Bắc Kạn: Thực hiện Đề án 03 góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy
Thủ tướng Chính phủ dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân của thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn (19-11-2017).

Những năm qua, các cấp, các ngành tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bộ máy vẫn còn nhiều đầu mối, tổ chức bên trong các đơn vị còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Ngân sách chi lương và chi thường xuyên cho hệ thống chính trị chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi của tỉnh. Trước thực trạng này, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10-5-2017 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021. Đồng thời Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm đối với khối cơ quan chính quyền và các cơ quan khối Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn khuyến khích chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính hoặc cổ phần hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện; chuyển đổi cơ chế tài chính của các đơn vị có khả năng về nguồn thu sang tự bảo đảm toàn bộ về kinh phí hoạt động theo lộ trình...

Sau 5 tháng triển khai thực hiện Đề án 03 đã có kết quả bước đầu. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn, trong tháng 9-2017, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện sáp nhập xong các phòng, ban, kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua tổng hợp bước đầu khối Đảng, đoàn thể giảm từ 81 phòng xuống còn 52 phòng (giảm 29 phòng); thu hồi 15 biên chế kế toán, phục vụ; điều chuyển 8 công chức kế toán, 2 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của khối Đảng, đoàn thể tỉnh về Văn phòng Tỉnh ủy quản lý để phân công mỗi kế toán đảm nhận 2 đơn vị dự toán của khối Đảng, đoàn thể.

Khối hành chính nhà nước cấp tỉnh giảm từ 135 phòng xuống còn 101 phòng (giảm 34 phòng). Các phòng chuyên môn thuộc chi cục, ban trực thuộc sở, ngành và tương đương cấp tỉnh giảm từ 60 phòng xuống còn 39 phòng (giảm 21 phòng). Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giảm từ 9 đơn vị xuống còn 7 đơn vị (giảm 2 đơn vị); số phòng giảm từ 41 xuống còn 31 phòng (giảm 10 phòng). Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giảm từ 3 đơn vị xuống còn 2 đơn vị (giảm 1 đơn vị). Đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành cấp tỉnh giảm từ 104 đơn vị xuống còn 94 đơn vị (giảm 10 đơn vị); số phòng giảm từ 248 xuống còn 192 phòng (giảm 56 phòng). Đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện giảm từ 348 đơn vị xuống còn 326 đơn vị (giảm 22 đơn vị). Số phòng, ban thuộc các tổ chức hội cấp tỉnh giảm từ 8 phòng xuống còn 4 phòng (giảm 4 phòng).

Thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Kạn tinh giản được 59 biên chế, trong đó khối Đảng, đoàn thể 2; khối chính quyền 22; cán bộ công chức cấp xã 35. Về Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh có 193 vị trí việc làm, trong đó nhóm lãnh đạo quản lý 69 vị trí, nhóm chuyên môn nghiệp vụ 114 vị trí; nhóm hỗ trợ, phục vụ 10 vị trí. Dự kiến số biên chế đảm bảo thực hiện vị trí việc làm là 848 biên chế, tỷ lệ tinh giản là 7,5% so với tổng biên chế của Trung ương giao (917 biên chế).

Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng. Sau khi tổ chức sắp xếp, các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể tỉnh đã phối hợp giải quyết tốt các chế độ, chính sách với cán bộ, tài sản của các cơ quan liên quan. Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra một cách thận trọng, dân chủ, khách quan, khoa học, bảo đảm sự ổn định và phát triển của địa phương.

Quá trình thực hiện Đề án 03 của tỉnh còn một số hạn chế. Theo Đề án 03 thì mỗi phòng, ban tối thiểu từ 5 biên chế trở lên; đơn vị có từ 5 đến 10 biên chế được bố trí 2 lãnh đạo, trên 10 biên chế được bố trí 3 lãnh đạo; nhưng theo chủ trương của Trung ương, tới đây sẽ áp dụng mỗi phòng, ban tối thiểu từ 7 biên chế trở lên; nên một số đơn vị muốn thực hiện luôn mỗi phòng, ban tối thiểu từ 7 biên chế trở lên. Nhưng, nếu thực hiện mỗi phòng, ban tối thiểu từ 7 biên chế trở lên ngay đối với tỉnh sẽ rất khó khăn, nên cần có lộ trình, giải quyết từng bước.

Về vị trí Y tế học đường, theo Đề án 03 của tỉnh thì sẽ “giảm vị trí việc làm y tế học đường trong trường học, chuyển giao nhiệm vụ y tế học đường cho trạm y tế cấp xã thực hiện”. Tuy nhiên ngày 12-7-2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có quy định y tế là 1 trong 8 vị trí việc làm trong nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ cả danh mục khung vị trí việc làm trong các trường học cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Do vậy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất 2 phương án: Một là, thực hiện theo nội dung của Đề án 03 của tỉnh, sẽ tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp ở những nơi có điều kiện; Hai là, thực hiện theo nội dung Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT giữ vị trí y tế học đường như hiện nay, tuy nhiên phải phân công kiêm thêm một số nhiệm vụ để giảm vị trí việc làm khác. Đối với thanh tra chuyên ngành của các đơn vị trong tỉnh là căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, nên không, hoặc khó sáp nhập được.

Cả hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Kạn kiên trì thực hiện các mục tiêu mà Đề án đã đề ra. Theo đó, trong năm 2017, tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng rà soát, tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm khối Đảng, đoàn thể, nhằm nâng hiệu quả hoạt động công vụ của cả hệ thống chính trị, phấn đấu xây dựng một nền hành chính hoạt động chuyên nghiệp hơn, năng động hơn, có tính thích ứng cao hơn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất