Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2016

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về các nguyên tắc tổ chức của Đảng”, giới thiệu với bạn đọc tư tưởng của Bác Hồ về các nguyên tắc cơ bản của Đảng về tập trung dân chủ, Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, về tự phê bình và phê bình, về đoàn kết thống nhất trong Đảng…. Đó là nền tảng tổ chức của Đảng mà mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên phải tuyệt đối tuân thủ.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, bài viết của Trần Việt Hùng về “Thực hiện quản lý thống nhất biên chế của hệ thống chính trị” đã nêu bật tình hình trước và sau khi có Quyết định số 253-QĐ/TW ngày 21-7-2014 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị. Đây là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Đảng.

Tiếp tục chủ đề này có bài viết “Tinh giản biên chế cần đồng bộ”. Tác giả Thuỷ Anh tổng hợp kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bài viết nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp cơ bản cần phải thực hiện đồng bộ, như: phải có lộ trình cụ thể; tinh giản bộ máy, rà soát sắp xếp, tổ chức lại lao động; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đúng năng lực cán bộ; phân loại, đánh giá một cách khách quan thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; ban hành đồng bộ các chế độ, chính sách hợp lý.

Bài viết “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cải cách hành chính nhà nước” của PGS, TS. Lê Chi Mai (Học viện Hành chính quốc gia) điểm lại những kết quả bước đầu của công cuộc cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tác giả nhấn mạnh, để bảo đảm vai trò lãnh đạo đối với Chương trình tổng thể cải cách hành chính hoàn thành các mục tiêu đề ra đến năn 2020, các tổ chức đảng cần lãnh đạo trực tiếp, toàn diện; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường trách nhiệm giải trình; chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt tiến trình cải cách.

Bài viết “Lào Cai đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị” của Xuân Vinh phản ánh về kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh Lào Cai. Đó là sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo môi trường thuận lợi trong sản xuất - kinh doanh.

Bài viết “Để tổ chức đảng gắn kết với dân”, từ thực tiễn một số tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn, tác giả Minh Anh đã nêu ra những cách làm, kinh nghiệm nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, khắc phục tình trạng TCCSĐ quan liêu, xa dân. Kinh nghiệm đó là: xác định nơi có nhiều hạn chế cần củng cố; tạo nguồn, nâng cao chất lượng cấp uỷ; gần gũi, thấu hiểu, chia sẻ với người dân.

Bài viết “Sóc Trăng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo”, tác giả Nguyễn Thị Kiều Linh (Ban Tổ chức Thành uỷ Sóc Trăng) nhấn mạnh đến kinh nghiệm của Sóc Trăng - một tỉnh có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, luôn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có những cách làm cụ thể xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Bài viết “Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương phát huy truyền thống 40 năm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Vụ trưởng Vụ Địa phương II Phan Thăng An đã ôn lại truyền thống 40 năm từ khi thành lập đến nay, những thành quả công tác nổi bật, từ đó rút ra những kinh nghiệm qua 40 năm phấn đấu và trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công chức Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương.

Từ số này, Tạp chí Xây dựng Đảng mở Trang TP. Hồ Chí Minh. Số này bạn đọc đón đọc 2 bài viết về TP. Hồ Chí Minh. Bài viết “TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở”, tác giả Đinh Thành đề cập đến kinh nghiệm của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng; coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ; thực hiện một số chủ trương về đổi mới công tác cán bộ. Bài viết “Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra ở TP. Hồ Chí Minh”, tác giả Phạm Ngọc Lợi (Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh) đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, góp phần kiện toàn uỷ ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan kiểm tra tương xứng, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đặc biệt coi trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu về xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra; xây dựng tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá cán bộ kiểm; tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, am hiểu sâu nhiệm vụ chính trị hiện nay. Nhất là, cần có một chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Kiểm toán Nhà nước thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)” của đồng chí Nguyễn Quang Thành (UVBCH Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước) viết về kinh nghiệm của Ngành Kiểm toán Nhà nước, Ban Cán sự đảng cùng với Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước luôn quan tâm tới công tác xây dựng đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Ngành Kiểm toán Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng những đòi hỏi trong công cuộc đổi mới, xứng đáng với 8 chữ vàng truyền thống “công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”..

Bài viết “Hướng về cơ sở, gắn bó với dân” của Thu Thuỷ viết về Tỉnh uỷ Ninh Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có những giải pháp cụ thể từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo của TCCSĐ, tạo chuyển biến toàn diện ở 55 xã có tính chất đặc thù.

Bài viết “Sức bật trên đất xứ Mường” của Xuân Vinh đã nêu bật những giải pháp đồng bộ của Đảng bộ huyện Lương Sơn (Hoà Bình) trong xây dựng đội ngũ cán bộ và lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra một diện mạo mới, sức bật mới của vùng đất giàu bản sắc văn hóa Mường.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu bài viết “Lạng Giang học và làm theo Bác” của Bảo Yến viết về huyện miền núi phía đông bắc của tỉnh Bắc Giang. Đảng bộ huyện chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ; xây dựng chuẩn mục đạo đức phù hợp, ghi nhật ký làm việc tốt; chọn việc trọng điểm; tạo phong trào thi đua sôi nổi. Với cách làm đó việc học và làm theo Bác đã có sự lan toả sâu rộng, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong huyện.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, có bài viết “Về chức danh “hàm” lãnh đạo, quản lý” của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. Giải đáp một vấn đề nóng hiện nay, qua phân tích những cách hiểu, nhận thức khác nhau, tác giả đã đưa ra cách hiểu thống nhất vấn đề chức danh “hàm” trong chế độ công vụ, công chức: chức danh “hàm” không phải là chức danh lãnh đạo, quản lý; chức danh “hàm” - yêu cầu thực tế gắn với chế độ làm việc hoặc đặc thù công tác. Từ đó tác giả đề xuất nên quản lý chức danh “hàm” như thế nào. Cũng mang tính nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, số này chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi có bài “Đổi mới các cơ quan tham mưu khối đảng cấp tỉnh từ góc nhìn Đà Nẵng” của tác giả Bùi Văn Tiếng. Bài viết đã phân tích về những vướng mắc, bất cập sau khi thực hiện Quy định số 219-QĐ/TW ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ”. Tác giả đưa ra 2 đề xuất, đó là nhất thể hoá một số cơ quan đảng và nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ và đào tạo cán bộ chuyên trách cho các cơ quan tham mưu, đơn vị sự nghiệp khối đảng.

Bài viết “Điểm mới trong quy định thi hành điều lệ Đảng” của TS. Nguyễn Văn Tùng (Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, BTCTƯ) nêu rõ 15 điểm mới trong Quy định số 29-QĐ/TW ngày 24-7-2016 của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên và bạn đọc nắm được một cách khái quát những điểm bổ sung, mới trong Điều lệ Đảng khóa XII.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này có bài viết “Nhìn lại công tác luân chuyển cán bộ” của tác giả Phạm Văn Định. Tác giả chia sẻ cách nhìn nhận về nét mới, hạn chế trong luân chuyển cán bộ; đồng thời nên ra các kiến nghị cần phân biệt luân chuyển với điều động; xác định rõ tiêu chuẩn, đối tượng luân chuyển; hướng luân chuyển; bố trí luân chuyển; kế hoạch luân chuyển; đánh giá, phân loại cán bộ. Đặc biệt, cần xây dựng quy trình, hồ sơ bổ nhiệm cán bộ sau luân chuyển chặt chẽ, đầy đủ và quá trình tiến hành luân chuyển cán bộ là việc làm công phu, thận trọng.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Tín hiệu vui” của Thành Sáng, bình luận về những lời nói, việc làm của những người đứng đầu Đảng, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương trong mấy tháng qua giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có cơ sở để tin tưởng về sự đổi mới của cả nhiệm kỳ.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Người trưởng thôn hết lòng vì dân”, tác giả Nguyễn Bá Thắng giới thiệu về chân dung đồng chí Nguyễn Khắc Đàm, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thuỵ Mão (xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Sau 6 năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam, hơn 30 năm đứng trên bục giảng, người lính - nhà giáo giờ tiếp tục làm một trưởng thôn tận tuỵ, ngày đêm trăn trở để làm được nhiều hơn những việc có ích cho quê hương.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, với bài viết “Tự phê bình, phê bình trong Đảng” tác giả Ma Văn Kháng chia sẻ suy nghĩ muốn thực hiện tốt giải pháp tự phê bình, phê bình để bảo đảm sự trong sạch và tiến bộ của Đảng thì còn nhiều việc phải làm. Trong đó, vấn đề hệ trọng nhất là phải đề cao ý thức trách nhiệm đầy đủ của mỗi đảng viên về sự đúng - sai trước lợi ích chung. Nhất thiết phải có được một cơ chế bảo đảm cho dân chủ, tự do thật sự của mỗi cá nhân.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải các thông tin: “Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc tại một số địa phương” của Mai Anh; “Ban Tổ chức Trung ương tọa đàm về phòng chống, giảm thiểu các cuộc tấn công mạng” của Hồng Phúc; “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng khu vực phía Nam” của Đinh Dương.

Chuyên mục Quốc tế, Trần Thiết có bài viết: “Lợi ích cơ bản từ chính phủ điện tử ở một số quốc gia”. Bài viết giới thiệu với bạn đọc về kinh nghiệm  trong xây dựng và vận hành chính phủ điện tử của Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Xin-ga-po và Trung Quốc.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về: nghiệp vụ công tác đảng viên; xét công nhận người hoạt động cách mạng…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2016, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất