Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2016

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về quản lý, sử dụng cán bộ”, giới thiệu với bạn đọc tư tưởng của Bác về các nguyên tắc cơ bản của Đảng trong quản lý và sử dụng cán bộ. Bác nhấn mạnh việc phải khéo dùng cán bộ. Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, tức là trong quản lý và sử dụng cán bộ phải nắm chắc tư tưởng cán bộ để có sự giúp đỡ cụ thể, thiết thực và kịp thời; phải kiểm tra công tác cán bộ, giữ vững kỷ luật…

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, Tạp chí trân trọng giới thiệu bài “Chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng Đảng” của đồng chí Nguyễn Thanh Bình (UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực BTCTƯ). Bài viết nêu bật những kết quả đạt được sau 9 tháng đầu năm 2016 thực hiện Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (Kết luận số 01-KL/BTCTW ngày 2-4-2016) của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương và một số kinh nghiệm rút ra để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Bài viết “Đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ” của Nhị Hà phân tích những “mặt được” và hạn chế của quy trình “3 bước” bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4-7-2007 của Bộ Chính trị về “Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử”; giới thiệu quy trình “5 bước” đang được đề xuất sửa đổi, bổ sung với những ưu điểm nổi bật. Đổi mới này là việc làm cần thiết, biện pháp quan trọng nhằm chấn chỉnh công tác cán bộ, phát huy dân chủ, khách quan, minh bạch, chặt chẽ trong việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Bài viết “Tạo nguồn cán bộ trẻ” của Ngọc Bảo nêu bật những cách làm căn cơ nhằm từng bước tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng. Đó là: Làm tốt công tác quy hoạch; Xây dựng, thực hiện đề án tạo nguồn; Luân chuyển cán bộ.

Bài viết “Đánh giá cán bộ từ thực tiễn ở Sơn La” của Xuân Vinh phản ánh về cách làm, kết quả công tác đánh giá cán bộ của tỉnh Sơn La. Qua đó rút ra một số kinh nghiệm, đó là: Cần cụ thể hoá các hướng dẫn cho phù hợp với thực tiễn; Đánh giá sát thực, tạo động lực cho cán bộ.

Bài viết “Chuyển biến từ thực hiện “Chuẩn hoá, trẻ hoá, thực tiễn hoá”, tác giả Thuỷ Anh nhấn mạnh kết quả của Thanh Hoá sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12-3-2012 “về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hoá thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”. Theo tác giả, nguyên nhân của những chuyển biến tích cực này là việc nhìn thẳng vào hạn chế, yếu kém; tạo sự chuyển biến trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đánh giá cán bộ sát hơn; đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ. Nhờ vậy, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý  và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên góp phần tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội ở Thanh Hóa.

Bài viết “Tạo nguồn cán bộ cơ sở miền Trung - Tây Nguyên”, đồng chí Phan Thăng An (Vụ trưởng Vụ Địa phương II, BTCTƯ) nhấn mạnh đến biện pháp của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên để tạo nguồn cán bộ lâu dài, như: Tuyển chọn con em gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cử đi học các lớp tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức tại chỗ; Thu hút sinh viên có trình độ đại học chính quy, chuyên môn phù hợp về công tác tại cơ sở; Các huyện, thị xã và sở, ban, ngành hằng năm thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ trẻ, trong quy hoạch đưa về cơ sở; Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tinh giản, thiết thực, sát với thực tiễn địa phương; Tạo động lực cho người học và nâng cao ý thức từ đào tạo của cán bộ.

Kỷ niệm 86 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, số này Tạp chí có bài viết “Công tác cán bộ nữ ở Bà Rịa - Vũng Tàu”. Trong bài, tác giả Lê Thuỷ nhấn mạnh đến kết quả và kinh nghiệm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, có bài viết “Để phát huy vai trò của trí thức giai đoạn hiện nay” của TSKH. Nghiêm Vũ Khải. Tác giả đã mạnh dạn nêu lên những vướng mắc, bất cập làm hạn chế vai trò và sự cống hiến của đội ngũ trí thức. Thực tế này có nhiều nguyên nhân: từ nhận thức, quán triệt, thể chế hoá chủ trương, đến chính sách đầu tư và cơ chế tài chính đối với trí thức, công tác cán bộ, phát huy vai trò của trí thức… Tác giả cũng đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cũng mang tính nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, số này chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài “Nhiều bất cập khi chia tách văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành phố” của tác giả Thành Sáng. Bài viết đã phân tích về những vướng mắc, bất cập sau khi thực hiện Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tác giả chỉ ra 4 bất cập chính là: “Phình” biên chế, tăng kinh phí; Mất lợi thế phối hợp; Tổ chức bộ máy, cán bộ không hợp lý; Thiếu sự đồng thuận. Tác giả nhấn mạnh những bất cập trên cần được nghiên cứu, giải trình và có hướng khắc phục nhằm thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy và biên chế của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Bài viết “Để các cơ quan tham mưu của Đảng ở cấp tỉnh tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, tác giả Hồng Văn trên cơ sở đánh giá tình hình đã đưa ra các kiến nghị, đề xuất để tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu của Đảng ở cấp tỉnh tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, làm tốt vai trò trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành phố hiện nay.

Bài viết “Phát triển đảng viên ở vùng công giáo”, tác giả Nguyễn Công Huyên qua việc khảo sát tại 48 xã, phường có đông đồng bào Công giáo trên cả nước đã nêu bật thực trạng tỷ lệ đảng viên so với dân số thấp hơn nhiều vùng khác; phát triển đảng viên nhìn chung còn chưa đạt nhiều kết quả và gặp nhiều khó khăn. Tác giả đã chỉ ra 4 nguyên nhân cơ bản và 5 kiến nghị để có thể làm tốt công tác phát triển đảng viên ở vùng Công giáo.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này mang đến cho bạn đọc bài viết “TP. Hồ Chí Minh: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”, tác giả Đinh Thành đề cập đến kinh nghiệm của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh ngay sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), BTV Thành uỷ đã có Kết luận số 72-KL/TU ngày 29-10-2012, chỉ rõ cần tập trung thực hiện 52 nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo 4 nhóm giải pháp, trong đó đề cao vai trò của cấp uỷ đảng, đoàn thể, người đứng đầu, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24-3-2014 về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và phản bác các quan điểm sai trái; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29-2-2016 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”, trong đó nhấn mạnh vai trò của bí thư chi bộ .

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này có 2 bài viết “Nơi nghị quyết vì ấm no của dân” của Hoàng Thu Hương viết về kinh nghiệm của huyện Kiến Xương (Thái Bình) phát huy vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế và “Nam Đông anh hùng” của Phạm Bảo Nam viết về kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng nông thôn mới của huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế).

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu bài “Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc học và làm theo Bác” của Nguyễn Bá Thắng, viết về Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ luôn tích cực học và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, tạo tiền đề đưa mảnh đất cửa ngõ phía bắc Thủ đô vươn mình phát triển.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này có bài viết “Giữ gìn danh hiệu Người cán bộ Ban Tổ chức Trung ương” của TS. Lê Xuân Lịch. Tác giả chia sẻ nhiều kỷ niệm sâu sắc và đáng trân trọng trong thời gian công tác tại Ban Tổ chức Trung ương. Tác giả nhắn nhủ mỗi cán bộ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng hãy xứng đáng với truyền thống vẻ vang và cùng nhau giữ gìn danh hiệu Người cán bộ Ban Tổ chức Trung ương trong sáng, gương mẫu.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Đúng quy trình!” của Trần Xuân, bình luận về việc thời gian gần đây có nhiều cán bộ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước bị dư luận lên tiếng nhưng khi giải trình vẫn là “Đúng quy trình”. Tác giả khẳng định: “Quy trình đúng nhưng cần người có tâm, đủ tầm trong lựa chọn cán bộ”.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Gặp gỡ bí thư chi bộ sinh viên”, tác giả Bảo Yến giới thiệu về chân dung đảng viên trẻ tiêu biểu Nguyễn Ngọc Trâm, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, có thành tích học tập tiêu biểu, bí thư chi bộ sinh viên nhiệt huyết, có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của TP. Hà Nội, là đại biểu duy nhất cho thanh niên Thủ đô tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hà Nội 2010-2015.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, với bài viết “Sống trong sạch - ảo tưởng hay hiện thực?” tác giả Ma Văn Kháng chia sẻ suy nghĩ về chống tham nhũng là một công cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn, gian khổ nhưng hoàn toàn không thể không thực hiện được. Tác giả dẫn giải đã có những nước, những cộng đồng người không có tệ nạn này hoặc có nhưng rất ít. Từ cổ chí kim đã không thiếu những tấm gương thanh liêm. Và vẫn có thể sống trong sạch giữa bao cám dỗ trong hoàn cảnh còn nghèo nàn, thiếu thốn.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải các thông tin: “Ban Tổ chức Trung ương: Hội nghị đánh giá tình hình công tác tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2016 và quán triệt quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng” của Bá Thắng; “Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm, làm việc tại Lào và một số bộ, ngành, địa phương” của Mai Anh; “Bế giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp uỷ cấp huyện và tương đương” của Hương Thuỷ.

Chuyên mục Quốc tế, Trần Thiết có bài viết: “Cải cách hành chính ở một số quốc gia”. Bài viết giới thiệu với bạn đọc về kinh nghiệm trong cải cách hành chính đồng bộ với nâng cao chất lượng công chức và đạt nhiều kết quả của Trung Quốc, Hàn Quốc và Xin-ga-po.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về công tác bầu cử, công tác đảng viên; xét công nhận người hoạt động cách mạng…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2016, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất