Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
CCB tỉnh Tiền Giang tham gia phát quang ngõ xóm.

Hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân cả nước cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị đã chung sức, đồng lòng thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Đến hết tháng 12-2017, cả nước có 3.069 xã (34,4%) được công nhận nông thôn mới, tăng 712 xã so với cuối năm 2016, còn 113 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 114 xã so với cuối năm 2016. Bộ mặt nhiều vùng nông thôn khang trang xanh, sạch, đẹp hơn, hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện… Tuy nhiên, sau khi công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, một số địa phương thỏa mãn, dừng lại, cơ sở hạ tầng xuống cấp, thậm chí còn lúng túng chưa biết duy trì, chỉ đạo những nội dung tiếp theo để bảo đảm tính bền vững và phát triển ở cấp độ cao hơn. Các địa phương tiếp tục  thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hội CCB đã thực hiện nhiều giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của CCB cơ sở và hội viên trong tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Một là, CCB gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động, hiến công, hiến kế về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Phát huy thế mạnh của CCB, nhất là CCB cơ sở  trong tuyên truyền vận động mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân trong xã, thôn, trong đó tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trước hết, truyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, hội viên và cho mọi người dân. Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu với yêu cầu cao hơn.

Tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn chặt tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền, trong đó tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là mục tiêu cót lõi.

Luôn chú trọng vận động và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong chủ trương, chính sách để đề xuất tham gia với chính quyền địa phương khắc phục những thiếu sót và kiến nghị bổ sung, hoàn thiện kịp thời… Để hiệu quả hơn, CCB phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, CCB đã vận động nhân dân tham gia nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các tuyến đường liên xã, liên thôn… Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò của người dân tham gia đóng góp ý kiến, cùng chính quyền bàn bạc, chọn lựa công trình xây dựng hoặc xác định việc nào làm trước, việc nào làm sau…. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở qua việc công khai các khoản thu chi do dân và do các cá nhân có điều kiện đóng góp, ủng hộ; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

CCB không chỉ hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương như tự nguyện đóng góp ngày công đắp các tuyến đường lầy lội, làm vệ sinh các tuyến đường liên xã, liên thôn. Quan trọng hơn là thông qua đó mọi người dân thấy được trách nhiệm của mình, không trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như tự chỉnh trang nhà cửa khang trang sạch đẹp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mạnh dạn xây dựng các mô hình sản xuất mới như tổ sản xuất, xây dựng HTX kiểu mới, tổ  hợp tác, trang trại, gia trại…

Hai là, CCB trực tiếp tham gia đóng góp và đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nhanh và bền vững, trong đó xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đi vào cuộc sống.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trong cán bộ, hội viên CCB. Vận động nhân dân đóng góp để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giúp  hộ nghèo, đóng góp quỹ Vì người nghèo, quỹ Xây dựng NTM… Kết quả trong những năm qua, riêng CCB trong cả nước không chỉ hiến kế cùng chính quyền cơ sở, còn vận động huy động đóng góp hàng ngàn tỷ đồng, hiến hàng triệu m2 đất, hàng triệu ngày công cho xây dựng nông thôn mới, rất nhiều cá nhân, gia đình CCB đã hiến hàng trăm m2 đất, hàng trăm triệu đồng cho xây dựng nông thôn mới tại địa phương.  

Để bảo tồn truyền thống làng quê Việt Nam, ngoài bộ tiêu chí của Chính phủ quy định, CCB nhất trí cao và ủng hộ việc chú trọng bảo tồn và phát huy cốt cách làng quê Việt để đi đâu, đến đâu cũng gặp vườn xanh, hàng rào xanh, con đường xanh, con đường hoa… Đặc trưng kiểu mẫu, vườn mẫu là “sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững”, mặc dù đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa nhưng ở mỗi làng quê vẫn giữ được bản sắc, cốt cách làng quê Việt Nam. Nhân rộng mô hình “Vườn mẫu”, đảm bảo tính kinh tế để nâng cao thu nhập, đồng thời đảm bảo tính an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ theo liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm tính bền vững.

Từng gia đình CCB và mọi người dân phải quan tâm chăm lo giáo dục con cháu, giáo dục những đạo lý, những truyền thống tốt đẹp của quê hương; đấu tranh với lối sống lai căng, thực dụng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục ở địa phương. Các vùng nông thôn cần tăng cường những hoạt động phối hợp cùng nhau giữ gìn, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong từng địa phương.

Ba là, tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành phố đối với chính quyền quận, huyện, xã, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến của Hội CCB các cấp, doanh nghiệp CCB và Hội viên CCB có thành tích tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

CCB các cấp nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; tham gia xây dựng các hợp tác xã kiểu mới tiên tiến, hiện đại gắn với chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; giải quyết dứt điểm các công trình đầu tư giai đoạn trước, đánh giá và chuyển sang giai đoạn nâng cao chất lượng; cải thiện môi trường, cảnh quan các xã nông thôn mới; tổ chức ký kết việc thực hiện chung sức xây dựng nông thôn mới với các đơn vị quận, huyện, sở, ngành, đồng thời phối hợp các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

CCB coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, thường xuyên giám sát các nội dung và hình thức triển khai để kịp thời phát hiện, uốn nắn, nhắc nhở kịp thời. Đặc biệt phải tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức. Xây dựng mô hình và biểu dương gương người tốt, việc tốt đối với công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của chính quyền, các Hội, đoàn thể. Chú ý đánh giá đúng và phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đã làm tốt công tác vận động xây dựng NTM kiểu mẫu, vườn mẫu....

Hằng năm, tổ chức khen thưởng, biểu dương những mô hình, điển hình làm tốt; tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương cán bộ, công chức cần mẫn, sáng tạo, linh hoạt, không ngại khó khăn trong hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin cậy. Đồng thời, phải phê phán, lên án và có biện pháp xử lý đối với những cán bộ, công chức bị nhân dân phản ánh về thái độ vô cảm, thiếu tôn trọng với nhân dân, hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức tham nhũng, tiêu cực.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất