Đảng bộ Mường Nhé (Điện Biên) xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ðảng
Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tuyên truyền bà con nhân dân xã Mường Toong (huyện Mường nhé).

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Nhé (Điện Biên) khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của huyện trong những năm tới: đẩy nhanh tiến độ rà soát điều chỉnh quy hoạch cơ cấu 3 loại rừng; cơ cấu kinh tế nông nghiệp - lâm nghiệp 35,85%, công nghiệp - xây dựng 33,18%; dịch vụ 30,97%; sản lượng lương thực đạt 18,488 tấn, tốc độ phát triển đàn gia súc bình quân tăng 6%/ năm; trồng mới 3.000ha rừng trở lên, nâng tỷ lệ tre phủ rừng đạt 51,5%; giá trị sản sát xuất công nghiệp - xây dựng bình quân tăng 18,5%, đến năm 2020 đạt 750 tỷ đồng; xây dựng xã Mường Nhé đạt tiêu chuẩn và mở rộng đô thị loại V, nâng cấp thành thị trấn biên giới; có từ 3 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 9-10 tiêu chí nông thôn mới trở lên; giảm bình quân 5-6% số hộ nghèo/ năm và tạo việc làm mới cho 800 lao động...

Các giải pháp thực hiện nghị quyết là tập trung thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn lực để tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa; thực hiện chính sách hỗ trợ nhân dân chuyển đổi diện tích nương trong vùng quy hoạch sang trồng cây công nghiệp dài ngày và rừng sản xuất để phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân,  từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững (đây là mũi nhọn trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2020). Lấy phát triển nông nghiệp làm trọng tâm, công nghiệp làm then chốt để thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn kết với phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, xây dựng bộ máy chính quyền, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; làm tốt công tác an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 4 đề ra, các tổ chức cơ sở đảng trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết; kế hoạch hành động từng năm, từng quý, từng tháng và của cả nhiệm kỳ. Chương trình hành động phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương với các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, gắn với phát huy mạnh mẽ dân chủ, cộng đồng trách nhiệm của cả cấp ủy, tổ chức đảng và sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng kết quả thực hiện, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huỵện Mường Nhé làn thứ 4 nhiệm kỳ 2015-2020 là ý chí, sự kết tinh trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Trong quá trình chuẩn bị các báo cáo chính trị Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đã mở rộng và phát huy dân chủ, tổ chức thảo luận lấy ý kiến góp ý từ các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Do đó, nội dung nghị quyết Đại hội bảo đảm chất lượng, đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp sát đúng với tình hình thực tế. Tại Đại hội, các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, thảo luận, đóng góp trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng để cùng thống nhất ban hành nghị quyết. Vì vậy, thực hiện thắng lợi nghị quyết là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. 


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất