Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinh vi nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cần đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc hệ trọng của Đảng và Nhà nước, do đó phải được tiến hành một cách khoa học, thận trọng, thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới chính là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững của đất nước góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực thực tiễn, chuyên môn sâu và có đạo đức cách mạng trong sáng, hết lòng phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đây chính là chủ trương quan trọng, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong suốt tiến trình cách mạng, nhất là trong 35 năm đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. 

Cơ hội và thách thức đối với cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay

Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu khách quan, đang lôi cuốn tất cả các quốc gia trên thế giới tham gia và tác động sâu rộng tới các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến sự vận động, phát triển của mọi quốc gia, dân tộc. Toàn cầu hóa là một quá trình có tác động hai chiều, cả tích cực lẫn tiêu cực, đem lại cả thời cơ, vận hội phát triển lẫn thách thức, nguy cơ hiểm họa khó lường đối với các quốc gia, dân tộc. Toàn cầu hóa liên quan chặt chẽ và tác động qua lại biện chứng đối với quá trình hội nhập quốc tế của các nước nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Về thực chất, hội nhập quốc tế là tiến trình một quốc gia theo đuổi lợi ích, mục tiêu của mình thông qua việc tự giác, chủ động hợp tác, liên kết sâu rộng với các quốc gia khác trên nhiều lĩnh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…) dựa trên sự chia sẻ về nhận thức, lợi ích, mục tiêu, giá trị, nguồn lực, quyền lực và...

Bến Tre: Toàn dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Với tinh thần “triệu trái tim, một ý chí”, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các cơ quan và Nhân dân tỉnh Bến Tre, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu đã phát huy tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đã đạt những kết quả bước đầu tích cực, đáng trân trọng. Đến nay, Bến Tre đã được “xanh hóa”, số ca F0 đã giảm mạnh, hầu hết phát sinh trong khu phong tỏa, cách ly hoặc người từ ngoài tỉnh về Bến Tre. Tỉnh đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh bền vững, tiến đến không để phát sinh F0 trong cộng đồng, giữ vững trạng thái bình thường mới, đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 2-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đưa Bến Tre sớm phục hồi và phát triển.

Những kết quả nổi bật công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội XIII

Từ sau Đại hội XIII đến nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, vừa phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng khối lượng lớn công việc, trọng tâm là tham mưu về công tác nhân sự, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các công việc thường xuyên.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam, kiến trúc sư của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung thuộc lớp đảng viên đầu tiên, nhà lãnh đạo tiền bối có tài năng chính trị, quân sự, ngoại giao và là kiến trúc sư của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Cuộc đời 64 năm hoạt động vẻ vang với những “công trạng to lớn vì Đảng, vì Dân”(1) của đồng chí luôn là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, tinh thần cách mạng dũng cảm, kiên cường, bất khuất, đức tính cần, kiệm, liêm, chính và tình thương yêu đồng chí sâu sắc.

Khơi dòng nội lực, nắm chắc thời cơ đưa đất nước đi lên

Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là chiến công không chỉ của nhân dân Việt Nam mà là niềm tự hào của người lao đông trên toàn thế giới. Thành quả đó là kết quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng được khối đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng lực lượng và khi thời cơ đến đã lãnh đạo cả đất nước nhất tề đứng dậy giành độc lập tự do. Truyền thống và bài học của Cách mạng Tháng Tám đang nóng hổi chảy trong dòng máu của mỗi người dân đất Việt chắc chắn sẽ tiếp sức cho công cuộc đổi mới để hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất