Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nỗ lực, quyết tâm cao với tinh thần chủ động, tích cực


Đ/c Nguyễn Thanh Bình (thứ ba, trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan (nhiệm kỳ 2015-2020) tặng Giấy khen cho đại diện 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Đảng ủy luôn chủ động phối hợp với Lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn bản, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị, các chi ủy, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, gương mẫu, tự giác trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, tích cực phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, được duy trì nền nếp và dần đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Trọng tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban xây dựng chương trình công tác toàn khoá, năm, kế hoạch công tác tháng, quý; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cục, vụ, viện, đơn vị và chỉ đạo các chi ủy phối hợp với lãnh đạo cục, vụ, viện, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện: Đã hoàn thành 80/89 đề án; tham mưu ban hành 81 văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có 3 nghị quyết, 1 quy định của BCH Trung ương và 77 văn bản các loại của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã triển khai đồng bộ 2 nhiệm vụ trọng tâm và những nhiệm vụ mới về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Cụ thể:

Nghiên cứu, tham mưu kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; xây dựng vị trí việc làm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị: Tham mưu BCH Trung ương ban hành, chỉ đạo thực hiện 2 nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tham mưu Bộ Chính trị ban hành kế hoạch và các nghị quyết, kết luận để thực hiện. Tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị, từng bước khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo.
Chủ trì tham mưu ban hành và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện 13 quyết định về việc ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, hướng dẫn, triển khai thực hiện thí điểm quản lý công chức theo vị trí việc làm của các cơ quan khối đảng, đoàn thể. Phối hợp xây dựng và hoàn thiện “Hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”, hiện đã hoàn thiện khung danh mục với gần 1.000 vị trí việc làm cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện.

Nghiên cứu, tham mưu về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ: Tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, ban hành nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới nhiều quy định, quy chế về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Quy trình công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới: Trong nhiệm kỳ đã đẩy mạnh thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ hơn.
Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp gắn với tiêu chuẩn chức danh. Cán bộ quy hoạch được quan tâm và đầu tư tương xứng. Điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được chú trọng và đổi mới, gắn với nhu cầu thực tiễn. Công tác chính sách cán bộ tiếp tục được quan tâm, nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp, cán bộ diện Trung ương quản lý được coi trọng. Hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo thẩm quyền phân cấp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan tham mưu bổ sung, sửa đổi, hướng dẫn một số chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu Bộ Chính trị chỉ đạo đợt tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ trong toàn hệ thống chính trị. Căn cứ kết quả rà soát, Ban Bí thư đã ban hành các kết luận chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh công tác cán bộ và tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp chưa thực hiện đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và những tập thể, cá nhân vi phạm.
Đồng thời, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về công tác cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng hơn, nhất là việc chuyển trọng tâm từ nắm, giải quyết vấn đề lịch sử chính trị sang nắm, giải quyết vấn đề chính trị hiện nay, góp phần bảo vệ đường lối, chủ trương, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức và cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận được đẩy mạnh, trong đó, đã thành lập Viện Khoa học tổ chức, cán bộ và đi vào hoạt động. Việc nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận, thực tiễn, làm cơ sở để tham mưu BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành một số nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị trình xin ý kiến các Hội nghị Trung ương 10, 11, 12 (khóa XII) và Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng. Công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện nghiêm túc. Tham mưu xây dựng tr.nh BCH Trung ương thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, gửi xin ý kiến đại hội đảng bộ các cấp để tiếp thu, hoàn chỉnh trình Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự BCH Trung ương khoá XIII. Nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, kịp thời tham mưu BCH Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các văn bản quan trọng làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nhân sự các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đúng quy định; trao đổi, hướng dẫn về các nội dung công tác cán bộ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nếu có. Tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Phối hợp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ công tác rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện cấp ủy, BTV cấp ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghiên cứu, tham mưu về xây dựng, củng cố TCCSĐ, nâng cao chất lượng đảng viên: Tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng TCCSĐ, đảng viên và ban hành một số chủ trương mới. Rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của một số loại hình TCCSĐ. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai mạnh mẽ, bài bản, khoa học đã cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cùng các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường trao đổi, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” qua 4 mùa giải đã và đang tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Coi trọng xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh

Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, trước hết là cấp ủy viên có trình độ, năng lực, uy tín được Đảng ủy coi là nhiệm vụ quan trọng. Đảng ủy triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương”. Các chi ủy, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ; chủ động nâng cao chất lượng sinh hoạt; xây dựng chương trình sinh hoạt chi bộ hằng năm, lựa chọn chủ đề sinh hoạt chuyên đề phù hợp đặc thù của cục, vụ, viện, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng viên trong Đảng bộ nghiêm túc thực hiện, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đảng ủy chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên gắn với công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng được duy trì thường xuyên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương. Nội dung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên tập trung vào việc chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ gìn đoàn kết nội bộ; chấp hành quy chế làm việc…
Đồng thời, Đảng ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các chi bộ tự kiểm tra, giám sát và chủ động thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên. Đảng ủy, các chi ủy, chi bộ chủ động, tích cực phối hợp với Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các cục, vụ, viện, đơn vị nghiên cứu rà soát, điều chỉnh tổ chức bộ máy tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 152-QĐ/TW ngày 26-10-2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương. Tích cực triển khai Quyết định số 152-QĐ/TW, các cục, vụ, viện, đơn vị bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của Ban, của các cục, vụ, viện, đơn vị; xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế liên quan đến công tác nội bộ cơ quan; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ban.
Tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy cơ quan và Lãnh đạo Ban, giữa chi ủy và lãnh đạo cục, vụ, viện, đơn vị trong việc xây dựngchương trình, kế hoạch công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao theo phương châm “Tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt và hiệu quả”. Đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện “5 hóa” (hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn hóa văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự động hóa tổ chức thực hiện; tối ưu hóa kết quả hoạt động); nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Thực hiện nền nếp chế độ giao ban trực tuyến để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng công tác. Thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Đảng ủy chỉ đạo các chi ủy và BCH các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Ban tạo điều kiện để Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh toàn diện; chăm lo quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên.

5 bài học kinh nghiệm

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện là nhân tố quyết định để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, luôn coi trọng xây dựng đoàn kết, thống nhất nội bộ, mở rộng dân chủ, phát huy cao nhất vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Ban, chi ủy với lãnh đạo cục, vụ, viện, đơn vị và giữa các cục, vụ, viện, đơn vị trong Ban.

Ba là, quan tâm xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ đủ năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác đảng; chăm lo xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ quan có đủ phẩm chất, uy tín, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo; tích cực đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc; trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công việc phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.

Năm là, phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt Quy chế làm việc; luôn tôn trọng, cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp tham gia. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng kịp thời, nghiêm minh.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất