Chọn hiền tài

Đại hội XI của Đảng  bắt đầu họp phiên trù bị. Trước đó, Trung ương đã công bố các dự thảo văn kiện đại hội và đã nhận được nhiều ý kiến góp ý cho các bản dự thảo. Nghe, thấy mừng. Ngẫm, thấy cũng còn nhiều mong muốn.

Mừng vì soi khắp đông, tây, nam, bắc, dễ gì ở nước nào dân được bàn chuyện quốc gia đại sự đến từng câu, từng chữ như nước mình. Mừng vì hưởng ứng lời kêu gọi ấy, biết bao nhà khoa học, cựu lãnh đạo đất nước, tướng lĩnh… đã lao tâm khổ trí viết ra những điều góp ý tâm huyết.

Mong muốn?
Một quốc gia, một chính đảng sẽ mạnh khi đứng đầu là một hiền tài. Ở Nhật Bản, Nhật hoàng Minh Trị đã khôn khéo vừa làm cho đất nước thoát họa ngoại xâm, vừa đưa đất nước lên cường thịnh, lại vẫn giữ được giá trị của văn hoá phương Đông. Nước Xinh-ga-po bé nhỏ từ một làng chài mà nhờ tài năng của ông Lý Quang Diệu đã mạnh lên thành rồng châu Á. Thế mới biết, một đất nước cường thịnh đâu chỉ phụ thuộc nước ấy nhỏ hay to. Thời nay có nhiều chuyện người ta bảo khó. Chẳng hạn như chống tham nhũng, đa số cho rằng vô phương cứu chữa. Ấy là vì chưa xuất hiện hiền tài đấy thôi. Có hiền tài thì việc khó mấy cũng biết cách giải quyết. Người ta bảo “thời thế tạo anh hùng”, nhưng trong lịch sử cũng có “anh hùng tạo thời thế”. Bởi vậy mới có thời đại Hồ Chí Minh, có xoá bỏ gông xiềng nô lệ, có độc lập, tự do, mới có Đổi Mới. 

Trong áng thiên cổ hùng văn Bình Ngô đại cáo, cụ Nguyễn Trãi đã khẳng định đất nước ta “Dẫu mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”. Nhưng cơ hội nào để hào kiệt xuất hiện? Giữa thời bình này, cách gì cho hiền tài xuất hiện? Hiền tài xuất hiện được một khi có môi trường, cơ hội thể hiện chủ kiến và tài năng. Chủ kiến, việc làm của họ không phải chỉ do một số người ở cấp trên, mà phải do quảng đại quần chúng đánh giá. Hiền tài còn phải được tôn vinh nếu với trọng trách của mình, họ làm được những gì cho phát triển.

Xét cho cùng, để đổi mới, vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu như Dự thảo Cương lĩnh đã đề ra thì điều quan trọng là cùng với việc xây dựng đường lối đúng đắn, phải đổi mới cơ chế bầu cử, phải dân chủ hơn, nhất là bầu người đứng đầu. Vị trí ấy không chỉ đề cử một người, mà phải đề cử ít nhất hai người. Những người được đề cử vào vị trí đứng đầu phải trình bày cương lĩnh hành động của mình, phải đối thoại, trả lời chất vấn, tự bảo vệ quan điểm, cương lĩnh hành động của mình trước những đảng viên sẽ bỏ phiếu. Làm vậy mới chọn được hiền tài, loại bỏ được những người chỉ biết đọc điều người khác viết sẵn. Làm như vậy mới thực sự có kênh để thấu hết nguyện vọng của nhân dân, của đảng viên. Trong quá trình đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, thực hiện chủ trương trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội là mở rộng dân chủ. Nhưng nhiều nơi khi bầu chỉ đề cử một người. Cách bầu ấy tuy đã là một bước tiến nhưng dân chủ vẫn chưa được mở rộng.

Đất nước có được đà phát triển mới hay không, phải trông vào sự đổi mới của Đảng, trong đó có cơ chế bầu cử. Có như vậy, trong nhiệm kỳ, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ phấn khởi, tin tưởng, tìm cách làm được cái gì có ích cho dân, cho sự phát triển đi lên của đất nước để tự khẳng định mình, để rồi đến kỳ đại hội, nhân dân phấn khởi, đồng tình ủng hộ, đảng viên có cơ sở bầu người thực đức, thực tài. Có như vậy, hào kiệt mới có cơ xuất hiện.

Đại hội đảng bộ các cấp đã hoàn thành. Nhân dân trông chờ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, đánh dấu một thời kỳ thực sự dân chủ trong cách tiến hành đại hội. Quan trọng nhất là bầu được hiền tài để bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phản hồi (1)

Lương Khánh Thọ 11/01/2011

Tôi hoàn toàn đồng ý "Xét cho cùng, để đổi mới, vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu như Dự thảo Cương lĩnh đã đề ra thì điều quan trọng là cùng với việc xây dựng đường lối đúng đắn, phải đổi mới cơ chế bầu cử, phải dân chủ hơn, nhất là bầu người đứng đầu. Vị trí ấy không chỉ đề cử một người, mà phải đề cử ít nhất hai người. Những người được đề cử vào vị trí đứng đầu phải trình bày cương lĩnh hành động của mình, phải đối thoại, trả lời chất vấn, tự bảo vệ quan điểm, cương lĩnh hành động của mình trước những đảng viên sẽ bỏ phiếu."

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất