Nghệ An thực hiện thí điểm việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng

Hết năm 2019, Nghệ An có 21.575 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhưng chỉ có 12.399 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất - kinh doanh (trong đó, doanh nghiệp nhà nước chiếm 0,16%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 0,75%; hợp tác xã chiếm 3%; số doanh nghiệp tư nhân là 11.913). Trong số 11.913 doanh nghiệp tư nhân chỉ có 165 doanh nghiệp có tổ chức đảng, với 29 đảng bộ cơ sở, 103 chi bộ cơ sở, số còn lại thuộc chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 2.506 đảng viên.

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Bạc Liêu nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên

Xác định công tác phát triển đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới luôn được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu quan tâm chỉ đạo, xem đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng ở Vĩnh Long: Còn nhiều khó khăn

Vĩnh Long hiện có 2.697 doanh nghiệp tư nhân với 94.700 lao động, trong đó 20 doanh nghiệp có tổ chức đảng với 756 đảng viên; 113 doanh nghiệp tư nhân có tổ chức công đoàn với 18.601 công đoàn viên; 9 doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đoàn thanh niên.

Chi bộ khu 5 (phường Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh) làm tốt công tác phát triển đảng viên

Chi bộ khu 5, đảng bộ phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có trên 100 đảng viên, chia thành 11 tổ đảng. Những năm qua năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành có sự chuyển biến tốt, đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết vượt khó, luôn bám sát cơ sở và có ý thức phấn đấu vươn lên.

Chú trọng tạo nguồn đảng viên trẻ tại Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Thời gian qua, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam luôn quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên, đặc biệt là nguồn từ đoàn viên thanh niên để góp phần trẻ hóa, tạo nguồn cán bộ kế cận và tăng cường sức chiến đấu cho các tổ chức đảng.

Vĩnh Long thực hiện chính sách đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn

Chính sách đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn không có hưởng chế độ, chính sách ở Vĩnh Long thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đảng viên có nhiều cống hiến. Đồng thời, động viên, khích lệ đội ngũ đảng viên cao tuổi tiếp tục nêu cao ý chí, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Kết nạp đảng viên là người có đạo ở Kim Sơn

Thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28-9-2004 của Bộ Chính trị về kết nạp đảng viên là người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 4-8-2008 về tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với chủ doanh nghiệp và quần chúng là người có đạo. Tại Kim Sơn, số lượng quần chúng ưu tú là người có đạo được kết nạp vào Đảng ngày càng tăng và chất lượng được nâng lên.

Bài 2: Không để khó khăn thành lực cản

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở phải thường xuyên đẩy mạnh rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Thanh lọc, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên là một vấn đề rất khó và phức tạp, nhưng không thể không làm. Không để khó khăn cản sự phát triển, phải quyết liệt hành động, giữ cho tổ chức đảng vững từ “gốc” là chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Bài 1: Từ một chỉ thị của Ban Bí thư

Để bảo đảm vai trò lãnh đạo và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, việc rà soát, sàng lọc và kịp thời đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng là yêu cầu tất yếu trong công tác xây dựng  Đảng. Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngày 21-1-2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 130-KH/TU để triển khai thực hiện. Đây là một giải pháp quan trọng, góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc làm tốt công tác đảng viên

Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có 9 TCCSĐ với 49 chi bộ trực thuộc, 586 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ Tổng Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là cung ứng các sản phẩm dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải trên phạm vi hoạt động từ vùng biển Quảng Ninh đến Quảng Ngãi. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy Tổng Công ty quan tâm, chú trọng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất