Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong tình hình hiện nay

Tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh”, “giặc nội xâm”[1], là “nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ”[2], trở ngại lớn đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước; gây mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhận thức được điều đó, Đảng ta luôn nhấn mạnh rằng công tác phòng, chống tham nhũng trong bất cứ thời đại nào cũng mang mục đích đảm bảo sự tồn vong của chế độ, giữ ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với giai cấp cầm quyền.

Điều chỉnh biên chế công chức hành chính gắn với vị trí việc làm của tỉnh Tây Ninh

Điều chỉnh cả về số lượng và cơ cấu biên chế trong từng cơ quan, tổ chức là thực hiện tinh giản theo đúng nghĩa, khi thực hiện sẽ có tác động tới thói quen, cách nghĩ và cách làm việc, quyền lợi cá nhân cán bộ, công chức. Do đó đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức hành chính các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, không ngại khó, không ngại đụng chạm. Cơ quan tham mưu cần chủ động, sáng tạo căn cứ quy định hiện hành và điều kiện của địa phương đề xuất lựa chọn giải pháp hiệu quả. Công khai, dân chủ trong triển khai thực hiện.

Chuyển biến từ đổi mới phương thức lãnh đạo ở Bắc Kạn

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có sự đổi mới tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Mãi mãi khắc ghi niềm tin yêu vào sự lãnh đạo của Đảng

Hơn 90 năm ra đời và phát triển, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước và nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị áp bức, bóc lột, nay cuộc sống của người dân đã ấm no, hạnh phúc và như lời khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử 30-4-1975

Ngày 30-4-1975 là một ngày lịch sử trọng đại đối với mỗi người dân Việt Nam. Nhân dân ta từ khắp mọi miền đất nước phấn khởi, vui mừng tự hào về thắng lợi của đại thắng mùa Xuân 1975, mốc son chói lọi kết thúc 21 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ, hy sinh, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc. Đây là đỉnh cao trong lịch sử hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập và tự chủ của nhân dân trên con đường thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước.

5 giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, công tác tuyên giáo được triển khai có hiệu quả, có nhiều việc hoàn thành mức độ cao, đóng góp vào kết quả toàn diện của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

Quy định 96 - điểm đột phá trong công tác đánh giá cán bộ của Đảng

Quy định 96 tiếp tục nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trong của khâu “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời thể hiện sự phát triển về mặt tư duy, lý luận của Đảng trong công tác cán bộ, từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn”, “khâu khó” trong công tác đánh giá cán bộ, hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sức xuân của Đảng trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Đảng của chúng ta Xuân này tròn 93 tuổi. Những ngày này, cả đất nước đang vui mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Niềm vui, niềm tự hào về Đảng quang vinh đang được nhân lên, bồi đắp mỗi ngày.

Đảng mãi là ánh sáng soi đường

Trên thế giới không có một chính đảng nào được nhân dân tự nhận là Đảng ta, trừ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền và lãnh đạo Nhà nước, các tổ chức chính trị và toàn xã hội. Bởi lẽ, mục đích duy nhất và cao cả của Đảng là giành độc lập cho dân tộc và hạnh phúc cho Nhân dân.

93 mùa xuân Đảng ta anh dũng, kiên cường vượt lên chính mình làm nên thắng lợi

Ngày 3-2-1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở ba miền, khi đó đang chia rẽ, mất đoàn kết, thành một Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất. Đảng đã nhất trí với Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức bước lên vũ đài chính trị, gánh trọng trách lãnh đạo dân tộc giành độc lập, tự do, vững bước tiến lên CNXH.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất