Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020: Đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Tinh gọn bộ máy

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo quan điểm chỉ đạo của Trung ương và phù hợp thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 25-6-2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chương trình hành động số 33-CTrHĐ/TU ngày 16-4-2019 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Theo đó, thành phố đã tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; triển khai Danh mục vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm, giao biên chế cơ quan khối Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng giảm dần. Việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đảm bảo lộ trình theo quy định.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tại Hội nghị “đánh giá việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử theo Kết luận 223-KL/TU…”.

Nâng tầm đội ngũ cán bộ

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thời gian qua Thành phố đã xây dựng và triển khai 3 chương trình: Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; Chương trình đào tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi và Chương trình đào tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. Tính riêng từ năm 2016-2019, Thành phố đã đào tạo 6 tiến sĩ và 87 thạc sĩ. Kết quả thực hiện 3 chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2020; kế hoạch tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3, 4) hằng năm; kế hoạch tổ chức các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ sau quy hoạch. Định kỳ hằng năm cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, trong nước; tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chức danh. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Thành ủy xây dựng chương trình hành động, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế về công tác cán bộ như: Ban hành Quy định điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu; Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. 

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kết luận về phân cấp phê duyệt quy hoạch cán bộ, phân cấp đánh giá cán bộ. Đồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cấp ủy. Ban Tổ chức Thành ủy định kỳ hằng năm tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ tại các cấp ủy trực thuộc Thành ủy. Các nội dung trong công tác cán bộ được Thành ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong công tác cán bộ Thành phố đã chú trọng và tăng cường tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy là nữ, cán bộ trẻ tuổi; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ gắn liền việc vận hành các bước tiếp theo sau quy hoạch, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với các đối tượng diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, thăm khám, điều trị bệnh, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tại Hội nghị “Góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo (lần 2) Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

 

Củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên

Thành ủy đã chỉ đạo tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các loại hình tổ chức đảng, từ đó đề ra hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Thông qua việc tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với chủ doanh nghiệp, tạo mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp với địa phương, đơn vị, các cấp ủy đã kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh; tích cực tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp đồng thuận, tạo điều kiện, hỗ trợ để các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội được thành lập và hoạt động thuận lợi, hiệu quả trong doanh nghiệp, đơn vị. Nhờ đó, hoạt động của tổ chức đảng tại nhiều doanh nghiệp từng bước đi vào nền nếp, góp phần tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp ở khu vực này ngày càng tốt hơn.

Công tác kết nạp đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm, số lượng đảng viên được kết nạp hàng năm đều tăng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thật sự là quần chúng ưu tú tại nơi công tác và nơi cư trú, được nhân dân tín nhiệm. Việc xếp loại, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm đã từng bước khắc phục tính hình thức và sát thực tế hơn. Các cấp ủy đã thực hiện cụ thể hóa và định lượng tiêu chí đánh giá, xếp loại; xác định cụ thể các nội dung của khung tiêu chí đánh giá, khung tiêu chuẩn các mức xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan.

Ga Ba Son (một trong ba ga ngầm của tuyến metro số 1) và cầu Thủ Thiêm 2 là những công trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh sắp được hoàn thiện.

 

Công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được các cấp ủy thực hiện đạt kết quả tương đối toàn diện, có nhiều nét đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Thành ủy và cấp ủy các cấp chủ động quán triệt, triển khai nhiều văn bản mới, quan trọng của Trung ương. Thành ủy ban hành Chương trình hành động “Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp giai đoạn 2016- 2020”, xác định cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy thuộc Đảng bộ thành phố bước đầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị đảm bảo hợp lý, khoa học, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 1374 về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bước đầu đi vào nền nếp. Nhiều vụ việc do báo chí, nhân dân phản ánh đã được xử lý, đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm. Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp chủ động trong tham mưu cấp ủy cùng cấp và thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được đẩy mạnh thực hiện, kể cả kiểm tra cách cấp, tập trung một số lĩnh vực mới, lĩnh vực khó, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, có nhiều dư luận quan tâm. Tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân và qua kiểm tra, giám sát đã tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền hoặc xem xét, xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nhất là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy quản lý; xem xét, xử lý một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong điều hành của chính quyền các cấp. Từ kết quả kiểm tra, giám sát đã tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề để giới thiệu những kinh nghiệm, cách làm có hiệu quả; đồng thời, cung cấp thông tin để cảnh báo, phòng ngừa, hạn chế các khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực.

Công tác thông tin tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của toàn Đảng bộ thành phố được tăng cường; đã công khai kết quả các hội nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhất là các vụ việc xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, có tác dụng tích cực trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đã quan tâm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện, giới thiệu các nhân tố tích cực, mô hình tốt, cách làm hiệu quả để nhân rộng.

Với kết quả nhiều mặt, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ thành phố bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất