Từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ, suy nghĩ về một số việc cần thực hiện trong giai đoạn mới của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước của Đảng bộ Khối.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các kết luận của Bộ Chính trị về công tác cán bộ như: Kết luận số 37-KL/TW ngày 02-02-2009 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ của Đảng bộ Khối đã nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả nổi bật như sau:

Một là, ngay sau khi được thành lập, Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành những văn bản quan trọng, các văn bản về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát vào các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa bằng các nghị quyết, quy chế, quy định, kế hoạch, hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường làm việc với các cấp ủy, chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh trong công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, cán bộ.

Hai là, các cấp ủy chủ động tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện từng bước có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), các kết luận của Trung ương gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức, cán bộ. Qua đó, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ được nâng cao, góp phần tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Ba là, Đảng ủy Khối và các cấp ủy thường xuyên quan tâm kiện toàn cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, qua đó đội ngũ cán bộ từng bước được trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bốn là, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối; kiện toàn mô hình tổ chức, từng bước làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, về công tác tổ chức, cán bộ trong Đảng bộ Khối.

Năm là, công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về công tác cán bộ trong Đảng bộ Khối còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, đó là: (1) Các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ chủ yếu đề cập, cụ thể hóa đối với các tỉnh ủy, thành ủy, chưa đề cập sâu đến công tác tổ chức, cán bộ của Đảng bộ Khối, do là Đảng bộ có nhiều đặc thù, vì vậy trong quá trình thực hiện công tác tổ chức, cán bộ trong Đảng bộ Khối phải vận dụng nên gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, một số việc không chủ động trong triển khai, thực hiện. (2) Việc thực hiện thống nhất đồng bộ quy hoạch cấp ủy gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương còn gặp khó khăn. Công tác luân chuyển cán bộ, công chức trong Đảng bộ Khối chưa nhiều, thiếu đồng bộ; công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức còn hình thức, nặng về thành tích, ưu điểm, có lúc còn nể nang, né tránh, có việc còn chưa sát, chỉ nêu yếu kém, khuyết điểm chung chung. (3) Việc phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức, cán bộ có nơi, có lúc còn hình thức, hiệu quả chưa cao; vai trò của cấp ủy trong tham gia lãnh đạo công tác cán bộ ở một số nơi còn hạn chế, bị xem nhẹ. Cơ quan tham mưu về công tác quản lý cán bộ, công chức chưa đủ mạnh; một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu công việc đòi hỏi ngày càng cao.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ nhằm làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và mối quan hệ công tác của cấp ủy cũng như cụ thể hoá quy trình, cách thức thực hiện các khâu trong công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Thứ hai, đẩy mạnh và kiên trì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức và thực sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trên cơ sở đó tự giác, gương mẫu thực hiện tốt trong công tác và trong cuộc sống.

Thứ ba, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản; thống nhất về nội dung, hình thức đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

Đổi mới công tác đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức cho phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý những năm tiếp theo, đảm bảo chất lượng, có sự kế thừa, phát triển, nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thực hiện đảm bảo đúng quy trình, chất lượng công tác bổ nhiệm, luân chuyển, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Kết nạp đảng viên có chất lượng và quản lý tốt cán bộ, đảng viên; quan tâm chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cấp uỷ viên các cấp, nhất là các đồng chí mới tham gia cấp uỷ.

Thứ tư, xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm, chăm lo xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ của cơ quan Đảng ủy Khối, cán bộ chuyên trách làm công tác đảng tại các đảng bộ trực thuộc; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ nguồn, đồng thời phát hiện để bồi dưỡng, bổ sung những cán bộ có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất từ các cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương, các địa phương về Đảng ủy Khối công tác; tăng cường luân chuyển, điều động cán bộ, công chức của cơ quan, tạo điều kiện rèn luyện, phát triển và bố trí công tác phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế, chế độ, chính sách đã đề ra; đồng thời có sự quan tâm đúng mức và thường xuyên đổi mới chính sách cán bộ phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới như lương, phụ cấp, thi đua khen thưởng...

Thứ năm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng. Tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ nhằm đổi mới về quan điểm, nhận thức và phương pháp quản lý cán bộ, công chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế làm việc, quy chế quản lý cán bộ; gắn quản lý đội ngũ cán bộ, quản lý đảng viên với xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ, có cơ chế bảo đảm cho quần chúng tham gia quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên; thường xuyên đề cao ý thức tự học tập, tự nghiên cứu của mỗi cán bộ./.

Lê Văn Thái
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất