Cội nguồn thắng lợi

Cách đây 73 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Sự kiện trọng đại này mở ra kỷ nguyên mới, người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào là công dân của một nước tự do và độc lập. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta được kế thừa, phát huy cao độ trong cuộc đấu tranh do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo chính là cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Cội nguồn thắng lợi ấy được nhân lên trong quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải, xương máu của cả dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên, ra khỏi khủng hoảng kinh tế​-xã hội, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân được cải thiện, chính trị​-xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền, thống nhất lãnh thổ được giữ vững, quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. 

Cội nguồn thắng lợi ấy trong tình hình mới ngày nay chỉ được phát huy cao độ khi Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, có đường lối đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn đất nước, không giáo điều, bảo thủ, chủ quan, duy ý chí; khi đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết, được nhân dân tin yêu, quý mến; khi ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Có như vậy, mới củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Hơn bao giờ hết, mỗi đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân.

Cội nguồn thắng lợi ấy cần được củng cố, phát triển trong quá trình giữ vững thành quả, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám và Lời thề Độc lập, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước, đem lại cuộc sống thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải phát huy cao nhất cội nguồn thắng lợi, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Lấy mục đích xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến về quá khứ, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc, đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước. Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công - như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất