Thái Nguyên chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Võ Nhai.

Sự vào cuộc thể hiện rõ nhất là ngay tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 12 khóa XIX mở rộng được tổ chức ngày 20-10-2017, toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh đã được nghe thông báo nhanh kết quả của Hội nghị Trung ương 6, đồng thời triển khai một số việc cần phải làm ngay hoặc làm thí điểm. Khẳng định quyết tâm triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, nhất là các nghị quyết liên quan đến đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, toàn Đảng bộ thống nhất, kể từ ngày 20-10-2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tạm dừng việc đề bạt, bổ nhiệm mới đối với các chức danh các cấp, từ chức danh cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên (trừ đối với những trường hợp có nhu cầu bổ nhiệm và đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm đồng ý về chủ trương bằng văn bản); tạm dừng việc tuyển dụng biên chế và hợp đồng lao động các loại có sử dụng nguồn lương từ ngân sách (trừ các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn); tạm dừng chủ trương đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa lớn ở những nơi trong diện sáp nhập hoặc giải thể. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, ban hành quy chế làm việc và xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6.

Tiếp đó, để triển khai thực hiện tinh giản biên chế, với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo dừng việc giao bổ sung biên chế giai đoạn 2017-2021; chấn chỉnh công tác giao, quản lý và sử dụng biên chế; giải quyết dứt điểm các hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới hoạt động, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn thu trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp; thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% so với biên chế được giao năm 2015.

Đến Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, ngày 9-11-2017, nhiều nội dung quan trọng triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 đã được các đại biểu bàn thảo sôi nổi, tâm huyết và trách nhiệm. Bên cạnh các ý kiến đóng góp về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các đại biểu đã dành khá nhiều thời gian để tiếp thu, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 20-NQ/TW và 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng. Ngay sau Hội nghị, Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đã tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cụ thể và thông qua đề cương các đề án.

Đánh giá khái quát thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố và tăng cường, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, lòng tin của nhân dân với Đảng được nhân lên.

Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới của Đảng, Nhà nước và xu thế tất yếu của thời đại, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào thực tế để có sự đổi mới, trong đó đổi mới về tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là yêu cầu cấp bách và khách quan. Các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII lần này đã chỉ đường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vận dụng, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương miền núi, vùng cao này. Toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt ngay từ cấp chi ủy, chi bộ cơ sở, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; triển khai đồng bộ các khâu về đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, trong thời gian tới, Đảng bộ sẽ lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại kết quả công tác hằng năm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, giải quyết dứt điểm số lượng công chức, viên chức, người lao động vượt quá số lượng biên chế được giao; nghiên cứu sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tương đồng vào một đầu mối, theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Để triển khai tốt nhiệm vụ này, Đảng bộ coi trọng vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của các cấp ủy đảng; vai trò điều hành của chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu phải quán triệt, triển khai, tuyên truyền vận động, thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở một cách đồng bộ, kiên trì, kiên quyết, chặt chẽ về thủ tục và quy trình, hợp lý về lộ trình, không nóng vội, không trì hoãn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực, khả thi và ổn định để phát triển.

Các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII đã và đang được tiếp thu, triển khai một cách nghiêm túc ở từng cấp ủy đảng, cơ quan, ban, ngành, mỗi cán bộ, đảng viên. Toàn Đảng bộ thống nhất cao nhận thức về tình hình, nguyên nhân, quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và tổ chức thực hiện mà các nghị quyết đã đề cập tới. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc tinh giản về đầu mối và biên chế đã được xác định, kiên quyết tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay, không cầu toàn, khó mấy cũng phải làm, không thể vì lý do gì mà có thể trì hoãn hoặc thay đổi. Riêng đối với những nội dung tuy đã rõ, nhưng trong nghị quyết có đề cập tới việc “chỉ đạo thí điểm hoặc thực hiện ở những nơi có điều kiện”, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng cấp tỉnh sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, bàn thảo thấu đáo và đề xuất giải pháp theo lộ trình hợp lý, cụ thể, thực hiện đúng theo nội dung các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng đã đề cập tới.

Các phần việc tiếp theo sẽ được triển khai từng bước trên tinh thần bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; đổi mới tích cực, mạnh mẽ, nhưng không nôn nóng; gắn đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo. Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất