Đảng bộ thành phố Pleiku coi trọng công tác kiểm tra, giám sát
Hội nghị BCH Đảng bộ TP. Pleiku, tháng 7-2011

Năm 2011, UBKT các cấp ở Đảng bộ thành phố Pleiku đã tiến hành kiểm tra đối với những đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kết luận 8 đảng viên có vi phạm, trong đó khiển trách 4, cảnh cáo 2, khai trừ 1 và phê bình, nhắc nhở 1.

UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 63 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, trong đó UBKT Thành uỷ kiểm tra 1 đảng uỷ, 1 UBKT đảng uỷ và 1 chi bộ cơ sở. Qua kiểm tra, kết luận 59 tổ chức đảng cơ bản thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, 4 tổ chức đảng chưa thực hiện nghiêm việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra. Nhìn chung UBKT đảng ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra đạt được một số kết quả nhất định. Việc kiểm tra đã giúp tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về công tác kiểm tra, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, đưa công tác kiểm tra đi vào nền nếp thường xuyên, thực hiện tốt nhiệm vụ đã được Điều lệ Đảng quy định.

Kết hợp với kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, UBKT Thành uỷ đã kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng về việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên, số đảng viên bị thi hành kỷ luật trong mốc thời gian kiểm tra là 2 đồng chí. Qua kiểm tra, nhận thấy tổ chức đảng được kiểm tra đã áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung vi phạm của từng đảng viên. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện chưa đảm bảo theo quy trình, hồ sơ kỷ luật chưa đầy đủ theo quy định.

Đối với đảng viên, UBKT các cấp đã tiến hành giám sát 31 đồng chí. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và cấp mình, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; uốn nắn, nhắc nhở các tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm theo kết luận giám sát.

Trong năm 2011, số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 16, bằng các hình thức: Khiển trách 8, cảnh cáo 3, cách chức 1 và khai trừ 4. Trong đó, Ban Thường vụ Thành uỷ quyết định 2 trường hợp, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ quyết định 6 trường hợp, đảng ủy cơ sở quyết định 5 trường hợp và chi bộ trực thuộc quyết định 3 trường hợp. Trong số 16 đảng viên bị xử lý kỷ luật có 5 người là cấp ủy viên; 4 người là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý. Ban Thường vụ Thành ủy còn quyết định xóa tên đối với 9 đảng viên và khai trừ khỏi Đảng 2 đảng viên. Sau khi thi hành kỷ luật, UBKT Thành ủy đã đề nghị xử lý hành chính đối với 3 người. Nội dung vi phạm chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất đạo đức, lối sống, chính sách dân số KHHGĐ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao...

Về giải quyết đơn tố cáo đảng viên và tổ chức đảng, UBKT Thành ủy tiếp nhận 8 đơn tố cáo phải giải quyết (tăng 6 đơn so với năm 2010) đối với 8 đảng viên và 1 cấp ủy chi bộ cơ sở (trong đó có 6 đơn do Thường trực Thành ủy chuyển đến), nội dung tố cáo chung quanh các vấn đề: sử dụng đất đai, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đạo đức, lối sống… Qua nghiên cứu nội dung đơn và đối tượng bị tố cáo, UBKT các cấp của thành phố Pleiku đã giải quyết 8 đơn, xử lý 1 đảng viên vi phạm bằng hình thức khiển trách.

Năm 2012, UBKT các cấp ở Đảng bộ thành phố Pleiku tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và việc thi hành kỷ luật trong Đảng, đưa công tác kiểm tra ở cơ sở đi vào nền nếp thường xuyên, đảm bảo đúng quy trình, quy định và việc thi hành kỷ luật đảm bảo phương châm, nguyên tắc của Đảng. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương. Chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trên cơ sở các nguồn thông tin, phản ánh của dư luận, kịp thời tham mưu để cấp ủy tiến hành kiểm tra, xử lý.

Hai là, giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng, khiếu nại về kỷ luật đảng. Trong xem xét, giải quyết đảm bảo quy trình, nguyên tắc và thời gian quy định. Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương 7, Chương 8, Điều lệ Đảng khóa XI” và “Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham mưu cho cấp ủy kế hoạch và tiến hành tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên năm 2012 theo Điều 30, Điều lệ Đảng.

Ba là, cùng với các ban xây dựng đảng tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về công tác, giám sát, kiểm tra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất