Xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng trong tình hình hiện nay


Xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là hai mặt của một quá trình thống nhất biện chứng, có mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời. Đó là một thể thống nhất trong quá trình vận động và phát triển của Đảng. Quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quá trình không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nhằm làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng. Đặc biệt, khi gặp khó khăn vững vàng quan điểm, lập trường, tư tưởng, bình tĩnh sáng suốt, không bi quan, không chủ quan, tự mãn. Chỉnh đốn Đảng là để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, làm cho Đảng mạnh lên, xứng đáng là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thực tế cho thấy, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc… Chính một bộ phận không nhỏ này đã và đang làm suy yếu Đảng, đe doạ sự tồn vong của Đảng, làm lung lay vai trò lãnh đạo của Đảng, vô hình chung trở thành những kẻ tiếp tay đắc lực nhất cho các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng qua chiến lược “diễn biến hoà bình” và ra sức thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hoá”. Do đó, Đảng cần luôn tự đổi mới, chỉnh đốn để phòng chống, ngăn chặn tình trạng này. 

Bảo vệ Đảng trong tình hình mới

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là gốc, là cơ bản nhất, bảo đảm Đảng luôn vững mạnh. Bởi nếu Đảng không được xây dựng, chỉnh đốn vững mạnh thì dù có những chủ trương, giải pháp bảo vệ tốt nhất cũng vẫn không làm cho Đảng hoàn thành được vai trò người lãnh đạo, thậm chí là tan vỡ từ bên trong. Đồng thời, khi xác định mặt xây dựng, chỉnh đốn Đảng là cơ bản, nền tảng, thì không được xem nhẹ công tác bảo vệ Đảng. 

Hiện nay, trong xu thế của sự phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đang ráo riết thúc đẩy những đòn tấn công thâm hiểm, nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó, xây dựng, chỉnh đốn là để trong sạch Đảng và bảo vệ để Đảng luôn vững mạnh là một nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay.

Có thể thấy rõ, gần đây, các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng các trang mạng xã hội và một số báo, đài để tuyên truyền chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc, chống phá công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Chúng tập trung tung tin nhân sự Đại hội XIII “đã được sắp xếp xong, bầu bán chỉ là hình thức”; Bộ Chính trị có sự phân biệt vùng miền và đang “thanh trừng nội bộ”. Chúng so sánh hình thức bầu cử tại Mỹ và Việt Nam để chỉ trích bầu cử ở Việt Nam không dân chủ, minh bạch. Chúng bóp méo, xuyên tạc việc xử lý cán bộ lãnh đạo cấp cao, các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đối tượng chống đối chính trị là vấn đề phe phái, tranh giành ghế tại Đại hội XIII của Đảng... Tô đậm những hạn chế trong việc thực hiện cải cách giáo dục (nhất là Chương trình cải cách sách giáo khoa lớp 1 mới), từ đó chúng chỉ trích sự cải cách giáo khoa là âm mưu huy diệt văn hóa, quy chụp cho rằng giáo dục càng thay đổi thì càng nát,… Đặc biệt, các thế lực thù địch bên ngoài ra sức xuyên tạc, chỉ trích việc Bộ Thông tin và Truyền thông sắp ban hành “Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội” là kìm hãm tự do ngôn luận trên không gian mạng, cho rằng Bộ quy tắc phải do cộng đồng mạng xây dựng. Chúng khai thác thông tin bóc gỡ tài khoản, bài viết trên mạng xã hội để xuyên tạc Nhà nước đàn áp tự do ngôn luận…

Những việc cần làm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp hẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” [2]. Việt Nam đang có những thời cơ mới, vận hội mới, nhưng khó khăn, thách thức cũng vô cùng lớn. Do đó, để Đảng mãi giữ vững vai trò lãnh đạo thì công tác đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng phải thực hiện những việc sau:

Thứ nhất, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, bảo đảm nói đi đôi với làm.

Thứ ba, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng mà trọng tâm là công tác tổ chức - cán bộ. Các cấp ủy đảng phải chọn đúng người, bố trí đúng việc, đúng lúc, đánh giá đúng thực chất và ngày càng hoàn thiện chính sách bảo đảm vật chất, động viên tinh thần hợp lý.

Thứ tư, tăng cường đẩy mạnh sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành trong nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, ngăn ngừa thoái hóa, biến chất, “phai màu”, “đổi màu” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Thứ năm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí, mạng xã hội, nhằm tạo ra môi trường thông tin trong sạch, lành mạnh. 

Thứ sáu, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm tính nghiêm minh và giáo dục cán bộ, đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những cám dỗ, khó khăn và thử thách.

Với truyền thống vẻ vang và quyết tâm của Đảng, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách lãnh đạo đất nước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
-----------------------------------

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 1995, tập 2, tr. 267;  
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 15, tr. 672.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất