Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học “Giải pháp kiểm soát quyền lực của người đứng đầu”
Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu Đề tài.

TS. Nguyễn Quốc Hiệp, Uỷ viên UBKT Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hội, Ủy viên UBKT Trung ương cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Trung ương, thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài và các cộng tác viên của đề tài.

Đề tài khoa học “Giải pháp kiểm soát quyền lực của người đứng đầu” có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng ta nói chung và Ngành Kiểm tra Đảng nói riêng. Mục tiêu của Đề tài là trên cơ sở nhận diện rõ việc kiểm soát quyền lực của người đứng đầu; thực trạng và nguyên nhân của tình hình; đúc kết kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra; Đề tài đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm kiểm soát quyền lực của người đứng đầu ở nước ta giai đoạn hiện nay.

Nhiệm vụ của Đề tài: Phân tích rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất và nhận diện rõ việc kiểm soát quyền lực của người đứng đầu; xác định tiêu chí đánh giá phương pháp, biện pháp, cách thức kiểm soát quyền lực của người đứng đầu hiện nay; Đánh giá đúng thực trạng và chỉ rõ nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm của việc kiểm soát quyền lực của người đứng đầu; đúc rút kinh nghiệm, nêu bật các vấn đề nóng bỏng, bức xúc đang đặt ra; Dự báo các nhân tố tác động, đề xuất quan điểm, mục tiêu và những giải pháp chủ yếu nhằm kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong giai đoạn hiện nay; Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải pháp kiểm soát quyền lực của người đứng đầu.

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề tài kết cấu với 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát quyền lực của người đứng đầu; Chương 2: Kiểm soát quyền lực của người đứng đầu - Thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm, vấn đề đặt ra; Chương 3: Mục tiêu, quan điểm, giải pháp kiểm soát quyền lực của người đứng đầu.

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao và ghi nhận Đề tài đã thực hiện, huy động được trí tuệ của nhiều nhà khoa học, đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín. Nội dung Đề tài được triển khai lô-gic, bố cục chặt chẽ, các giải pháp đưa ra có tính khả thi cao. Đề tài được áp dụng trong thực tiễn sẽ đóng góp thiết thực cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm soát quyền lực của người đứng đầu.

Hội đồng đã thống nhất đánh giá Đề tài đạt yêu cầu, đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu tối đa các ý kiến của Hội nghị, hoàn thiện hồ sơ Đề tài trình Hội đồng khoa học Các cơ quan đảng Trung ương nghiệm thu chính thức.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất