Về đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như nội dung sinh hoạt chi bộ còn sơ sài; hình thức sinh hoạt nhiều khi đơn điệu, xơ cứng; tính giáo dục chưa được thể hiện rõ; không ít ý kiến phát biểu còn một chiều, nể nang, ngại va chạm… Để đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Khối xác định một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, cấp uỷ các cấp, trước hết là chi uỷ cần thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, kịp thời nắm và giải quyết tư tưởng, chăm lo lợi ích chính đáng của đảng viên, cán bộ, nhân viên trong đơn vị. 

Hai là, các chi uỷ viên, trước hết là bí thư chi bộ cần nắm chắc nhiệm vụ của chi bộ để lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, bắt đầu từ trong chi ủy. Khen thưởng xứng đáng, kịp thời  những đảng viên tiêu biểu.

Ba là, phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tăng cường tinh thần tự phê và phê bình, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo. Chú ý khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tham gia góp ý của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Chi uỷ và thủ trưởng đơn vị chủ động lắng nghe, tiếp thu và vận dụng những ý kiến hợp tình, hợp lý của đảng viên đối với nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa sinh hoạt chi bộ thành nền nếp. Chú trọng nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức, trách nhiệm của đảng viên đối với sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt phải gọn, rõ, thái độ của cử tọa nghiêm túc, gợi ý những vấn đề có tính trọng tâm, động viên khích lệ mọi đảng viên phát biểu, tiếp thu để nghiên cứu những ý kiến mới. Mọi đảng viên đều có trách nhiệm tham gia góp ý về nhiệm vụ của chi bộ.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi uỷ; chú trọng chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên, trước hết là của đảng uỷ cơ sở đối với chi bộ và đảng viên trong đảng bộ. Chi uỷ phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, hướng tới giáo dục nâng cao tính đảng của đảng viên. Đảng uỷ cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, giám sát các chi uỷ, qua đó nâng cao trách nhiệm của chi ủy và lãnh đạo đơn vị.

Sáu là, đổi mới nội dung, cách thức đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên; coi trọng chất lượng; xem xét hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao và tính tiền phong gương mẫu để đánh giá đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên là cơ sở để đánh giá chất lượng chi bộ.


Bảy là,
hằng năm đảng bộ cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm về sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng các chi bộ trực thuộc; đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
   

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất