Hà Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII)
Thành ủy Hà Giang tổ chức hội nghị triển khai bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên đến các đồng chí trong BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy, đảng ủy cơ sở và các chi bộ.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Hà Giang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Tỉnh ủy đã ban hành triển khai Bộ công cụ đánh giá chấm điểm, cán bộ, đảng viên đối chiếu với 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương (khóa XII) đã nêu. Theo đó, cá nhân cán bộ, đảng viên tự đánh giá theo từng biểu hiện trong tổng số 27 biểu hiện suy thoái. Chi bộ, cấp ủy, tổ chức đảng thảo luận, đánh giá, bỏ phiếu đánh giá mức độ suy thoái. Kết quả đánh giá nếu ở mức 1-20%, cá nhân tự xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục. 21-40%, cá nhân cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục, cấp ủy, chi bộ cơ sở quản lý, theo dõi. 41-60% cần kiểm điểm làm rõ và cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục, cấp ủy, chi bộ cơ sở quản lý, theo dõi. 61-80%, cần phải tiến hành xem xét, xử lý theo quy định, đồng thời có biện pháp yêu cầu học tập, quán triệt lại các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền quản lý, theo dõi. 81-100%, cần phải tiến hành quy trình xem xét, xử lý nghiêm theo quy định, cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng có thẩm quyền quản lý, theo dõi. Kết quả năm 2017, đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ, có 13/14 đồng chí có biểu hiện suy thoái, mức độ suy thoái ở từng phần cao nhất đều ở mức 8,33%, do cá nhân tự xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Nhằm đánh giá sự hiệu quả công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên các cấp, Tỉnh ủy đã ban hành công văn số 2777-CV/TU ngày 20-6-2017 “Về việc lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt đối với cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo diện cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quản lý hoạt đông, công tác trong các tổ chức của hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang”. Các đồng chí cả 2 lần đánh giá mức độ quyết liệt trong năm xếp loại không quyết liệt do các nguyên nhân chủ quan thì xem xét, xử lý hoặc điều chuyển bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ hiện đang đảm nhiệm. Năm 2017 sau khi lấy phiếu đánh giá, đã bố trí 2 đồng chí và cho thôi giữ chức vụ nghỉ công tác 1 đồng chí. Lấy phiếu đánh giá đối với cấp ủy viên cấp tỉnh (lần 2 năm 2017) có 49/52 đồng chí xếp loại có quyết liệt và thường xuyên; 3/52 đồng chí có quyết liệt nhưng không thường xuyên.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo và ban hành hướng dẫn xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Theo đó, chương trình hành động của cá nhân cán bộ, đảng viên được tập thể cấp ủy, cơ quan xem xét, cho ý kiến và phê duyệt làm căn cứ để cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện. Đối với chương trình hành động của cấp ủy viên các cấp được báo cáo trước tập thể cấp ủy tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm xem xét, thảo luận, góp ý, sau đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thẩm định. Những đồng chí xây dựng chương trình hành động cá nhân không đạt yêu cầu thì phải bổ sung, hoàn thiện.

Nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, Tinh ủy đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TU “Về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh”. Bước đầu thực hiện Chỉ thị cho thấy chuyển biến tích cực, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy nêu gương không chỉ bằng những khẩu hiệu suông mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là việc 100% các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy không sử dụng xe công đưa,đón từ nhà đến cơ quan; hầu hết cấp ủy các cấp, các cơ quan, địa phương không tổ chức ăn uống khi tổ chức hội nghị, chúc mừng khen thưởng, chuyển công tác… Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đã ban hành Quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoàn thành việc sắp xếp các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo hướng kiêm nhiệm để tinh giảm kinh phí chi phụ cấp cho các chức danh nhằm thực hành tiết kiệm, nâng cao chất lượng công việc. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng đã thực hiện phân công ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ tỉnh theo dõi, giám sát, phụ trách các đảng bộ huyện, xã.

Để tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức đảng cả cấp tỉnh và cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra 120 cuộc, thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề; giám sát 161 cuộc, xử lý kỷ luật 3 tổ chức đảng, 158 đảng viên. Tỉnh ủy đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy cơ sở giai đoạn 2017-2020 triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ tinh rủy tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, giám sát thường xuyên, vượt cấp đối với ban thường vụ đảng ủy cấp xã và cấp ủy các cơ quan cấp tỉnh…

Sau kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016 và trên cơ sở kết luận của Bộ chính trị sau kiểm điểm, theo gợi ý của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, các đồng chí cấp ủy viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của tập thể, cá nhân, gắn với việc đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 18-7-2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, giai đoạn 2016-2020.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất