Ðề cao trách nhiệm người đứng đầu

Chúng tôi rất nhất trí với phương hướng, những chủ trương trong nhiệm kỳ tới về công tác xây dựng Ðảng, nhưng cần tập trung vào những biện pháp gì, những đối tượng nào để từ đó tạo ra được sự chuyển biến và kết quả rõ rệt, được nhân dân, đảng viên công nhận, để sau năm năm nữa, tới kỳ Ðại hội lần thứ XII của Ðảng, không phải nhắc lại ý như nguyên văn, những thiếu sót, yếu kém được nêu trong dự thảo lần này.

 

Ý kiến chúng tôi tập trung: Phải có đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu, từ cấp cơ sở đến các cấp trên, đủ đức tài, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ mới. Người đứng đầu có thể làm chuyển biến được phong trào một địa phương, một cơ sở từ trung bình, yếu kém trở thành đơn vị tiên tiến, nhưng cũng có thể làm một ngành, một địa phương, một cơ sở lớn bị sa sút, bị đổ vỡ, gánh những hậu quả nghiêm trọng.

 

Người đứng đầu trong đội ngũ lãnh đạo các cấp, phải là người vững vàng về quan điểm, lập trường, đã được thử thách, đồng thời biết nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước trong tổ chức hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ.

 

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mấy năm qua, theo tôi, chưa thấm lắm vào đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu, những điển hình làm theo hầu hết là đảng viên ở cương vị bình thường. Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc của Ðảng nhưng tôi thấy nhiều cuộc họp tự phê bình và phê bình định kỳ hằng năm chỉ là kiểm điểm kết quả công việc, mà không đi sâu vào việc tự phê bình và phê bình của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Không ít nơi, cán bộ đứng đầu còn dành quá nhiều thời gian vào hội họp, mít-tinh, lễ hội, lễ khởi công, lễ khánh thành, lễ mừng công, đón bằng, đón huân chương...

 

Người đứng đầu nếu gương mẫu về đạo đức, khắc phục chủ nghĩa cá nhân thì chủ trương được đề ra sẽ sáng suốt hơn. Bao nhiêu sai phạm về quy hoạch, về dự án, về tài chính, đất đai, về đầu tư, về xây dựng cơ bản, về cán bộ... trong không ít địa phương, đơn vị đều do, khi đề ra chủ trương, thực hiện chủ trương đã bị lợi ích cá nhân chi phối.

 

Không tự phê bình và phê bình sâu sắc sẽ không phát huy dân chủ trong Ðảng; không tiếp nhận được ý kiến phê bình của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì khó giữ gìn được đạo đức  trong sáng... Phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu là phải sâu sát cơ sở, gần dân, gần đảng viên.

 

Cán bộ giữ cương vị đứng đầu cần chọn lựa sử dụng những cán bộ, tham mưu, giúp việc có trình độ, chăm xuống cơ sở lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân các tầng lớp; chịu suy nghĩ, nghiên cứu để phản ánh một cách trung thực, giúp người cán bộ đứng đầu đề xuất được những chủ trương có tính khả thi cao.


Vũ Phái, 56, Cầu Ðất, Hải Phòng
(Nguồn: Nhân Dân điện tử )

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất