiết, phải có giải pháp thiết thực trong tổ chức thực hiện, đưa công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư đi vào hoạt động nền nếp. Từng bước trẻ hoá đảng viên cho chi bộ khu dân cư nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ kế cận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Theo đó cần tiếp tục thực hiện các giải pháp:   

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên khu dân cư. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân có nhận thức sâu sắc về truyền thống của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để có động cơ phấn đấu vào Đảng. 

Đảng ủy xã, thị trấn, cấp ủy chi bộ khu dân cư phải xác định thực hiện công tác phát triển đảng viên khu dân cư là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phát triển đảng viên, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức cho từng đảng viên, cấp ủy và quần chúng đối với công tác phát triển đảng trong tình hình mới.

Hai là, làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên khu dân cư. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên khu dân cư phải bảo đảm các yêu cầu về số lượng, nâng cao chất lượng. Người kết nạp vào Đảng phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn trong các phong trào quần chúng. Việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên phải cụ thể, sát với tình hình thực tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên để bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình. 

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát triển đảng viên khu dân cư. Chú trọng quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể ở cơ sở, thu hút đoàn viên, hội viên vào sinh hoạt để phát hiện những quần chúng ưu tú có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng để giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, giúp đỡ xem xét kết nạp vào Đảng. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy trong việc rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, chọn lựa những đoàn viên, hội viên tiêu biểu đưa vào dự nguồn phát triển đảng. 

Bốn là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đối tượng dự nguồn kết nạp đảng và người làm công tác đảng. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời rà soát, tổng hợp đối tượng dự nguồn, hằng năm có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng đối tượng đảng để bảo đảm cho đối tượng được đi học nhằm nâng cao nhận thức về Đảng. Hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; thường xuyên kiểm tra và giúp đỡ cho cơ sở thực hiện tốt quy trình, hồ sơ, thủ tục kết nạp đảng, bảo đảm kịp thời, chính xác.

Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên khu dân cư. Tăng cường công tác quản lý đảng viên của chi bộ, đảng bộ; tích cực hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên cho cơ sở. Thực hiện tốt việc phân công, giao nhiệm vụ, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, giúp đỡ đối với dự nguồn phát triển đảng và đảng viên mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Sáu là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp cần đưa nội dung về kiểm tra, giám sát việc kết nạp đảng viên ở khu dân cư của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc vào chương trình kiểm tra giám sát hàng năm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp trong công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác phát triển đảng ở khu dân cư. Thông qua kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất