Bài học về sức dân ở Nam Bộ trong Cách mạng Tháng Tám 1945

Đúng 77 năm trước, sáng ngày 2-9-1945 đông đảo nhân dân Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ lân cận với hàng chục vạn người kéo về tập trung xung quanh quảng trường Norodom (nay là đại lộ Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch - Quận 1) hưởng ứng lời tuyên thệ quyết tâm giành chính quyền, bảo vệ chính quyền cách mạng đã về tay nhân dân Sài Gòn và Nam Bộ.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên cùng sát cánh với nhân dân tham gia vào công cuộc cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thế giới V.L.Lê-nin từng nói: “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”. Lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin đã trở thành hiện thực, mở ra thời đại mới, thời đại cách mạng chống đế quốc giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu tấm gương sáng đối với các dân tộc thuộc địa. Quốc tế Cộng sản III ra đời vào tháng 3-1919 đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tham nhũng và những giải pháp phòng, chống tham nhũng (bài 3)

Bác Hồ từng khẳng định: “Cán bộ bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(1)

Tham nhũng và những giải pháp phòng, chống tham nhũng (bài 2)

Tình trạng tham ô, lãng phí, tiêu cực và tham nhũng tại Việt Nam diễn ra trong nhiều thập niên qua, xảy trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội và ở tất cả các ngành, các cấp. Tham nhũng, lãng phí đã gây ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và làm giảm niền tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Nguyễn Văn Cừ - tầm cao người cộng sản về lý luận và thực tiễn trong chỉ đạo cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9-7-1912 quê ở thôn Cẩm Giàng, Đồng Nguyên, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Là hậu duệ của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm ngay tại quê hương mình.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận và thực tiễn xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư thứ tư của Đảng, nhà chính trị tài năng, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, của cách mạng Việt Nam. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về tinh thần tự phê bình và phê bình, có đóng góp quan trọng trong việc vạch ra chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc.

Tham nhũng và những giải pháp phòng, chống tham nhũng

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng là hành vi lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân. Tham ô là hành vi lợi dụng quyền hành để lấy cắp của công.

Cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Từ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ, rất cần có cách thức, phương pháp kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ như: kiểm tra, giám sát; công khai, minh bạch; phát huy dân chủ; cạnh tranh lành mạnh; kiểm soát xung đột lợi ích; báo cáo, giải trình; truy cứu trách nhiệm và xử lý kỷ luật…

Giữ gìn đạo đức người làm báo

Kể từ ngày ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam có sự vươn lên và phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Trải qua chặng đường lịch sử 97 năm, chúng ta tự hào có một nền báo chí cách mạng được xây đắp nên bởi những người làm nghề chính trực, đầy trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Họ hằng ngày, hằng giờ âm thầm dấn thân với nghề, vì đất nước, vì nhân dân, vì lẽ phải, góp phần xây dựng một nền báo chí vì con người và tôn trọng con người.

Cơ chế kiểm soát quyền lực đối với ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực đối với ban thường vụ tỉnh, thành ủy (BTVTU) trực thuộc Trung ương là một yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay. Điều này giúp cho các BTVTU, các đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm quyền lực, sử dụng quyền lực không đầy đủ, không đúng mục đích; bảo đảm cho quyền lực được thực thi có hiệu quả. Đồng thời là cơ sở quan trọng nhất để các BTVTU nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất