Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới

Những thành quả của sự nghiệp cách mạng hơn 90 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để tiếp tục đảm đương được vai trò lãnh đạo trong giai đoạn mới, Đảng ta phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn; nâng tầm bản lĩnh và trí tuệ, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (ngày 9-12-2021).

Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nỗ lực, quyết tâm cao, chủ động, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; là một trong các tổ chức đảng có vai trò, vị trí rất quan trọng của Trung ương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của đảng ủy cấp trên. Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu cấp chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng, do đó việc xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh không chỉ nhằm lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban mà còn liên quan đến mọi hoạt động của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ “xây dựng Đảng là then chốt”, góp phần bảo đảm và giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Đảng uỷ cơ quan phối hợp với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tổ chức chiều 13-1-2022.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: 10 kết quả nổi bật năm 2021

Năm 2021 khép lại với những khó khăn chồng chất khó khăn không chỉ của Việt Nam mà của toàn thế giới. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, sự điều hành quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị đã cùng với toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả của năm 2021 có sự góp sức của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao với khối lượng công việc lớn, chất lượng ngày càng được nâng lên. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 13-1-2022.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí

Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương với 61 tổ chức đảng trực thuộc và 7,7 vạn đảng viên trong và ngoài nước, trong đó có hơn 5.500 đảng viên sinh hoạt ở gần 500 tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí Trung ương và các cơ quan báo chí của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức hiện nay. Kỳ 2: Một số giải pháp

Trước đòi hỏi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhất là đứng trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên của Đảng có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đây được xác định là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng về đạo đức hiện nay. Kỳ 1: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Kể từ khi ra đời đến nay, trên cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước xây dựng đội ngũ vững mạnh, có tổ chức vững mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, vì dân vì nước. Sau 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh… Một trong những dấu ấn nổi bật là những thành tựu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng về đạo đức. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Việt Nam cũng xuất hiện một số khó khăn, hạn chế, trong đó có tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Công tác đạo đức trong xây dựng Đảng chưa...

Hoàn thiện quy định góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã đặt ra nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy định số 220-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả công tác của các cơ chuyên trách tham mưu, giúp việc này.

Xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở hiện nay

Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, việc nảy sinh và yêu cầu xử lý các tình huống luôn là một nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của các chủ thể lãnh đạo, quản lý. Xử lý tình huống lãnh đạo, quản lý ở cơ sở cũng đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý có kiến thức và kỹ năng đa dạng, phong phú, đồng thời vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong quá trình xử lý tình huống.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất