Một số kinh nghiệm của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trong công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa công tác dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối đồng bộ và toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên là vấn đề có tính cấp thiết nhằm khắc phục tình trạng nhiều đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo cấp cao vi phạm kỷ luật đảng, phải xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu, nói thông chính sách nhưng lại làm sai…Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ bảy, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mỗi đảng viên cần tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là về nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Là lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia ở khu vực biên giới, những năm qua, đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần tích xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phát triển.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công việc này góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Do đó, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.

Phòng, chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Từ khi mới thành lập, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

Tăng cường các biện pháp chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng làm giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Do đó, cần phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Cần làm gì để Đảng ta giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền

Trải qua hơn 93 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam - chính đảng cách mệnh giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội.

Vietinbank thực hiện hiệu quả “4 hơn” trong công tác phòng, chống tham nhũng từ cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tiếp theo và hết)

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước, Đảng xác định thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những yếu tố quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện những chủ trương, chính sách đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với vị thế là ngân hàng hàng đầu Việt Nam đã luôn kịp thời triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác PCTN. Với truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng đất nước đổi mới và hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế, mỗi cán bộ và người lao động VietinBank đã thực hiện hiệu quả “4 hơn” trong công tác PCTN: “Tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn”.

Vietinbank thực hiện hiệu quả “4 hơn” trong công tác phòng, chống tham nhũng từ cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Bài 1)

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước, Đảng xác định thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những yếu tố quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện những chủ trương, chính sách đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với vị thế là ngân hàng hàng đầu Việt Nam đã luôn kịp thời triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác PCTN. Với truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng đất nước đổi mới và hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế, mỗi cán bộ và người lao động VietinBank đã thực hiện hiệu quả “4 hơn” trong công tác PCTN: “Tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn”.

Xây dựng lực lượng lao động trẻ chất lượng cao trong doanh nghiệp Nhà nước (tiếp theo và hết)

Xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định thanh niên là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn lao động trẻ chất lượng cao là đòi hỏi cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất