Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy

Nhiệm kỳ 2015-2020, với sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT tỉnh ủy, thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ở đảng bộ công an các địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Chính sách thu hút, trọng dụng cán bộ từ trí thức trẻ qua lăng kính của một số quốc gia và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Vai trò của tầng lớp trí thức trẻ được đánh giá là một trong những yếu tố mang tính quyết định đến sự tồn vong hay thịnh suy của một quốc gia. Nhiều nước trên thế giới không ngừng nỗ lực trong việc củng cố, phát huy tiềm năng của trí thức trẻ thông qua nhiều cơ chế, chính sách thiết thực, hiệu quả để thu hút, trọng dụng đội ngũ này vào nền công vụ, tạo lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Không nằm ngoài xu thế đó, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách “trải thảm đỏ” với nhóm đối tượng này; song, việc triển khai thực hiện còn chậm và nhiều bất cập. Chính vì vậy, thông qua tham khảo kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới để làm cơ sở hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, tuyển chọn, trọng dụng trí thức trẻ vào nền công vụ ở nước ta là điều cần thiết. Từ khóa: thu hút, trọng dụng; trí thức trẻ; nền công vụ; kinh nghiệm quốc tế.

Một số vấn đề về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”[1]. Thấm nhuần quan điểm đó, trong quá trình lãnh đạo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ và xác định đây là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng và chế độ; là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần khẳng định, “Công tác cán bộ qua thực tiễn ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt”[2]. Hơn 90 năm qua, kể từ ngày có Đảng, nhất là sau 35 năm đổi mới, đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành và phát triển toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử để đất nước có được vị thế và cơ đồ như ngày nay.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinh vi nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cần đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc hệ trọng của Đảng và Nhà nước, do đó phải được tiến hành một cách khoa học, thận trọng, thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới chính là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững của đất nước góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực thực tiễn, chuyên môn sâu và có đạo đức cách mạng trong sáng, hết lòng phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đây chính là chủ trương quan trọng, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong suốt tiến trình cách mạng, nhất là trong 35 năm đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. 

Cơ hội và thách thức đối với cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay

Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu khách quan, đang lôi cuốn tất cả các quốc gia trên thế giới tham gia và tác động sâu rộng tới các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến sự vận động, phát triển của mọi quốc gia, dân tộc. Toàn cầu hóa là một quá trình có tác động hai chiều, cả tích cực lẫn tiêu cực, đem lại cả thời cơ, vận hội phát triển lẫn thách thức, nguy cơ hiểm họa khó lường đối với các quốc gia, dân tộc. Toàn cầu hóa liên quan chặt chẽ và tác động qua lại biện chứng đối với quá trình hội nhập quốc tế của các nước nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Về thực chất, hội nhập quốc tế là tiến trình một quốc gia theo đuổi lợi ích, mục tiêu của mình thông qua việc tự giác, chủ động hợp tác, liên kết sâu rộng với các quốc gia khác trên nhiều lĩnh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…) dựa trên sự chia sẻ về nhận thức, lợi ích, mục tiêu, giá trị, nguồn lực, quyền lực và...

Bến Tre: Toàn dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Với tinh thần “triệu trái tim, một ý chí”, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các cơ quan và Nhân dân tỉnh Bến Tre, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu đã phát huy tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đã đạt những kết quả bước đầu tích cực, đáng trân trọng. Đến nay, Bến Tre đã được “xanh hóa”, số ca F0 đã giảm mạnh, hầu hết phát sinh trong khu phong tỏa, cách ly hoặc người từ ngoài tỉnh về Bến Tre. Tỉnh đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh bền vững, tiến đến không để phát sinh F0 trong cộng đồng, giữ vững trạng thái bình thường mới, đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 2-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đưa Bến Tre sớm phục hồi và phát triển.

Những kết quả nổi bật công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội XIII

Từ sau Đại hội XIII đến nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, vừa phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng khối lượng lớn công việc, trọng tâm là tham mưu về công tác nhân sự, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các công việc thường xuyên.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam, kiến trúc sư của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung thuộc lớp đảng viên đầu tiên, nhà lãnh đạo tiền bối có tài năng chính trị, quân sự, ngoại giao và là kiến trúc sư của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Cuộc đời 64 năm hoạt động vẻ vang với những “công trạng to lớn vì Đảng, vì Dân”(1) của đồng chí luôn là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, tinh thần cách mạng dũng cảm, kiên cường, bất khuất, đức tính cần, kiệm, liêm, chính và tình thương yêu đồng chí sâu sắc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất