Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách được tuyển chọn trong các bài phát biểu và trả lời phỏng vấn báo chí của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay, cuốn sách “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước là tài liệu quan trọng góp phần triển khai có hiệu quả việc học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Vừa sâu sắc về lý luận, vừa bám sát tình hình trong Đảng, nội dung các bài viết tập trung trả lời những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, những điều mà nhân dân đang kỳ vọng; phân tích, giải đáp nhiều vấn đề “hóc búa” không chỉ bằng lý luận khoa học mà bằng thực tiễn sinh động, làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra, giúp cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả mà nhân dân mong đợi. Một nội dung được Tổng Bí thư cũng đặc biệt quan tâm là vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trước yêu cầu mới, cuốn sách “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước”, vừa mang tính chỉ đạo, gần gũi với thực tiễn, phong phú về lý luận, là tài liệu quan trọng, giúp các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức đảng trong việc tìm hiểu, nắm vững, quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời, cuốn sách còn là tài liệu quý, thiết thực góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất