Sóc Trăng đổi mới công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng là lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chủ trương lớn trên các lĩnh vực, mà chủ yếu thông qua các nghị quyết. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong thời gian qua, các cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã tích cực tìm tòi, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng, hiệu quả ngày được nâng cao.

Phát huy vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế ở Tuyên Quang

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhiều hình thức tổ chức sản xuất đã ra đời và phát triển đa dạng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là tạo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững ở Tuyên Quang.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng)

Thời gian qua, công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) quan tâm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã xác định thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị lâu dài, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường khối đại đoàn kết Quân - Dân. Việc tổ chức học tập, quán triệt phổ biến sâu rộng đến từng cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị đã giúp nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và chiến sỹ lực lượng vũ trang về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ngày càng được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường…

Giải pháp nâng cao chất lượng công an phường ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Công an phường là công an cấp cơ sở, thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề về an ninh, trật tự ở cơ sở; trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", hướng dẫn cho các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TP. Hải Phòng: Vì bình yên cho nhân dân

Là đơn vị Thường trực của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hải Phòng, thời gian qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) luôn chú trọng cải tiến lề lối làm việc, bám sát kế hoạch công tác của Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố, tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, học tập, lao động… đã mang lại hiệu quả rõ nét, là công cụ, đòn bẩy thúc đẩy công tác cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An nói chung và TP. Vinh nói riêng, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

Đảng bộ Công ty Cao su Mang Yang khẳng định vai trò lãnh đạo doanh nghiệp

Đảng bộ Công ty Cao su Mang Yang tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Ðảng trong doanh nghiệp, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Hậu Giang: luôn xem “Cán bộ là gốc của mọi công việc!”

Hơn 18 năm xây dựng và phát triển, Hậu Giang có nhiều thay đổi đáng kể. Những năm đầu sau chia tách, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nhiều khó khăn, là vùng trũng nhất đồng bằng sông Cửu Long,… Những năm ấy, Hậu Giang xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết, trong đó nhấn mạnh cán bộ là nhân tố quan trọng; bàn tay, khối óc của những con người biết dấn thân, tiên phong về tỉnh mới sẽ góp nhiều viên gạch hồng xây dựng Hậu Giang thay đổi và là nền móng vững chắc cho những năm phát triển tiếp theo.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thực hiện hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thông qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên với quyết tâm cao thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất