Thực hiện Sổ tay làm theo gương Bác ở Đảng bộ thành phố Pleiku (Gia Lai)
Lễ trao sổ tay Làm theo gương Bác ở Đảng bộ TP Pleiku.

Tháng 2-2012, Đảng bộ Thành phố Pleiku đã tổ chức Lễ trao sổ tay Làm theo gương Bác cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ Thành phố (khoá X), bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ Thành uỷ. Tiếp đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành uỷ đã tổ chức Lễ trao sổ tay cho hơn 5.000 đảng viên đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy đã triển khai sử dụng sổ tay Làm theo gương Bác cho các chi bộ trực thuộc và chỉ đạo từng đảng viên tiến hành đăng ký chương trình kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 theo đúng hướng dẫn. Công tác quản lý, cấp phát sổ tay cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đảng viên được tiến hành chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục.

Chuyển biến trong việc làm theo Bác của từng đảng viên

Việc sử dụng sổ tay Làm theo gương Bác đảm bảo nghiêm túc, từng đảng viên đã chủ động đăng ký nội dung “làm theo” ngay từ đầu năm gắn với 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo triển khai việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh sát với đặc điểm tình hình hoạt động của từng ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch do cấp ủy đề ra. Đồng thời định hướng để mỗi đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện thường xuyên với các chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mình.

Việc triển khai viết sổ tay Làm theo gương Bác được các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành uỷ xem là việc làm mang nhiều ý nghĩa và có tác dụng quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên. Do đó, hầu hết các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã có sự chỉ đạo kiên quyết, từng bước cụ thể được các chuẩn mực đạo đức làm theo gương Bác phù hợp với vị trí công tác, chức trách và nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức. Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, thể hiện rõ trong từng việc làm đã đăng ký, mạnh dạn tự nhận xét những ưu, khuyết điểm trong từng tháng góp phần nâng cao trách nhiệm của từng đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, phát huy được vai trò gương mẫu trong mọi mặt công tác, nâng cao phẩm chất đạo đức của người đảng viên.

Các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức hội nghị chuyên đề về việc sử dụng Sổ tay Làm theo gương Bác; đối với những chi bộ có số lượng đảng viên đông đã chia tổ để đảng viên có điều kiện thông qua tự nhận xét của đảng viên hàng tháng, sau đó chi ủy tổng hợp và nhận xét vào sổ tay. Các chi ủy chi bộ hướng dẫn cho đảng viên giữ gìn sổ tay được sạch sẽ và nội dung đăng ký trình bày đầy đủ, cụ thể tránh việc tẩy xóa trong sổ tay. Một số chi bộ còn hướng dẫn đảng viên tự ghi nháp những nội dung đăng ký làm theo sau đó gửi cho chi ủy, chi bộ kiểm tra, nếu thấy đồng chí nào cần bổ sung thêm nội dung gì năm trước chưa đạt cần quan tâm phấn đấu thì nhắc nhở, yêu cầu phải đưa vào nội dung đăng ký hoặc đồng chí nào đăng ký chung chung chưa cụ thể thì chi ủy chi bộ hướng dẫn ghi lại và sau đó mới đăng ký chính thức vào sổ tay Làm theo gương Bác

Các cấp ủy đảng triển khai sổ tay Làm theo gương Bác gắn với nội dung sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ tạo ra được không khí dân chủ, tập trung trong thảo luận góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong toàn Đảng bộ thành phố.

Chú trọng công tác kiểm tra viết Sổ tay "Làm theo gương Bác"

Trong năm 2012, thành phố đã thành lập 6 đoàn kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với 12 chi bộ, đảng bộ trực thuộc và 13 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, trong đó có nội dung kiểm tra việc viết sổ tay Làm theo gương Bác. Qua kiểm tra nhìn chung các chi bộ, đảng bộ trực thuộc điều triển khai nghiêm túc việc viết sổ tay. Kịp thời biểu dương những chi bộ triển khai thực hiện tốt việc viết sổ tay đồng thời phê bình, uốn nắn những đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc. Các đảng bộ xã, phường, các cơ quan, đơn vị cũng chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra sổ tay Làm theo gương Bác ở đơn vị mình.

Nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng việc triển khai viết sổ tay Làm theo gương Bác, Đảng bộ thành phố Pleiku chú trọng các giải pháp sau:

Một là, tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Tổ chức nghiên cứu học tập tác phẩm “Đường cách mệnh”; tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị kết hợp viết Sổ tay Làm theo gương Bác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hai là, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan ban, ngành rà soát, bổ sung xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với hoạt động của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định để thực hiện có hiệu quả việc viết sổ tay Làm theo gương Bác. Gắn việc triển khai Sổ tay Làm theo gương Bác với nội dung sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương, xây dựng không khí dân chủ, tập trung trong thảo luận góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong toàn Đảng bộ Thành phố.

Ba là, cùng với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các cấp uỷ đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp và mỗi cán bộ đảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức trong ngành, địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống trong một phận cán bộ, đảng viên.

Bốn là, chỉ đạo các cấp uỷ đảng tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là việc triển khai viết sổ tay Làm theo gương Bác của đảng viên. Kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện tốt việc viết Sổ tay cùng như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời phê bình, uốn nắn kịp thời những đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, tiếp tục bổ sung một số giải pháp cụ thể để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, trở thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất