Phát huy giá trị Đại thắng mùa Xuân 1975, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ của Quân Giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập - sào huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn, báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Trang sử vẻ vang ấy đã và đang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta biến thành nguồn lực hun đúc khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ ở các lữ đoàn pháo binh hiện nay

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ nói chung và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ các lữ đoàn pháo binh nói riêng là một trong những vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả của việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm cho Quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Vai trò của giảng viên các trường chính trị trong công tác đấu tranh với cơ hội chính trị ở Việt Nam hiện nay

Công tác đấu tranh với cơ hội chính trị ở Việt Nam hiện nay đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị. Trong đó, đội ngũ giảng viên các trường chính trị có vai trò quan trọng, bởi họ là những nhà tuyên truyền, người truyền thụ kiến thức lý luận chính trị và kinh nghiệm cho học viên là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đấu tranh với những phần tử cơ hội chính trị.

Hoạt động đối ngoại Phật giáo góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên thế giới

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước của Đảng đã mở ra thời cơ và cơ hội lớn để tập hợp, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo tạo nên sức mạnh toàn dân tộc. Trong đó, Phật giáo là một trong những nguồn lực của tôn giáo góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu được thể hiện trong các hoạt động đối ngoại quốc tế rất đa dạng, phong phú của Phật giáo.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi tuyên truyền là công cụ quan trọng để tạo ra lực lượng mới hùng mạnh. Người chỉ rõ: “Công tác tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực” để quần chúng hiểu đúng đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ, từ đó tự giác tham gia công việc cách mạng. Công tác tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, giữ vai trò quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Những năm qua, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực, góp phần lan tỏa thông tin, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới công tác quy hoạch và chuẩn bị nguồn cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Với vai trò là tổ chức đảng có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội có một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo cơ sở lựa chọn được nhân sự xứng đáng tham gia Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa tiếp theo.

Xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chính sách tiền lương

Việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và từng bước thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương theo VTVL theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Xây dựng hệ thống VTVL gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chính sách tiền lương đang đặt ra những yêu cầu mới cần có giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Kết quả nổi bật trong củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

Tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng. Năm 2023 vừa qua, công tác củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên đã đạt được kết quả nổi bật và là tiền đề để Đảng ta tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị(*)

Phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được hiểu là phương pháp, cách thức để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền là nhu cầu tự thân, là đòi hỏi khách quan từ thực tiễn của từng thời kỳ cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng thường xuyên đổi mới, phát triển, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, từ đó lãnh đạo dân tộc Việt Nam giành nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức - cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Năm 2023, công tác tổ chức xây dựng Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều vấn đề mới, diễn biến nhanh, phức tạp, khó khăn hơn so với dự báo. Đây là năm thứ ba cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu sắc hơn, đạt nhiều thành quả rất đáng tự hào.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất