Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị
Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu tại phiên họp Hội đồng sơ khảo Giải Búa liềm năm 2016.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì tình hình thế giới và khu vực sẽ có những thách thức, ảnh hưởng đối với nước ta, trong đó có công tác tổ chức xây dựng đảng. Trên cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, theo đó, cần tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò quan trọng của công tác xây dựng đảng; tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nội dung thông tin đa chiều về kết quả, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác tổ chức xây dựng đảng, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên… góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Đồng thời, biểu dương những cán bộ, đảng viên, gương mẫu và xây dựng hình ảnh tích cực của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về tổ chức xây dựng đảng trên các phương tiện thông tin truyền thông theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”.

Nội dung tuyên truyền giúp nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác tổ chức xây dựng đảng; phản ánh những vấn đề liên quan đến thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng đảng, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội…

Nội dung tuyên truyền trọng tâm:

Thứ nhất, về những đề tài, đề án phục vụ Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực trạng tổ chức, bộ máy, biên chế các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…

Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); thực trạng, những vấn đề đặt ra và định hướng giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta hiện nay; vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy vài trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Thứ ba, nội dung tuyên truyền tập trung về định hướng, xử lý những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, định kỳ thực hiện các cuộc trao đổi, trả lời phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự… để định hướng dư luận xã hội và giải đáp những vấn đề nổi lên trong công tác tổ chức, cán bộ.

Nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài: Về công tác tổ chức bộ máy, cần tập trung tuyên truyền xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; vấn đề tinh giản biên chế… Về công tác cán bộ, những vấn đề liên quan đến tuyển chọn, đào tạo, cập nhật kiến thức và bố trí, sử dụng cán bộ trong hệ thống chính trị; về đổi mới công tác đánh gia cán bộ; về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý… Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; hoạt động của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng…

Ban Tổ chức Trung ương giao Tạp chí Xây dựng Đảng làm đầu mối phối hợp thường xuyên giữa Ban với các cơ quan thống tấn báo chí ở Trung ương và địa phương trong quá trình triển khai kế hoạch; cụ thể hóa nội dung tuyên truyền phù hợp với từng loại hình báo chí để kết hợp giữa việc triển khai thực hiện Kế hoạch với việc định hướng nội dung sáng tác các tác phẩm báo chí tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất