Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không: Những ngày tháng hào hùng

50 trước, vào những ngày cuối tháng 12-1972, trong 12 ngày đêm, quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, làm nên một “Điện Biên Phủ trên không”, đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ. Chiến thắng đó góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỷ XX, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí báu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Để báo chí phát huy vai trò kênh thông tin kịp thời, đáng tin cậy, là lực lượng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng

Trong mọi giai đoạn cách mạng, báo chí luôn là lực lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là kênh thông tin kịp thời, đáng tin cậy. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho Nhân dân. Tháng 6-1949, trong Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số dân chúng ham chuộng, thì không xứng đáng là một tờ báo. Tháng 9-1962, tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam, Người tiếp tục nhấn mạnh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” .

Thực tiễn hoạt động xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng

Từ khi thành lập đến nay, trải qua 13 kỳ Đại hội, Đảng đã ban hành khối lượng văn bản đồ sộ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bởi vậy, yêu cầu về việc xây dựng hệ thống tài liệu, số liệu và hình thành cơ sở dữ liệu (CSDL) về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng phục vụ công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và tham mưu, hoạch định các chính sách là rất quan trọng.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ cấp phân đội ở đơn vị cơ sở trong Quân đội hiện nay

Mỗi cán bộ cấp phân đội phải đề cao ý thức trách nhiệm và bổn phận của mình, tự liên hệ, tự soi mình để rèn luyện, phấn đấu và khắc phục, sữa chữa các hạn chế, khuyết điểm. Về mặt nhận thức, cần giáo dục cho mỗi cán bộ phải nhận rõ vai trò, tầm quan trọng của việc nêu gương về đạo đức, lối sống. Thông qua nêu gương về đạo đức, lối sống, sẽ giúp người cán bộ xây dựng, củng cố uy tín trước tập thể.

Mấy suy nghĩ về vấn đề xây dựng Đảng hiện nay

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Đổi mới phương thức lãnh đạo là một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. So với các kỳ Đại hội trước, vấn đề này trong Văn kiện Đại hội XIII có nhiều điểm mới được bổ sung, cần nhận thức đúng để thực hiện có hiệu quả.

Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức theo tinh thần Đại hội XIII

Những năm qua, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội luôn chú trọng, đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức cho cán bộ, đảng viên, đạt được những kết quả tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng Công ty nói riêng, của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung.

Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng cán bộ, đảng viên hiện nay

Trong những năm qua, báo chí nước ta đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền về tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội, đặc biệt là đã thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong đấu tranh chống tiêu cực về an ninh, tư tưởng.

Đổi mới việc học tập, quán triệt Nghị quyết tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đảng viên cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy đến cấp cơ sở với nhiều đổi mới.

Vai trò của công tác tổng kết thực tiễn đối với kết quả tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta rất coi trọng tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Nhờ thường xuyên tổng kết thực tiễn mà đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn phù hợp với thực tiễn, được kiểm chứng bằng những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất