Thực hiện Chỉ thị 03 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW, Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến đảng viên các văn bản của Trung ương và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trong Đảng bộ cơ quan.

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm; hướng dẫn việc bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW vào Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình và đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên cuối năm.

Đảng uỷ thành lập Bộ phận giúp việc, ban hành quy chế làm việc đồng thời phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên. Qua đó, việc nắm tình hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các chi bộ được sát sao hơn, kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03 (theo nhiệm kỳ và từng năm) và các văn bản hướng dẫn tổ chức học tập, sơ kết, tổng kết việc nghiên cứu, học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai học tập theo chuyên đề

Các chi ủy và ban chấp hành các đoàn thể trong cơ quan đã chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức:

Học tập trong các cuộc sinh hoạt chi bộ theo chủ đề của từng năm. Các chi uỷ chuẩn bị chu đáo nội dung trình bày tại cuộc họp chi bộ, đảng viên thảo luận, bổ sung làm rõ thêm, nhất là về nội dung “làm theo” đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Hình thức học tập, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề ngày càng đổi mới theo hướng tăng cường hiệu quả, đi vào thực chất.

Tổ chức nghe nói chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động đảng viên nghiên cứu, trích dẫn, sưu tầm, tập hợp những câu nói, lời dạy của Bác. Sinh hoạt chuyên đề kết hợp với thăm một số địa danh lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Khu di tích Phủ Chủ tịch, Lăng Bác, K9 Đá Chông…

Thông qua học tập, cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục

Thường xuyên tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức của Người, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ Khối bằng nhiều hình thức, qua các kênh thông tin như Tạp chí Xây dựng Đảng (Tạp chí in và điện tử) và Trang tin điện tử của Ban (đã mở chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”).

Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được làm thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng của các chi ủy, lãnh đạo các vụ, đơn vị và ban chấp hành các đoàn thể trong cơ quan. Nhiều vụ, đơn vị đã đưa kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình công tác năm; đồng thời xây dựng các tiêu chí cụ thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên…đăng ký thực hiện. Các tiêu chí đăng ký được xem là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên hằng năm.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành , Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, bí thư, phó bí thư chi bộ, chi uỷ viên luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ cụ thể hoá “5 tiêu chí đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương” để xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức với những tiêu chí cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ của từng vụ, đơn vị như: “Kiên định, trung thành - Vì dân phục vụ; Trách nhiệm, tận tuỵ - Cầu thị, lắng nghe; Công, tư phân minh - Nghĩa, tình trọn vẹn; Khiêm tốn, học hỏi - Cộng tác, giúp đỡ; Đoàn kết, trí tuệ - Toàn vụ đồng tâm” (Chi bộ Vụ Cơ sở đảng); “Tự giác, trách nhiệm, kỷ cương, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ” (Chi bộ Vụ Đảng viên”; “Tuyệt đối trung thành, nắm chắc tình hình, đoàn kết, chân tình, tham mưu đúng, trúng” (Chi bộ Vụ Địa phương I); “Trung thành, tận tuỵ, đoàn kết, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, tham mưu hiệu quả” (Chi bộ Vụ Địa phương II); “Đoàn kết, trung thành, trí tuệ, dũng cảm” (Chi bộ Vụ IV); “Trung thực, trách nhiệm, hiểu việc, hiểu người, khách quan, cầu thị, chủ động, sáng tạo” (Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan);  “Phục vụ kịp thời, chu đáo, tận tuỵ, trách nhiệm, tiết kiệm, hiệu quả” (Chi bộ Tài vụ - Quản trị - Công nghệ thông tin); …

Các chi bộ chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng uỷ đã phối hợp với Lãnh đạo Ban chỉ đạo, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các chi bộ, các vụ, đơn vị, từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong các mặt công tác của Ban, nhất là công tác tổ chức cán bộ cơ quan.

Mô hình tốt, cách làm chủ động, sáng tạo

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng uỷ, các chi bộ, các đoàn thể quan tâm triển khai thường xuyên, liên tục, duy trì nền nếp trong sinh hoạt, công tác hằng ngày và dần đi vào chiều sâu, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động, cả về “học tập” cũng như “làm theo”, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Các chi bộ, đoàn thể đã có nhiều cách làm hay, chủ động, sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực thông qua việc tổ chức các buổi nghe nói chuyện chuyên đề hoặc phối hợp giữa các chi bộ và tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, ngoài cơ quan tổ chức đi tham quan thực tiễn, giúp cho việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên sinh động, cụ thể, gần gũi hơn, từ đó việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác dần đi vào nếp nghĩ và hành động tự nguyện của cán bộ, đảng viên. Cụ thể như:

Ban hành Chương trình hành động, lựa chọn tiêu chí “cần”, “kiệm” để đảng viên đăng ký học tập và làm theo một cách thiết thực (Chi bộ Vụ Địa phương II, Chi bộ Vụ Địa phương III, Chi bộ Phòng Tổng hợp); tổ chức nghiên cứu, viết bài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh” (Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan).

Trao đổi chuyên đề và tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tổ chức thảo luận chuyên đề “Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác bảo vệ Đảng” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về kết nạp đảng” (Chi bộ Vụ Bảo vệ chính trị nội bộ); sinh hoạt chuyên đề “Cách ứng xử đối với khuyết điểm của mình và đồng nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh” (Chi bộ Tạp chí Xây dựng Đảng), chuyên đề “Từ lời dạy của Bác nâng cao chuẩn mực đạo đức người cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ” (Chi bộ Vụ Địa phương I).

Tổ chức thảo luận, hoàn chỉnh đề án “Quy chế nêu gương” (Chi bộ Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ); nghiên cứu cải cách hành chính trong Đảng và đề xuất việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và Hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ (Chi bộ Vụ Cơ sở đảng, Chi bộ Vụ Đảng viên).

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan đã triển khai xây dựng các tiêu chí cụ thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các đoàn viên đăng ký thực hiện. Các tiêu chí đăng ký sẽ là căn cứ đánh giá việc rèn luyện của mỗi đoàn viên trong từng tháng, từng quý, 6 tháng, năm…

Tổ chức kiểm tra và biểu dương, khen thưởng kịp thời

Bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy cơ quan luôn chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá,  kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các chi bộ, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại một số chi bộ; đồng thời hướng dẫn các chi bộ tự kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 03. Nhiều chi bộ tự kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc chấp hành kỷ luật lao động, sử dụng tài sản công…

Nhân dịp sơ kết 2 năm, 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan đã quyết định tặng giấy khen đối với các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những hạn chế cần khắc phục

Việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các văn bản của cấp ủy cấp trên ở một số chi bộ đôi khi còn lúng túng, thụ động. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề; đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số chi bộ còn mang tính hình thức, nội dung chưa thật sự phong phú, đa dạng, chưa có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên chưa tạo được không khí sinh hoạt sôi nổi, chưa đề ra được những giải pháp thiết thực, cụ thể, chưa có “sức hút” và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng, hành động của các đồng chí cán bộ, đảng viên.

Việc bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nhiều chi bộ chưa đạt yêu cầu “cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” theo Hướng dẫn số 09-HD/ĐUCQ, ngày 14-5-2013.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình làm theo lời Bác chưa thường xuyên, liên tục. Một số cán bộ, đảng viên tinh thần tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa cao,

Việc “làm theo” chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể. Một số đề án, đề tài, nội dung công việc do các vụ, đơn vị chủ trì chưa hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng một số sản phẩm còn hạn chế. Sự phối hợp trong công tác giữa các vụ, đơn vị và trong nội bộ từng vụ, đơn vị ở một số việc còn chưa rõ ràng, chồng chéo. Một số cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, ý thức tự giác chưa cao, còn hiện tượng đi muộn, về sớm.

Một số kinh nghiệm

Các chi ủy, chi bộ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích và nội dung của Chỉ thị 03, luôn bám sát các định hướng, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy cơ quan để tìm ra cách làm phù hợp, sát thực tiễn.

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới phong cách và lề lối làm việc, phấn đấu xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, văn minh, hiệu quả; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đa dạng hóa phương pháp và hình thức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng bộ, gắn với lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Tổ chức Trung ương và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXI tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện tốt Hướng dẫn số 11-HD/BTGĐUK ngày 13-9-2013 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Hướng dẫn số 11-HD/ĐUCQ, ngày 4-12-2013 của Đảng uỷ cơ quan về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ”. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Nâng cao chất lượng học tập chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối. Căn cứ nội dung các chuyên đề và chuẩn mực đạo đức của từng chi bộ, chi uỷ triển khai để đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký trước chi bộ vào các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Tăng cường việc làm theo, nhất là về nâng cao đạo đức công vụ, làm tốt công tác dân vận, thường xuyên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; đổi mới phong cách công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy viên, lãnh đạo cơ quan, bí thư chi bộ, người đứng đầu vụ, đơn vị trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10-01-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Làm tốt công tác tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua; duy trì chuyên trang, chuyên mục trên Tạp chí Xây dựng Đảng và Trang tin điện tử của Ban. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên trong cơ quan theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, công chức, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất