Để củng cố và tăng cường kỷ luật của Đảng ở chi bộ hiện nay
Kỷ luật của Đảng là một nội dung quan trọng bảo đảm cho Đảng thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng và thực trạng việc chấp hành kỷ luật trong Đảng hiện nay, đòi hỏi phải củng cố, tăng cường kỷ luật của Đảng, trước hết là ở chi bộ. Bởi chi bộ có vị trí, vai trò quan trọng trong việc giữ vững và tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; nơi quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước; nơi xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên.

Thời gian qua, nhiều chi bộ đã làm tốt việc giáo dục, quản lý đảng viên trong chấp hành kỷ luật đảng, nên tuyệt đại đa số đảng viên gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, việc chấp hành kỷ luật đảng ở một số chi bộ còn hạn chế và khuyết điểm như: cán bộ, đảng viên chấp hành không nghiêm kỷ luật đảng, nói và làm trái với Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô, tham nhũng; suy thoái về chính trị tư tưởng; tha hoá về đạo đức, lối sống… Việc xử lý, thi hành kỷ luật không nghiêm; đặc biệt, nhiều vụ việc sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, chi bộ chưa phát hiện và xử lý kịp thời. Những khuyết điểm trên có nhiều nguyên nhân; song nguyên nhân chủ yếu là một số chi bộ sức chiến đấu kém, buông lỏng việc giáo dục, quản lý đảng viên; một số cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu; một số cán bộ chủ trì sợ liên đới trách nhiệm, không báo cáo trung thực thực trạng vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.


Trước tình trạng trên, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định để lập lại trật tự, kỷ cương trong Đảng. Song, sự chuyển biến còn chậm, có mặt trầm trọng hơn; những sai phạm trong chấp hành kỷ luật đảng của đảng viên thường gắn với chức trách và nhiệm vụ cấp trên giao, nhất là những đảng viên có chức, có quyền, là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) để ra ba vấn đề cấp bách và 6 nhóm giải pháp về xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay.

Để thực hiện tốt nhóm giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng ở chi bộ hiện nay, theo chúng tôi cần tiến hành đồng bộ các biện pháp sau đây, góp phần củng cố và tăng cường kỷ luật đảng ở chi bộ.

Một là, giáo dục nâng cao nhận thức về kỷ luật, chấp hành kỷ luật của Đảng cho chi bộ, chi ủy, đảng viên đi đôi với hoàn thiện các quy định trong Đảng và các tổ chức của hệ thống chính trị. Nội dung giáo dục t
ập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung cụ thể của kỷ luật Đảng, nội dung chương VIII Điều lệ Đảng; hướng dẫn và các quy định của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương Đảng về thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Từng chi ủy có quy chế hoạt động; từng tổ chức trong hệ thống chính trị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn có các văn bản, quy chế, quy định cụ thể thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý và phổ biến, quán triệt cho đảng viên nắm vững yêu cầu và nội dung, đồng thời tổ chức cho đảng viên chấp hành nghiêm các nội dung đó.

Hai là, duy trì nghiêm và có chất lượng chế độ sinh hoạt, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, tăng cường quản lý đảng viên ở chi bộ, mọi đảng viên đều phải được đặt dưới sự lãnh đạo, quản lý chặt chẽ của chi bộ. Nội dung các buổi sinh hoạt phải cụ thể, ngắn gọn, thiết thực, có chất lượng. Mỗi kỳ sinh hoạt nên chọn những vấn đề cần tập trung lãnh đạo ở địa phương, đơn vị để thảo luận và quyết định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện. Trong sinh hoạt phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; làm rõ mạnh, yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của chi bộ, chi ủy và từng đảng viên. Cán bộ chủ trì phải tự giác, gương mẫu, trung thực trong tự phê bình, có thái độ cầu thị trong tiếp thu sự phê bình.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của đảng ủy cơ sở và sự giám sát, kiểm tra của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. Từng thời gian, đảng ủy cơ sở phải có chủ trương, biện pháp cụ thể lãnh đạo công tác kỷ luật đảng trong đảng bộ, chỉ đạo các chi bộ cụ thể hoá và tổ chức thực hiện. Đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng có kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các chi ủy, chi bộ và đảng viên thuộc quyền nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, phòng ngừa vi phạm kỷ luật. Khi phát hiện vụ việc vi phạm hoặc khi có đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên sai phạm, phải kịp thời chỉ đạo chi bộ điều tra, xác minh chính xác; xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật đảng viên đúng nguyên tắc, thủ tục, tránh nể nang, bao che hoặc để kéo dài…

Bốn là, phát huy vai trò giám sát, kiểm tra của quần chúng trong cơ quan, đơn vị và của nhân dân trong việc chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Để phát huy tốt vai trò quần chúng nhân dân trong giám sát, kiểm tra cán bộ, đảng viên, đòi hỏi chi bộ phải lãnh đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai hoá các chủ trương của tổ chức đảng và của chính quyền cơ sở; thực hiện đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, cần tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp, phê bình của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất