Ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam

Chỉ trong vòng 15 ngày, nhân dân ta đã làm cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị hàng ngàn năm của chế độ phong kiến, gần trăm năm của thực dân Pháp, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có ‎ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn, đã đưa nước ta từ một thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền, có tên trên bản đồ thế giới, nhân dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than, trở thành chủ nhân của đất nước.

Trong thời khắc vận mệnh dân tộc “ngàn cân treo sợi tóc”, trước những khó khăn chồng chất, cùng sự phá hoại điên cuồng của thù trong, giặc ngoài, vậy mà mới 15 tuổi, với khoảng 5.000 đảng viên, Đảng ta đã tập hợp được toàn dân đồng lòng đứng dậy giành chính quyền. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là thắng lợi của “Bộ tham mưu” biết tạo thế, tạo lực, biết chớp thời cơ, và quan trọng nhất vẫn là bài học về sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh của một nước phong kiến nửa thuộc địa, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, tập hợp các lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất để tiến hành Tổng khởi nghĩa. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ, là thắng lợi vĩ đại do Ðảng ta dự báo chính xác thời cơ cách mạng, tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng, dựa vào lực lượng toàn dân, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đi từ khởi nghĩa từng phần tiến tới Tổng khởi nghĩa. Khi thời cơ cách mạng đã chín muồi, Ðảng ta kịp thời phát động toàn dân vùng lên lật đổ chế độ thực dân phong kiến.

Đó là kết quả của đường lối đúng, song quan trọng hơn là uy tín của Đảng được vun đắp nên bởi đạo đức cách mạng, phẩm chất trong sáng, gương mẫu, đi đầu của 5000 đảng viên. Họ là những chiến sĩ tiên phong, luôn luôn đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc, sẵn sàng nhận gian khổ khó khăn, kể cả phải hy sinh tính mạng của mình vì cách mạng, vì nhân dân. Họ được đồng bào tuyệt đối tin tưởng.

Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô giá của Cách mạng Tháng Tám trở thành hành trang, thành động lực thôi thúc toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ trong suốt 30 năm, đánh thắng các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược; lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Ðại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tinh thần và ý chí quật cường của Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ nhân dân ta đạp bằng mọi khó khăn, thử thách để giành thắng lợi rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đồng bào ta có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, uy tín và vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đảng ta là đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo không chỉ bằng đường lối đúng, mà còn bằng uy tín của Đảng. Bài học kinh nghiệm quý báu từ Cách mạng Tháng Tám là bài học về xây dựng đảng cầm quyền được Đảng ta tiếp tục tổng kết, khái quát thành lý luận, tạo sức mạnh vật chất lãnh đạo dân tộc ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy nhiên, chúng ta càng tự hào về Đảng ta bao nhiêu, thì càng không khỏi băn khoăn, lo lắng về một bộ phận cán bộ, đảng viên ngày càng thoái hóa, biến chất, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có những suy nghĩ và hành động đi ngược lại bản chất cách mạng trong sáng của người đảng viên. Thực trạng này một lần nữa được Đảng ta thừa nhận, xem đó như là một vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên… suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”. Thực trạng trên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước.

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, càng đòi hỏi phải áp dụng một cách có hiệu quả các bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám và thực tiễn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra. Chúng ta mãi mãi ghi lòng tạc dạ và phấn đấu thực hiện lời Bác Hồ dặn trong Di chúc 45 năm trước: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ và đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Sự nghiệp đổi mới đất nước chỉ có thể hoàn thành khi Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, trí tuệ và bản lĩnh, có phương thức lãnh đạo khoa học và thiết thực, khi phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khi ý Đảng và lòng dân thống nhất, hòa quyện vào nhau. Mỗi đảng viên cần phấn đấu là một tấm gương trong tổ chức, cộng đồng dân cư nơi mình sinh hoạt, học tập. Người đảng viên phải thực sự là người mẫu mực, nói đi đôi với làm, đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân.

Kỷ niệm 69 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, đất nước cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn. Tình hình đó đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần và ý chí của Cách mạng Tháng Tám, đồng tâm hiệp lực, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất