Tiếp nối, phát huy truyền thống

Kỷ niệm 80 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ôn lại truyền thống quý báu qua các bước thăng trầm của cách mạng, với sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức đã trưởng thành vượt bậc qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Thực tiễn đó giúp mỗi chúng ta nguyện phấn đấu rèn luyện cho mình có tư cách phẩm chất xứng với 80 năm truyền thống của Ngành.

Sự trưởng thành đó thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng Đảng ngang tầm sự nghiệp đổi mới, đáp ứng yêu cầu và sự mong đợi của nhân dân, mỗi cán bộ Ngành Tổ chức luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Giữ gìn đoàn kết, phát huy dân chủ, thực hiện những yêu cầu đã được toàn Ngành tổng kết: Trung thành, trung thực, công tâm, khách quan, nhìn xa, chu đáo, liêm khiết, toàn diện, cụ thể…

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, trưởng thành của Ngành, mỗi cán bộ, công chức chúng ta luôn xây dựng cho mình ý thức học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; chủ động nghiên cứu nắm vững và chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội quy, quy chế và quy định của cơ quan Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Xây dựng phương pháp làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành, các đơn vị trong từng cơ quan và các cơ quan có liên quan; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chịu khó rút kinh nghiệm từ thực tiễn công tác để nâng cao trình độ năng lực, học tập và ứng dụng khoa học công nghệ, bồi dưỡng kiến thức mới phục vụ cho công việc được giao. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú, đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức đấu tranh xây dựng, tự phê bình và phê bình thật sự trong sáng, trung thực. Tích cực xây dựng và tham gia cải cách hành chính nhà nước và cải cách hành chính đảng; đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Giải quyết công việc đúng chính sách, nguyên tắc đảng, đúng thời gian và đạt hiệu quả cao nhất. Xây dựng đội ngũ cán bộ tổ chức đảng có thái độ khiêm tốn, hoà nhã, trung thực, khách quan; luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của quần chúng, gương mẫu trong lời nói và việc làm; dám nghĩ, dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng và thực hiện văn hoá nơi công sở, nơi sinh hoạt và ở gia đình, góp phần phát triển văn hoá Việt Nam bền vững trong hội nhập khu vực và quốc tế, đưa văn hoá tiên tiến của nước ta ngang tầm thời đại.

Học tập và phát huy truyền thống 80 năm của Ngành gắn liền với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chúng ta không ngừng tiếp nối truyền thống, đồng thời chống sự thoái hoá, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để mưu lợi cá nhân. Chống hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà, thậm chí sách nhiễu đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân trong giải quyết và xử lý công việc. Chống bao che các hành vi sai trái, tư vấn sai trái làm ảnh hưởng uy tín cán bộ Ngành Tổ chức, vi phạm nguyên tắc đảng. Chống hành vi sai trái liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật của Đảng. Chống phát ngôn, đưa tin sai lệch, không trung thực, không đúng lúc, đúng chỗ, gây thất thiệt, gây mất đoàn kết, tạo dư luận không lành mạnh về công tác tổ chức cán bộ. Chống lãng phí đi đôi với thực hành tiết kiệm ở các lĩnh vực hoạt động; chống các hành vi vi phạm thuần phong, mỹ tục, giữ phẩm giá cho cán bộ, đảng viên và công chức của Ngành.

Ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, mỗi chúng ta xây dựng cho mình tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm đền đáp công lao của nhiều thế hệ cha anh đi trước và nêu gương cho thế hệ mai sau

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất