Kết quả bước đầu trong thực hiện "5 xây, 5 chống" ở quận Liên Chiểu (Đà Nẵng)
Xác định rõ việc học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là khơi dậy, phát huy những giá trị tốt đẹp, đồng thời đấu tranh để sửa chữa và loại bỏ những thói hư, tật xấu trong mỗi cán bộ, đảng viên. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07-11-2007 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Để đưa Cuộc vận động đi vào đời sống thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu cụ thể hóa thành nội dung "5 xây, 5 chống" và chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện trong toàn Đảng bộ.

5 xây: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; xây dựng tinh thần yêu nước, thương dân, phấn đấu thực hiện vì quê hương Liên Chiểu giàu đẹp; xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng phong cách làm việc dân chủ, khoa học; nói đi đôi với làm; trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân; xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí; có ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

5 chống: Chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác; chống âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, mất dân chủ; chống thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm; trông chờ, ỷ lại, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật; nói không đi đôi với làm; chống tư tưởng cục bộ, bè phái, bảo thủ, trì trệ, chậm đổi mới.


Cùng với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quận ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng từ quận đến cơ sở xây dựng Chương trình hành động và tổ chức quán triệt chủ trương “5 xây, 5 chống” của quận sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn về quy mô, có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ, đảng viên. Qua nghiên cứu, học tập mỗi cán bộ, đảng viên viết thu hoạch và đề ra hướng phấn đấu rèn luyện của bản thân.

Quận ủy chỉ đạo Đài Truyền thanh quận xây dựng chuyên mục và thường xuyên phát nội dung “5 xây, 5 chống” trên đài, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận cho in nội dung “5 xây, 5 chống” và chỉ đạo các cơ quan từ quận đến phường treo trang trọng trong phòng làm việc ở vị trí thuận tiện nhất để mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên học tập. Đồng thời, Quận ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng cụ thể hóa “5 xây, 5 chống” và đưa vào nghị quyết của các chi, đảng bộ để triển khai thực hiện và xem đây là tiêu chí để hằng năm đánh giá, xếp loại thi đua của mỗi tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và mỗi cơ quan, đơn vị.

Từ nội dung “5 xây, 5 chống” các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đã cụ thể hóa và đưa vào thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần tự điều chỉnh nhân cách, phẩm chất và tinh thần làm việc trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Cụ thể, Ủy ban Mặt trận quận tổ chức xây dựng các mô hình “Mỗi khu dân cư một việc làm thiết thực, mỗi địa phương một công trình ý nghĩa”, Đoàn Thanh niên với phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, Hội Liên hiệp phụ nữ với phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm; hủ gạo tình thương, thu góp phê liệu…”, Hội Cựu chiến binh với phong trào “Nghĩa tình đồng đội; vì cổng trường bình yên”, Viện Kiểm sát nhân dân quận với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và kỷ cương trách nhiệm”, Đảng bộ các phường cụ thể thành các phong trào “Xây dựng nụ cười công sở, phong cách tiếp công dân, xây dựng cơ quan văn hóa…”.

Từ những việc làm thiết thực trong việc thực hiện “5 xây, 5 chống” trong 5 năm qua ở Liên Chiểu, bước đầu đã tiếp thêm sức mạnh, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng của cán bộ, đảng viên, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng được hình ảnh người cán bộ, đảng viên gương mẫu, cần kiệm trong công việc và sinh hoạt, liêm chính, chí công trong giải quyết công việc, nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm, hiệu quả trong công việc, đề cao tinh thần tiết kiệm chống xa hoa, lãng phí từ việc sử dụng điện, nước đến các vật dụng trong cơ quan; xây dựng được tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn góp ý trên tinh thần xây dựng; thường xuyên có các phong trào, các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường, quan tâm, thăm hỏi, động viên các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp xúc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, quan tâm sâu sát đến đời sống nhân dân, gần dân, chia xẻ những khó khăn của nhân dân. Những biểu hiện trên được thể hiện trong từng hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên từ quận đến các phường, chi bộ, tổ dân phố…

Thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh, để chủ trương “5 xây, 5 chống” của quận ngày càng đi vào đời sống thiết thực hơn, Quận  ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị quán triệt sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng chủ trương “5 xây, 5 chống” của quận. Đồng thời, thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong “5 xây, 5 chống” cho phù hợp với tình hình mới hiện nay của quận. Tiếp tục đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ, hằng năm có đánh giá, nhận xét, tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân thực hiện tốt, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh các tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt chủ trương này.      
                                                                                  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất