Gửi niềm tin vào Đại hội
Gửi trọn niềm tin vào những đảng viên đang vinh dự có mặt tại Đại hội

Trong phát biểu khai mạc Đại hội của Ủy viên Bộ Chính trị BCH TƯ Đảng Khóa X, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết, người vừa như đại diện cho Đảng, vừa thay mặt cho toàn dân khẳng định Đảng: “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thách thức và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng".
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Khóa X trình bày, cũng nêu rõ: "Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng về những khuyết điểm, thiếu sót". Đó là thái độ chân chính của Đảng Cộng sản chân chính.
Nhân dân gửi niềm tin vào Đảng và Đảng đã không phụ niềm tin ấy khi 81 năm qua đã dẫn dắt toàn dân tộc vượt qua muôn vàn thử thách khốc liệt, lần lượt đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, cho ngày non sông quy về một mối; rồi vượt qua mọi khó khăn, phức tạp của thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, đưa Việt Nam hội nhập với thế giới, từng bước khẳng định vị thế của một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình, một dân tộc luôn gắng sức xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Nhân dân gửi niềm tin vào Đảng. Hơn 3,6 triệu đảng viên lại gửi trọn niềm tin vào gần 1.400 đại biểu, những đảng viên đang vinh dự có mặt tại Đại hội, với mong muốn các đồng chí xứng đáng là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức và chính trị của những người cộng sản chân chính. Với trí tuệ sáng suốt cùng bản lĩnh của người đảng viên cộng sản dám nói, quyết làm, những đại diện ưu tú mà Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ đáp ứng được kỳ vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Với thái độ thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, rút ra bài học, từ đó đề ra những quyết sách, Đảng ta sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước đi lên, kinh tế - xã hội, tiềm lực quốc phòng của đất nước tiếp tục phát triển, đời sống mọi mặt của mỗi người dân không ngừng được cải thiện, xã hội ngày càng công bằng, dân chủ, văn minh.
Bởi vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn gửi niềm tin vào Đại hội của Đảng.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất