Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2016
Trang 1 và trang 2, Tạp chí dành để đăng tải mục lục bằng tiếng Việt và dịch một số nội dung chính bằng tiếng Anh.

Trang 3, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phương pháp, tác phong công tác, giúp bạn đọc nắm được những tư tưởng của Bác về sự cần thiết phải xây dựng phương pháp, tác phong khoa học. Theo Bác, “Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ,cần phải biết làm việc cho có phương pháp. Phải cần mà phải cẩn nữa”. Bác nhấn mạnh đến việc đặt ra kế hoạch thật tốt, thật sát, phải có biện pháp cụ thể. Khi đặt kế hoạch phải nhìn xa, phải thấy rộng, khi đi vào thực hiện phải rất tỉ mỉ, chu đáo, thật sát với mỗi cơ sở. Làm việc phải kiên quyết, bền bỉ, dẻo dai. Sau khi làm xong phải tự phê bình, tự chỉ trích. Cán bộ thì phải làm gương, làm gương cả ba mặt: tinh thần, vật chất và văn hóa.

Trang 4, Tạp chí đăng những nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIV: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động (Thu Huyền).

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tạp chí giới thiệu bài viết Nguồn gốc thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 của PGS, TS. Vũ Quang Hiển (Đại học Quốc gia Hà Nội). Bài viết đề cập tới 2 nội dung: 1- Sự chuyển hướng chiến lược của Đảng - Nguồn gốc thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945; 2- Bài học kinh nghiệm. Tác giả nhấn mạnh bài học kinh nghiệm thời kỳ 1939-1945 về xây dựng Đảng là sáng tạo, đổi mới, dũng cảm và quyết tâm vượt lên những khuôn mẫu giáo điều, thậm chí phải trải qua cuộc đấu tranh nội bộ về quan điểm vận dụng lý luận và nhận thức thực tiễn, có lúc rất gay gắt.

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2016), bài viết Nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng của TS. Lương Ngọc Vĩnh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đi tìm lời giải cho câu hỏi vì sao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận chưa cao. Chậm khắc phục có hiệu quả những hạn chế của công tác tư tưởng như thiếu sắc bén, chưa thuyết phục, chưa theo kịp với những yêu cầu mới đặt ra hiện nay. Từ đó, tác giả đưa ra 6 giải pháp nhằm nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng.

Bài viết Một yêu cầu bức thiết trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng của PGS, TS. Phan Hữu Tích nêu rõ sự cần thiết phải đổi mới cách xây dựng, ban hành nghị quyết và đổi mới cách triển khai thực hiện nghị quyết. Đây thực sự là yêu cầu bức thiết, có vai trò quan trọng góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bài viết Về cải cách hành chính trong Đảng của Hồng Văn đã nêu những kết quả bước đầu, những hạn chế, yếu kém và giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Cùng chủ đề này, bài viết Để đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nêu rõ thực chất cải cách hành chính trong Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng, là đổi mới ở cấp độ cao hơn, mạnh mẽ hơn nội dung, phương pháp, lề lối làm việc của các cấp uỷ, cơ quan của Đảng từ Trung ương tới cơ sở. Tác giả cũng đề ra 5 nội dung cần thực hiện cải cách hành chính trong Đảng.

Bài viết Vai trò nêu gương của người đứng đầu, tác giả Lê Thị Hường Mai đề cập đến những giải pháp đồng bộ để phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Một là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, lựa chọn, bố trí người đứng đầu có trình độ, năng lực giỏi, thật sự là tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị và đạo đức, lối sống ở cơ quan, đơn vị. Hai là, hoàn thiện các chế tài bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ, nghiêm khắc để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ba là, coi trọng việc quản lý người đứng đầu không chỉ về trình độ, năng lực chuyên môn mà còn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bốn là, xác định nêu gương là một tiêu chí để đánh giá người đứng đầu trong quá trình ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bài viết Nội dung đổi mới phong cách làm việc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tác giả Nhị Hà thông tin về cách làm của Ban Tổ chức Trung ương tích cực đổi mới, xây dựng hình ảnh người làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong sáng, gương mẫu, bước đầu hình thành những nét phác thảo về “Phong cách, lề lối làm việc của Ban Tổ chức Trung ương” và “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị”.

Bài viết Kết quả kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội, Đại tá Đặng Vũ Giang (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) đã phản ánh những kết quả đạt được khá toàn diện, đồng bộ của Đảng bộ Quân đội từ Quân ủy Trung ương tới các TCCSĐ. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát vào việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Quân đội. Tác giả nêu ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo tốt

Bài viết Đổi mới lề lối làm việc của tổ chức đảng trong Công an nhân dân”, tác giả Văn Hạnh - Đình Châu đã nêu và phân tích kinh nghiệm của Đảng bộ Công an Trung ương xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm.

Bài viết Đảng bộ tỉnh Bình Dương: Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” tác giả Nguyễn Văn Quyết (Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, UBKT Trung ương). Đây là phương châm của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng của Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Tác giả đã nêu bật cách làm, kết quả và những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Với bài viết Một cách làm hiệu quả, tác giả Thành Sáng phản ánh kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đó là luôn duy trì việc phân công cấp uỷ viên các cấp về dự sinh hoạt chi bộ. Những nhận xét, góp ý trực tiếp của tổ công tác cấp tỉnh, cùng sự hướng dẫn, đôn đốc thường xuyên của tổ công tác cấp huyện và cấp uỷ cơ sở đã giúp các chi bộ khắc phục nhanh những bất cấp, hạn chế, duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, tạo ra những chuyển biến tích cực.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết Ở nơi tổ chức đảng vì dân hành động của Trần Xuân viết về kinh nghiệm nâng chất đội ngũ cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là tiền đề để Gio Linh (Quảng Trị) có những bước đi vững chắc. Bài viết Kon Tum: Đảng viên “Bám làng, sát hộ, nắm dân”, tác giả Nguyễn Văn Chiến viết về kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 14-6-2007 của Tỉnh uỷ Kon Tum “Đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn”, cán bộ, đang viên đã được tăng cường xuống thôn, làng các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hướng dẫn, tuyên truyền bà con biết cách làm ăn, nâng cao đời sống.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu bài Giữ yên giấc ngủ của Người của Nguyễn Bá Thắng viết về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an).        

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết Tư duy đột phá về kiến tạo nhà nước phục vụ nhân dân ở Quảng Ninh của  PGS, TS. Vũ Thanh Sơn. Qua nghiên cứu thực tiễn của Quảng Ninh trong việc đổi mới tư duy theo hướng bám sát thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, tác giả đã luận giải thấu đáo vấn đề trên cơ sở khoa học và thực tiễn, củng cố thêm tính khoa học, hiệu quả của mô hình mới: Nhà nước phục vụ. Đồng thời, tác giả có những đúc rút từ thực tiễn triển khai mô hình mới ở Quảng Ninh, có giá trị tham khảo tốt cho các địa phương trong cả nước.

Bài viết “Bàn thêm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước” tác giả Vũ Ngọc Lân trên cơ sở phân tích những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã đề cập đến giải pháp nhất thể hoá người đứng đầu cấp uỷ và người đứng đầu chính quyền cùng cấp. Và tác giả đã đi tìm lời giải cho câu hỏi nhất thể hoá cần có những điều kiện gì và lãnh đạo như thế nào? Tác giả đề xuất cần nghiên cứu và mở rộng thí điểm kinh nghiệm nhất thể hoá các cơ quan đảng và nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ ở tỉnh Quảng Ninh; tổ chức thí điểm nhất thể hoá liên thông cấp trên và dưới, bởi tổ chức là một thể thống nhất, không thể cắt khúc.

Bài viết “Tính kế hoạch - nội dung quan trọng đổi mới tác phong công tác” TS. Trần Thanh Bình đề cập đến 2 khía cạnh: Tại sao phải chú trọng tính kế hoạch và để xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác trong các cơ quan, tổ chức phải thực hiện đồng bộ những giải pháp nào?

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết Nỗi niềm người làm tổ chức trong tinh giản biên chế của Bùi Văn Tiếng. Tác giả đề cập đến vấn đề tinh giản biên chế không đồng nghĩa với giảm biên chế. Tác giả khẳng định để tinh giản biên chế một cách căn cơ, phải bắt đầu từ câu hỏi: Khu vực công nhất thiết phải làm những việc gì, còn những việc gì có thể để khu vực tư và nói chung là xã hội làm? Từ đó mà có thiết kế tổng thể về tổ chức bộ máy, xác định rõ từng vị trí việc làm và tính toán cụ thể nhu cầu về chỉ tiêu biên chế, kết hợp với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài Trung thực của Thuỷ Anh, bình luận về việc Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp đột xuất phiên thứ tám, bỏ phiếu không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá XIV đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường và ông Trịnh Xuân Thanh. Bài báo đã chỉ ra một lỗ hổng trong quá trình bầu cử mà các cơ quan chức năng cần xem xét khắc phục.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, với bài viết Để cuộc sống thêm những niềm vui, Bảo Yến giới thiệu chân dung đảng viên Bùi Quang Long, cán bộ Phòng Đào tạo, Bí thư Chi đoàn Trường Cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh mang tên Lê Duẩn (gọi tắt là Trường Lê Duẩn), TP. Hà Nội, chủ nhân của ý tưởng ra đời Câu lạc bộ Cơm 5.000 Hà Nội - đã  có tấm lòng thơm thảo phục vụ cơm, bánh mỳ và nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng có bài viết Nêu gương cá nhân của tác giả Ma Văn Kháng. Tác giả viện dẫn những tấm gương cá nhân có ý nghĩa lớn lao, khơi gợi những gì tốt đẹp nhất đang tiềm ẩn trong con người. Đó là những tấm gương vừa cao quý, vừa gần gũi với cuộc sống đời thường. Để từ đó tác giả nhắn nhủ tất cả, không trừ một ai, đều có thể trở nên một tấm gương và mỗi người đều nên có được một hình mẫu ấp ủ trong tim để ngưỡng mộ, để tôn thờ, để noi theo từ đó đi đến sự chiêm nghiệm “sống có nghĩa là tiếp nhận và toả sáng”.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Mai Anh thông tin về Đoàn cán bộ, phóng viên Tạp chí Kosang Phăk trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam.

Chuyên mục Quốc tế, tác giả Trần Thiết có bài viết: Đào tạo sau tuyển dụng ở một số quốc gia. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm của Xin-ga-po, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Pháp trong việc ưu tiên đào tạo ban đầu cho công chức, viên chức ngay sau khi tuyển dụng. Đây là một trong những điều kiện cơ bản hình thành nền hành chính công vụ chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả rất cần được nghiên cứu, chọn lọc và vận dụng vào quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta.

Kỷ niệm 51 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu (8-1965 - 8-2016), chuyên mục Bạn đọc với Tạp chí - Tạp chí với bạn đọc có bài “Từ bài viết đầu tiên được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng”, tác giả Nguyễn Hồng Chương chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc gắn bó với Tạp chí Xây dựng Đảng.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về: nghiệp vụ công tác đảng viên; xét công nhận người hoạt động cách mạng…

Cũng trong số này Tạp chí đăng nội dung Mời bạn đọc viết bài tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ www.xaydungdang.org.vn, mục Búa liềm vàng để biết thêm chi tiết.

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 8-2016, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất