Ban Công tác đại biểu góp phần xây dựng Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và hiệu quả

Ban Công tác đại biểu là cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự với nhiều nội dung quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Năm 2021 khởi đầu cho một nhiệm kỳ Quốc hội, Ban đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn. Sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Quốc hội đã tạo động lực để Ban ý thức sâu sắc hơn, nỗ lực hoàn thành trọng trách được giao.Với kết quả nổi bật của năm 2021, Ban Công tác đại biểu đã khẳng định được vai trò, vị trí, đóng góp của mình trong trong tổ chức, hoạt động của Quốc hội và hệ thống cơ quan dân cử, có tác động trực tiếp đến từng cá nhân ĐBQH, đại biểu HĐND.

Xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý công chức, công vụ, thời gian qua Bộ Nội vụ đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Với phương châm “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ, ngành Nội vụ đã hoàn thành một cách toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2021.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới

Những thành quả của sự nghiệp cách mạng hơn 90 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để tiếp tục đảm đương được vai trò lãnh đạo trong giai đoạn mới, Đảng ta phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn; nâng tầm bản lĩnh và trí tuệ, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (ngày 9-12-2021).

Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nỗ lực, quyết tâm cao, chủ động, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; là một trong các tổ chức đảng có vai trò, vị trí rất quan trọng của Trung ương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của đảng ủy cấp trên. Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu cấp chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng, do đó việc xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh không chỉ nhằm lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban mà còn liên quan đến mọi hoạt động của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ “xây dựng Đảng là then chốt”, góp phần bảo đảm và giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Đảng uỷ cơ quan phối hợp với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tổ chức chiều 13-1-2022.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: 10 kết quả nổi bật năm 2021

Năm 2021 khép lại với những khó khăn chồng chất khó khăn không chỉ của Việt Nam mà của toàn thế giới. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, sự điều hành quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị đã cùng với toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả của năm 2021 có sự góp sức của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao với khối lượng công việc lớn, chất lượng ngày càng được nâng lên. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 13-1-2022.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí

Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương với 61 tổ chức đảng trực thuộc và 7,7 vạn đảng viên trong và ngoài nước, trong đó có hơn 5.500 đảng viên sinh hoạt ở gần 500 tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí Trung ương và các cơ quan báo chí của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức hiện nay. Kỳ 2: Một số giải pháp

Trước đòi hỏi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhất là đứng trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên của Đảng có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đây được xác định là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng về đạo đức hiện nay. Kỳ 1: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Kể từ khi ra đời đến nay, trên cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước xây dựng đội ngũ vững mạnh, có tổ chức vững mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, vì dân vì nước. Sau 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh… Một trong những dấu ấn nổi bật là những thành tựu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng về đạo đức. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Việt Nam cũng xuất hiện một số khó khăn, hạn chế, trong đó có tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Công tác đạo đức trong xây dựng Đảng chưa...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất