Yên Bái đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 (tháng 9-2019).

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch toàn khóa của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể của từng năm. Trong đó, đã xây dựng, ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có bước vận dụng cụ thể, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và triển khai đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên. Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các cấp ủy, địa phương, đơn vị.

Để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, xác định 3 nội dung đột phá với những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành Hướng dẫn số 07-HD/TU về xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo quy định của cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 43-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai sâu rộng ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã có 341 tập thể và 247 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh, 1.567 tập thể và 1.839 cá nhân đăng ký cấp cơ sở đạt được kết quả bước đầu tích cực. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai, phát động cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), đã thu hút đông đảo sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, phóng viên, văn nghệ sỹ trong tỉnh tham gia ở tất cả các loại hình báo chí, tạo thành đợt thi đua sáng tác có ý nghĩa góp phần cổ vũ, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Việc chỉ đạo đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên và định kỳ 6 tháng sinh hoạt chuyên đề đã đạt kết quả bước đầu. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã được triển khai tích cực bằng nhiều hình thức, có sự phối hợp của các ngành, các cấp và đặc biệt là tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ tỉnh đã tạo được chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất