Tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ - sự kết tinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ
Nhìn lại chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược các thế hệ hôm nay càng cảm phục trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Trí tuệ và bản lĩnh đó được kết tinh qua truyền thống nghìn năm dựng nước và giữ nước, được khơi dậy dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; đồng thời là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu bền chặt, thủy chung, son sắt giữa quân đội, nhân dân 3 nước Đông Dương và sự đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đó là chiến thắng khẳng định sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam,  với ý chí “quyết chiến, quyết thắng” và lời thề vẻ vang: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng ở tầm cao chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ của quân và dân ta chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ không còn là của riêng dân tộc Việt Nam, sức lan tỏa của nó đã vượt qua giới hạn biên giới quốc gia, trở thành động lực cho phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của các dân tộc trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam trở thành biểu tượng thể hiện tinh thần khát khao độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc của các dân tộc trên thế giới, làm xoay chuyển lịch sử nhân loại trong nửa cuối thế kỷ 20.

Những giá trị truyền thống, bài học kinh nghiệm của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã trở thành động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào giai đoạn lịch sử mới chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai. Với đường lối cách mạng đúng đắn, sự chỉ đạo tài tình của Đảng, quân và dân ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong công cuộc đổi mới đất nước ngày nay, chiến thắng Điện Biên Phủ là bài học quý báu về đại đoàn kết dân tộc, cả nước chung lòng, chung sức thực hiện đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng hướng tới “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh” gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo tiền đề cho ổn định để phát triển đất nước.

60 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không hề phai mờ trong trái tim các thế hệ nhân dân Việt Nam, trở thành bài học lịch sử nguyên giá trị cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, tự hào về Tổ quốc ta, Đảng ta, nhân dân ta và sự nghiệp cách mạng của quân và dân ta. Trong mỗi giai đoạn đi lên của đất nước, chúng ta luôn nhận thấy “tư tưởng cốt lõi nhất” của tinh thần Điện Biên Phủ là ý chí “quyết chiến, quyết thắng”, là khát vọng vươn tới độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Điện Biên Phủ luôn là hiện thân của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, là động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Bài học về dân chủ quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã và đang phát huy tác dụng, tạo nên đồng thuận, sự tin tưởng, gắn bó chặt chẽ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng khối óc và bàn tay của mình, bằng tài năng và sự sáng tạo, chúng ta hoàn toàn có thể biến khát vọng thành hiện thực - xây dựng một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tin, niềm tự hào của dân tộc ta, trường tồn cùng với đất nước, con người Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất