Vietinbank thực hiện hiệu quả “4 hơn” trong công tác phòng, chống tham nhũng từ cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Bài 1)

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước, Đảng xác định thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những yếu tố quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện những chủ trương, chính sách đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với vị thế là ngân hàng hàng đầu Việt Nam đã luôn kịp thời triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác PCTN. Với truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng đất nước đổi mới và hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế, mỗi cán bộ và người lao động VietinBank đã thực hiện hiệu quả “4 hơn” trong công tác PCTN: “Tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn”.

Xây dựng lực lượng lao động trẻ chất lượng cao trong doanh nghiệp Nhà nước (tiếp theo và hết)

Xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định thanh niên là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn lao động trẻ chất lượng cao là đòi hỏi cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đánh giá đúng cán bộ để dân tin, dân phục, dân yêu (Tiếp theo và hết)

Đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên, đóng vai trò quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Đánh giá cán bộ đúng sẽ phát huy được năng lực của cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, Đảng ta đã đặt quyết tâm đổi mới công tác đánh giá cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, muốn Đảng vững mạnh, cán bộ và đảng viên phải làm cho dân tin - dân phục - dân yêu.

Đánh giá đúng cán bộ để dân tin, dân phục, dân yêu (Kỳ 1)

Trong những năm qua, Đảng ta đã đặt quyết tâm chính trị đổi mới công tác đánh giá cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng trong hệ thống chính trị nhằm hoàn thiện lý luận và đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ trong giai đoạn tới.

Xây dựng lực lượng lao động trẻ chất lượng cao trong doanh nghiệp nhà nước (Bài 1)

Xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định thanh niên là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn lao động trẻ chất lượng cao là đòi hỏi cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương

Những năm qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

KỲ CUỐI: CHỌN ĐỘT PHÁ TẠO ĐÀ “CẤT CÁNH” NÔNG NGHIỆP

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam. Trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn ngành Nông nghiệp cần thực hiện sáng tạo, hiệu quả những chủ trương, giải pháp đột phá tạo ra sự chuyển đổi mang tính cách mạng về tư duy trong nông nghiệp, nhằm phát triển một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh, gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch, phát triển, khẳng định vị thế nông sản Việt Nam ở cả thị trường trong nước và vươn tầm hàng đầu thế giới.

KỲ 3: “KIỀNG BA CHÂN” HÓA GIẢI NHỮNG ĐIỂM NGHẼN CỦA “TAM NÔNG”

Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là đặc trưng của mô hình nông thôn mới, phát triển hơn so với mô hình cũ, thể hiện sự tiến bộ về mọi mặt của quá trình phát triển nông thôn, tiến tới thỏa mãn ở mức tốt nhất các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, môi trường và thể chế chính trị ở nông thôn.

KỲ 2: TÌM RA NHỮNG “NÚT THẮT” TỪ NỘI TẠI

Thời gian qua, nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt. Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu đạt được, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn cũng có những khó khăn, thách thức từ thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển xu hướng tiêu dùng ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường.

KỲ 1: KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ “TRỤ ĐỠ” NỀN KINH TẾ

Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu loạt bài 4 kỳ về chủ đề “Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh” của nhóm tác giả: Nguyễn Trung Dũng - Cao Thị Phương, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất