Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân của Đảng

Ngay sau khi ra đời và phát triển cho đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là tiêu điểm của cuộc đấu tranh tư tưởng - chính trị quyết liệt. Tâm điểm của cuộc đấu tranh đó trước hết là sứ mệnh lịch của giai cấp công nhân (GCCN) và bản chất GCCN của Đảng Cộng sản. 

Tính tiên phong của đảng cộng sản

Là một nhà bác học lỗi lạc nhưng trước hết C.Mác là một nhà cách mạng vĩ đại. Một trong những cống hiến lớn lao của C.Mác đối với nhân loại là góp phần nâng cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và mọi tầng lớp cần lao chống áp bức, bóc lột, bất công và tàn bạo từ trình độ tự phát lên tự giác mà người dẫn dắt cuộc đấu tranh đó là đảng cộng sản, bộ phận ưu tú, đội tiên phong của chính họ.

Nắm vững thời cơ, cả nước một lòng thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Đại thắng mùa xuân 1975 gắn liền với những quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tài thao lược, bản lĩnh, sáng tạo của Đảng, sự đoàn kết nhất trí, với khát vọng độc lập, tự do, khát khao hòa bình thống nhất Tổ quốc, xây dựng xã hội phồn vinh hạnh phúc của cả dân tộc.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới (tiếp theo và hết)

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng coi đó là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do có nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội đều khẳng định: “Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên”; “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”; “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”… Thực tiễn cho thấy, nơi nào xây dựng được hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và đội ngũ đảng viên có chất lượng, tiền...

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới (kỳ I)

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng coi đó là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do có nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội đều khẳng định: “Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên”; “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”; “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”… Thực tiễn cho thấy, nơi nào xây dựng được hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và đội ngũ đảng viên có chất lượng,...

Đồng chí Lê Văn Lương: Tấm gương trong sáng về sự tận tụy, trung thành, liêm chính, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết

Đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí luôn nêu cao tấm gương trong sáng: Với quân thù - hiên ngang bất khuất; với công việc luôn tận tụy, trung thành, liêm chính, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết; với đồng chí, khiêm nhường, chu đáo, thân tình; với bản thân là gương sáng về tự phê bình và phê bình, một nếp sống giản dị, khoan dung. Đồng chí được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiều trọng trách, trong đó, trên cương vị Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (giai đoạn 1948-1954 và giai đoạn 1973-1976), Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 1957-1959), đồng chí đã có những cống hiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ta, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong tác động dịch Covid-19 hiện nay

Thanh niên quân đội là lực lượng đông đảo, là lớp kế cận trong sự nghiệp xây dựng quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới nói chung và nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng. Phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên quân đội trong tác động dịch Covid-19 hiện nay là một yêu cầu khách quan, một nhiệm vụ quan trong, cấp bách.

Ban Công tác đại biểu góp phần xây dựng Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và hiệu quả

Ban Công tác đại biểu là cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự với nhiều nội dung quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Năm 2021 khởi đầu cho một nhiệm kỳ Quốc hội, Ban đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn. Sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Quốc hội đã tạo động lực để Ban ý thức sâu sắc hơn, nỗ lực hoàn thành trọng trách được giao.Với kết quả nổi bật của năm 2021, Ban Công tác đại biểu đã khẳng định được vai trò, vị trí, đóng góp của mình trong trong tổ chức, hoạt động của Quốc hội và hệ thống cơ quan dân cử, có tác động trực tiếp đến từng cá nhân ĐBQH, đại biểu HĐND.

Xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý công chức, công vụ, thời gian qua Bộ Nội vụ đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Với phương châm “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ, ngành Nội vụ đã hoàn thành một cách toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2021.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất