Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó có Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang đã tích cực thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực kinh tế

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới đất nước đến nay, nhằm đảm bảo cuộc sống cho Nhân dân, Đảng ta không ngừng đổi mới, sáng tạo trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo trên lĩnh vực kinh tế.

Nhận thức đúng và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

Những nhiệm kỳ gần đây, khi Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị thì các phần tử phản động, cơ hội, các thế lực thù địch đã xuyên tạc bản chất cuộc đấu tranh này bằng những luận điệu phản động như “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam mãi mãi chỉ là khẩu hiệu, hình thức”. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần nhận diện đúng, kiên quyết đấu tranh giữ vững quyết tâm cao trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

Tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh”, “giặc nội xâm”[1], là “nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ”[2], trở ngại lớn đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước; gây mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhận thức được điều đó, Đảng ta luôn nhấn mạnh rằng công tác phòng, chống tham nhũng trong bất cứ thời đại nào cũng mang mục đích đảm bảo sự tồn vong của chế độ, giữ ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với giai cấp cầm quyền.

Điều chỉnh biên chế công chức hành chính gắn với vị trí việc làm của tỉnh Tây Ninh

Điều chỉnh cả về số lượng và cơ cấu biên chế trong từng cơ quan, tổ chức là thực hiện tinh giản theo đúng nghĩa, khi thực hiện sẽ có tác động tới thói quen, cách nghĩ và cách làm việc, quyền lợi cá nhân cán bộ, công chức. Do đó đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức hành chính các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, không ngại khó, không ngại đụng chạm. Cơ quan tham mưu cần chủ động, sáng tạo căn cứ quy định hiện hành và điều kiện của địa phương đề xuất lựa chọn giải pháp hiệu quả. Công khai, dân chủ trong triển khai thực hiện.

Chuyển biến từ đổi mới phương thức lãnh đạo ở Bắc Kạn

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có sự đổi mới tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Mãi mãi khắc ghi niềm tin yêu vào sự lãnh đạo của Đảng

Hơn 90 năm ra đời và phát triển, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước và nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị áp bức, bóc lột, nay cuộc sống của người dân đã ấm no, hạnh phúc và như lời khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử 30-4-1975

Ngày 30-4-1975 là một ngày lịch sử trọng đại đối với mỗi người dân Việt Nam. Nhân dân ta từ khắp mọi miền đất nước phấn khởi, vui mừng tự hào về thắng lợi của đại thắng mùa Xuân 1975, mốc son chói lọi kết thúc 21 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ, hy sinh, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc. Đây là đỉnh cao trong lịch sử hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập và tự chủ của nhân dân trên con đường thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước.

5 giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, công tác tuyên giáo được triển khai có hiệu quả, có nhiều việc hoàn thành mức độ cao, đóng góp vào kết quả toàn diện của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

Quy định 96 - điểm đột phá trong công tác đánh giá cán bộ của Đảng

Quy định 96 tiếp tục nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trong của khâu “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời thể hiện sự phát triển về mặt tư duy, lý luận của Đảng trong công tác cán bộ, từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn”, “khâu khó” trong công tác đánh giá cán bộ, hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất