Điểm mới trong công tác tự phê bình và phê bình ở Trà Vinh
Đoàn công tác của Tỉnh ủy Trà Vinh kiểm tra tình hình công tác xây dựng đảng tại Thành ủy Trà Vinh.
Theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, định kỳ hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn tổ chức các cuộc họp để cán bộ, đảng viên trình bày những ưu, khuyết điểm của bản thân trước nhân dân nơi công tác, sinh hoạt để nhân dân góp ý, phê bình. Năm 2011, 100% số xã, phường, thị trấn  trong tỉnh với 806 chi bộ ấp, khóm và 983 chi bộ cơ quan trực thuộc đảng uỷ xã, phường, thị trấn đã tổ chức 1.570 cuộc họp với hơn 22.000 đảng viên tự phê bình và phê bình trước quần chúng nhân dân. Có 46.200 lượt quần chúng tham dự và đóng góp hơn 11.400 ý kiến, trong đó có 784 ý kiến về tư tưởng chính trị, 1.950 ý kiến về đạo đức lối sống, 5.954 ý kiến về thực hiện chức trách nhiệm vụ, 1.137 ý kiến về ý thức tổ chức kỷ luật và 1.610 ý kiến về các lĩnh vực khác.

Công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên trước quần chúng nhân dân ở Trà Vinh đã trở thành nền nếp thường xuyên. Các chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên đã chủ động thực hiện việc tự phê bình và phê bình, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp đúng đắn của nhân dân. Việc cán bộ, đảng viên tự phê bình trước quần chúng nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt: các tổ chức đảng ngày một vững mạnh, phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo, củng cố niềm tin và sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; những vấn đề vướng mắc về kinh tế, xã hội của địa phương được phát hiện sớm và giải quyết kịp thời; phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, ý thức trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. 

Thông qua việc cán bộ, đảng viên tự phê bình và phê bình trước nhân dân cho thấy: nếu cán bộ, đảng viên thực sự cầu thị, tự phê bình trước nhân dân, được nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến một cách chân tình thì sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên kịp thời khắc phục được những hạn chế, thiếu sót và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mối quan hệ của nhân dân với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên ngày càng gắn bó, đồng thời làm cho nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương trong sạch, vững mạnh. Đây là một kinh nghiệm tốt cần được nghiên cứu và vận dụng thực hiện ở các địa phương khác.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là một nghị quyết được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, gửi gắm nhiều kỳ vọng. Để thực hiện thành công nghị quyết này, cần dựa vào dân để xây dựng Đảng, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Phải có cơ chế để thực sự phát huy được sức mạnh vô địch của nhân dân trong xây dựng Đảng; Đảng không thể đóng cửa để tự mình chỉnh đốn mà còn cần phải có sự tham gia của nhân dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất