Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ


Bảo vệ chính trị nội bộ là công việc thầm lặng, là nhiệm vụ không chỉ của các cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, người đứng đầu cấp ủy mà còn là của mỗi tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, gây mất đoàn kết trong Đảng; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm, nhất là phát ngôn, tuyên truyền, tán phát tài liệu trái Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch”.
Theo đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng: (1) Hệ thống các văn bản quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện dần phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. (2) Kịp thời quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Từ đó góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. (3) Công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ, chủ động, bài bản, khoa học và hiệu quả hơn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và các thủ đoạn nhằm móc nối, mua chuộc, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động, phục vụ có hiệu quả công tác cán bộ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực hiện nay có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau, quyết liệt giành vị thế và lợi ích. Xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố quốc tế, chiến tranh kinh tế, chiến tranh mạng, các hoạt động can thiệp, lật đổ, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, tài nguyên… diễn ra dưới hình thức mới gay gắt hơn. Những vấn đề toàn cầu và an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng… diễn biến nghiêm trọng. Bên cạnh những mặt thuận lợi, thời cơ về tiềm lực, vị thế của đất nước, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và thế giới, đất nước ta còn gặp không ít khó khăn, thách thức liên quan đến chính trị nội bộ, đó là sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động từ bên ngoài với thủ đoạn ngày một tinh vi hơn. Chúng triệt để lợi dụng những sơ hở của ta để thực hiện âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá chế độ XHCN ở nước ta trên tất cả các mặt; kích động, lôi kéo, hỗ trợ vật chất, tài chính, tinh thần cho các nhóm, các đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan, phản động trong và ngoài nước. Chúng tăng cường các hoạt động móc nối, cài cắm người vào các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thu thập thông tin, tài liệu bí mật, tạo thành lực lượng đối lập để chống phá ta từ bên trong; tìm cách tác động vào tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt nguy hiểm là chúng gieo rắc vào giới trẻ, sinh viên, đội ngũ trí thức trong và ngoài nước nhiều khái niệm như “cấp tiến”, “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”... bất chấp luật pháp, tung hô những ý kiến “phản biện” ảo tưởng, xa rời thực tiễn khiến những tầng lớp này thẩm thấu “giá trị” xã hội tư bản lệch lạc một cách tự nhiên nhưng rất thâm độc dưới những hình thức như tăng học bổng, hỗ trợ kinh phí từ các tổ chức phi chính phủ (NGO), liên kết đào tạo...
Những thủ đoạn tinh vi của chúng nhằm tạo mâu thuẫn, dẫn đến sự hoài nghi trong nội bộ Đảng và xã hội, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng và thành quả cách mạng, đề cao cái tôi cá nhân, lối sống vị kỷ, tha hóa về nhân cách, trở thành công cụ đắc lực cho các thế lực thù địch lợi dụng... Một số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước, chạy theo lối sống thực dụng, lợi dụng chức quyền, vị trí công tác, sơ hở trong cơ chế, chính sách để tham ô, tham nhũng, trục lợi cá nhân, làm giàu bất chính; một số cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đã công khai nói, viết, tán phát các tài liệu, viết hồi ký, trả lời phỏng vấn báo, đài nước ngoài với nhiều nội dung sai, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ của Đảng, trái với thuần phong, mỹ tục, phủ nhận lịch sử. Công tác giữ gìn bí mật Nhà nước còn sơ hở, đã để xảy ra một số vụ việc lộ, lọt bí mật rất nghiêm trọng... Những vấn đề này đã làm suy giảm niềm tin của Nhân dân, thách thức vai trò lãnh đạo của Đảng và ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Vững vàng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp uỷ, thường vụ cấp uỷ và người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động núp bóng dưới nhiều chiêu trò khác nhau. Thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là 2 Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII); ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Hai là, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với nhân sự tham gia cấp uỷ các cấp và nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Tuyệt đối không để lọt vào cấp uỷ những người không đủ tiêu chuẩn chính trị hoặc có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Ba là, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Lấy phòng ngừa, ngăn chặn, triệt tiêu các nguy cơ từ gốc là nhiệm vụ cơ bản; lấy đấu tranh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Nắm chắc tình hình, nhận diện, phân loại đối tượng, xác định chiến lược, sách lược, nội dung, hình thức và phương pháp đấu tranh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay. Sử dụng sức mạnh tổng hợp, tạo thế cô lập, kiên quyết đấu tranh với các tổ chức phản động lưu vong, hội, nhóm, phần tử phản động, cơ hội chính trị công khai chống đối và can thiệp vào công tác chính trị nội bộ Đảng cũng như can thiệp vào công việc nội bộ của ta. Tăng cường công tác quản lý hoạt động đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện..., không để các phần tử xấu lợi dụng tác động vào công tác chính trị nội bộ của ta. Coi trọng giáo dục, thuyết phục, đối thoại để lôi kéo, chuyển hoá những người có quan điểm lệch lạc, tư tưởng bất mãn, suy thoái, hoặc bị lợi dụng, mua chuộc.

Bốn là, tăng cường quản lý hoạt động của báo chí, truyền thông, mạng xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tập trung khắc phục sơ hở trong quản lý hệ thống mạng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đổi mới phương thức tuyên truyền, làm tốt công tác định hướng dư luận, có trọng tâm, trọng điểm.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, lực lượng trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, có liên hệ mật thiết với nhiều lĩnh vực công tác khác. Bởi vậy, trong thực hiện nhiệm vụ, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các lực lượng khác theo quy chế đã xác định; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo vệ an ninh quốc gia, hoạt động lãnh đạo của các tổ chức đảng và tinh thần tích cực, tự giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải thực sự là nền tảng cho việc giữ vững an ninh chính trị của Đảng và Nhà nước.

Sáu là, phát huy vai trò, trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và bảo vệ cán bộ, đảng viên.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, tạo tiền đề vững chắc cho thời kỳ phát triển mới của đất nước. Tình hình trong nước và quốc tế hiện nay đang đặt ra cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ những yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, với phương châm chủ động, giữ vững bên trong là chính, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định chính trị, xã hội do các thế lực thù địch, phản động thực hiện nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Nhiệm vụ quan trọng lúc này trước hết cần tập trung vào tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất