Lào Cai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TUvề phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND để triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sau 1 năm thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng bộ huyện Thanh Oai lãnh đạo xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu

Trong những năm qua, để phát triển sự nghiệp văn hóa của huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Oai đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để cụ thể việc thực hiện các nghị quyết, chương trình của Trung ương và TP. Hà Nội về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Tiếp bước với niềm tin và sức mạnh của Cách mạng Tháng Tám

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng cho sự chuẩn bị lâu dài, kiên trì, chu đáo của Đảng và nhân dân ta. Công cuộc chuẩn bị đó không chỉ diễn ra trong thời kỳ 1939 - 1945 mà là quá trình chuẩn bị suốt 15 năm kể từ khi Đảng ra đời, nhờ đó đã đưa đến sự thắng lợi mau lẹ của Cách mạng Tháng Tám. Thắng lợi đó đã chấm dứt gần 100 năm nước ta dưới sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp và xoá bỏ chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm, đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên mới từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước tự do, độc lập. Thực tế thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cũng đã chứng minh rằng: "Cách mạng không tự nó đến, phải chuẩn bị nó, giành lấy nó".

Sắc mới trên quê hương Mẹ Suốt

“Lắng nghe mẹ kể ngày xưa, chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình…” ven theo câu hát, chúng tôi đến Bảo Ninh, một bán đảo cát nằm giữa dòng Nhật Lệ và biển Ðông được nối liền bởi cây cầu Nhật Lệ. Sau hơn 15 năm hiện hữu, cây cầu này không chỉ làm tròn trọng trách nối đôi bờ như bao chiếc cầu khác mà nó đã góp phần đánh thức một vùng đất đầy tiềm năng, nay đã chuyển mình vươn dậy. 

Công an tỉnh Ninh Bình chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động, sáng tạo xây dựng mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực trong triển khai thực hiện.

Công an Thủ đô “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Qua hai năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, trong lực lượng Công an Thủ đô đã xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, về ý thức phục vụ nhân dân, chủ động sáng tạo, tận tụy, không sợ hy sinh, gian khổ; đã mưu trí, dũng cảm tấn công truy bắt tội phạm, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cơ chế, chính sách để tinh giản biên chế - cách làm hiệu quả từ một số địa phương, cơ sở

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhiều địa phương, đơn vị đã kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, có những cách làm linh hoạt, hiệu quả về cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí trong thực hiện tinh giản biên chế.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất