Cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Từ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ, rất cần có cách thức, phương pháp kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ như: kiểm tra, giám sát; công khai, minh bạch; phát huy dân chủ; cạnh tranh lành mạnh; kiểm soát xung đột lợi ích; báo cáo, giải trình; truy cứu trách nhiệm và xử lý kỷ luật…

Giữ gìn đạo đức người làm báo

Kể từ ngày ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam có sự vươn lên và phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Trải qua chặng đường lịch sử 97 năm, chúng ta tự hào có một nền báo chí cách mạng được xây đắp nên bởi những người làm nghề chính trực, đầy trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Họ hằng ngày, hằng giờ âm thầm dấn thân với nghề, vì đất nước, vì nhân dân, vì lẽ phải, góp phần xây dựng một nền báo chí vì con người và tôn trọng con người.

Cơ chế kiểm soát quyền lực đối với ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực đối với ban thường vụ tỉnh, thành ủy (BTVTU) trực thuộc Trung ương là một yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay. Điều này giúp cho các BTVTU, các đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm quyền lực, sử dụng quyền lực không đầy đủ, không đúng mục đích; bảo đảm cho quyền lực được thực thi có hiệu quả. Đồng thời là cơ sở quan trọng nhất để các BTVTU nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực

Quyết định thành lập và quy định rõ về thành phần, cơ cấu tổ chức, bộ máy, quyền hạn, chức trách, chế độ làm việc của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tạo ra sự đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đặc biệt là các quy định khác Đảng ta ban hành trong mấy năm gần đây liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời tạo sự thông suốt từ Trung ương tới địa phương sẽ khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", tạo hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa trong đoàn viên thanh niên Quân đội

Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa (XHCN) của đoàn viên thanh niên trong Quân đội là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo lập một môi trường sống tốt đẹp, lành mạnh, hài hoà, hướng người cán bộ, chiến sỹ vươn tới giá trị Chân - Thiện - Mỹ. Qua đó củng cố, xây dựng những mối quan hệ quân nhân tốt đẹp, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tạo ra sức đề kháng, khả năng tự bảo vệ trước những tác động tiêu cực, sự xâm nhập của các luồng văn hoá xấu độc, thiếu lành mạnh vào các đơn vị trong Quân đội hiện nay.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân của Đảng

Ngay sau khi ra đời và phát triển cho đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là tiêu điểm của cuộc đấu tranh tư tưởng - chính trị quyết liệt. Tâm điểm của cuộc đấu tranh đó trước hết là sứ mệnh lịch của giai cấp công nhân (GCCN) và bản chất GCCN của Đảng Cộng sản. 

Tính tiên phong của đảng cộng sản

Là một nhà bác học lỗi lạc nhưng trước hết C.Mác là một nhà cách mạng vĩ đại. Một trong những cống hiến lớn lao của C.Mác đối với nhân loại là góp phần nâng cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và mọi tầng lớp cần lao chống áp bức, bóc lột, bất công và tàn bạo từ trình độ tự phát lên tự giác mà người dẫn dắt cuộc đấu tranh đó là đảng cộng sản, bộ phận ưu tú, đội tiên phong của chính họ.

Nắm vững thời cơ, cả nước một lòng thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Đại thắng mùa xuân 1975 gắn liền với những quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tài thao lược, bản lĩnh, sáng tạo của Đảng, sự đoàn kết nhất trí, với khát vọng độc lập, tự do, khát khao hòa bình thống nhất Tổ quốc, xây dựng xã hội phồn vinh hạnh phúc của cả dân tộc.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới (tiếp theo và hết)

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng coi đó là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do có nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội đều khẳng định: “Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên”; “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”; “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”… Thực tiễn cho thấy, nơi nào xây dựng được hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và đội ngũ đảng viên có chất lượng, tiền...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất