Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí

Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương với 61 tổ chức đảng trực thuộc và 7,7 vạn đảng viên trong và ngoài nước, trong đó có hơn 5.500 đảng viên sinh hoạt ở gần 500 tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí Trung ương và các cơ quan báo chí của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức hiện nay. Kỳ 2: Một số giải pháp

Trước đòi hỏi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhất là đứng trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên của Đảng có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đây được xác định là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng về đạo đức hiện nay. Kỳ 1: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Kể từ khi ra đời đến nay, trên cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước xây dựng đội ngũ vững mạnh, có tổ chức vững mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, vì dân vì nước. Sau 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh… Một trong những dấu ấn nổi bật là những thành tựu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng về đạo đức. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Việt Nam cũng xuất hiện một số khó khăn, hạn chế, trong đó có tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Công tác đạo đức trong xây dựng Đảng chưa...

Hoàn thiện quy định góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã đặt ra nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy định số 220-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả công tác của các cơ chuyên trách tham mưu, giúp việc này.

Xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở hiện nay

Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, việc nảy sinh và yêu cầu xử lý các tình huống luôn là một nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của các chủ thể lãnh đạo, quản lý. Xử lý tình huống lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cũng đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý có kiến thức và kỹ năng đa dạng, phong phú, đồng thời vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong quá trình xử lý tình huống.

Xây dựng Đảng về đạo đức trong điều kiện hiện nay

Sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu vô cùng to lớn. Tuy nhiên, những yêu cầu, thách thức mới trong bối cảnh hiện nay đang đặt ra trọng trách lớn hơn đối với Đảng. Để xây dựng Đảng vững mạnh, luôn đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn các nội dung xây dựng Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về đạo đức. Quan niệm xây dựng Đảng về đạo đức và các nội dung, nguyên tắc cơ bản của xây dựng Đảng về đạo đức cần được đặt trong mối quan hệ gắn liền với các mặt khác của công tác này, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn hiện nay.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao chủ động thích ứng với đại dịch COVID-19, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Mặc dù đại dịch COVID-19 gây ra những khó khăn, thách thức chưa từng có nhưng công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước luôn được triển khai đồng bộ, toàn diện, thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị đối ngoại quan trọng trên các mặt ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc. Đảng bộ Bộ Ngoại giao chủ động thích ứng mạnh mẽ với môi trường biến chuyển nhanh chóng và bối cảnh dịch bệnh phức tạp, triển khai công tác xây dựng Đảng trong và ngoài nước hiệu quả, góp phần xây dựng Ngành Ngoại giao tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quy định số 41-QĐ/TW tạo bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Ngày 3-11-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Đây là Quy định mới thay thế Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 2-10-2009 của Bộ Chính trị. Phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã thực hiện phỏng vấn đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương để làm rõ hơn các nội dung quan trọng cũng như những điểm mới đáng lưu ý của Quy định số 41-QĐ/TW.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất