Kinh nghiệm xây dựng Nghị quyết về giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng tại cơ sở

Công tác xây dựng nghị quyết luôn là khâu trọng tâm, là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ các cấp. Tại Đảng bộ TP. Cần Thơ để triển khai Nghị quyết của Đảng về "xây dựng Đảng về đạo đức" thì việc xây dựng chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định nhằm giáo dục, rèn luyên đạo đức cách mạng cho tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ TP. Cần Thơ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là giá trị tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong đó, tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh luôn có ý nghĩa thời sự đối với mọi lĩnh vực hoạt động. Chính vì vậy, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) xác định, để thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, trước hết cần học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về quốc phòng, an ninh theo tinh thần Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các quan điểm sai trái, thù địch về quốc phòng, an ninh là hết sức thâm độc, nguy hiểm, không thể coi thường, xem nhẹ vì nó liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng và liên quan đến bản chất của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Những quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” cung cấp những luận cứ quan trọng đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch về quốc phòng, an ninh.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng là một trong những việc cần làm hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Thanh niên Quân đội với việc làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Thanh niên Quân đội (TNQĐ) là lực lượng có vai trò rất quan trọng trong sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Là một bộ phận của thế hệ trẻ cả nước, TNQĐ luôn xung kích, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trên mọi mặt trận, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Bởi vậy, xây dựng lực lượng TNQĐ vững mạnh, bản lĩnh, đủ sức chống lại các âm mưu, thủ đoạn của lực lượng thù địch là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, giữ trọn niềm tin của Nhân dân.

Ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên môi trường mạng xã hội

Trong những năm trở lại đây, mạng xã hội đang ngày càng phát triển và trở thành một nhu cầu thiết yếu của nhiều người. Tuy nhiên, mạng xã hội như “con dao hai lưỡi”, một mặt mang lại rất nhiều tiện ích cho con người, thúc đẩy sự phát triển trên nhiều lĩnh vực; mặc khác, với tính chất “mở”, mạng xã hội trở thành môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch, phản động tiến hành thực hiện các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Điều này đặt ra không ít thách thức trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, việc ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên môi trường mạng xã hội là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Công tác tham mưu, xây dựng văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng có vai trò quan trọng, tác động lớn đến quyết định lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu và cả hệ thống tổ chức của Đảng. Thời gian qua, việc tham mưu xây dựng các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được chú trọng, triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; góp phần hoàn thiện thể chế, làm căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm, trong đó chất lượng tham mưu, xây dựng và ban hành các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra những yêu cầu cấp bách cần hoàn thiện và nâng cao chất lượng,...

Nêu gương - giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng về đạo đức (tiếp theo và hết)

LTS: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải đi đôi với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, khẳng định tính đúng đắn của học thuyết cách mạng và tính sáng tạo trong thực tiễn. Với quan điểm kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, khắc phục biểu hiện lệch lạc nhằm góp phần khẳng định tính đúng đắn trong phương thức lãnh đạo của Đảng để xây dựng Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”. Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu với độc giả loạt bài 2 kỳ “Nêu gương - giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng về đạo đức” bàn về vấn đề này của Trung tá Vũ Thị Hồng Minh, Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nêu gương - giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng về đạo đức

LTS: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải đi đôi với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, khẳng định tính đúng đắn của học thuyết cách mạng và tính sáng tạo trong thực tiễn. Với quan điểm kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, khắc phục biểu hiện lệch lạc nhằm góp phần khẳng định tính đúng đắn trong phương thức lãnh đạo của Đảng để xây dựng Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”. Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu với độc giả loạt bài 2 kỳ "Nêu gương - giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng về đạo đức” bàn về vấn đề này của Trung tá Vũ Thị Hồng Minh, Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó có Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang đã tích cực thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất