Đổi mới công tác quy hoạch và chuẩn bị nguồn cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Với vai trò là tổ chức đảng có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội có một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo cơ sở lựa chọn được nhân sự xứng đáng tham gia Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa tiếp theo.

Xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chính sách tiền lương

Việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và từng bước thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương theo VTVL theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Xây dựng hệ thống VTVL gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chính sách tiền lương đang đặt ra những yêu cầu mới cần có giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Kết quả nổi bật trong củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

Tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng. Năm 2023 vừa qua, công tác củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên đã đạt được kết quả nổi bật và là tiền đề để Đảng ta tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị(*)

Phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được hiểu là phương pháp, cách thức để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền là nhu cầu tự thân, là đòi hỏi khách quan từ thực tiễn của từng thời kỳ cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng thường xuyên đổi mới, phát triển, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, từ đó lãnh đạo dân tộc Việt Nam giành nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức - cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Năm 2023, công tác tổ chức xây dựng Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều vấn đề mới, diễn biến nhanh, phức tạp, khó khăn hơn so với dự báo. Đây là năm thứ ba cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu sắc hơn, đạt nhiều thành quả rất đáng tự hào.

94 năm nhìn lại

“Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy”. Đó là học thuyết Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trí tuệ của một đảng cách mạng là ở sự đúng đắn của học thuyết mà đảng ấy nhận làm nền tảng tư tưởng của mình.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng qua các năm Thìn

Những kết quả của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các năm Thìn đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố tổ chức đảng, giữ vững nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động, bảo đảm định hướng chính trị đúng đắn trong các chủ trương, quyết định của Đảng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Cả nước đồng lòng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn - 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3-2-1930 - 3-2-2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc phỏng vấn đầu năm mới với Thông tấn xã Việt Nam. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn.

Phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam. Từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta đã luôn kiên trì, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cần thiết phải bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất