Son sắt lời thề
Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc 5 lời thề tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9-9-1969. Ảnh tư liệu

Chúng ta đã thề với Người:

Giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước, để thoả lòng mong ước của Người. 

Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào.                         

Hết lòng, hết sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, làm hạt nhân cho khối đoàn kết toàn dân, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam hoàn toàn thắng lợi.   

Luôn luôn phát huy tình cảm quốc tế trong sáng của Hồ Chủ tịch, hết lòng góp sức vào việc khôi phục và tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa và giữa các Đảng anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản; thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc Đông Dương; ra sức ủng hộ phong trào cách mạng của nhân dân các nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.                    

Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với Dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch. Noi gương Người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Hồ Chủ tịch tới đích cuối cùng.

Son sắt lời thề với Người, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua mọi gian nan, sẵn sàng hy sinh không tiếc máu xương giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước liền một dải, đồng bào Bắc Nam sum họp một nhà.

Son sắt lời thề với Người, Đảng ta thực hiện xuất sắc sứ mệnh lịch sử khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới trong thời điểm bước ngoặt những năm đầu của thập kỷ chín mươi, thế kỷ XX, khi CNXH thế giới lâm vào thoái trào, đất nước trước thử thách hiểm nghèo, đưa đất nước vững bước vượt qua bão táp, đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử về kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân được nâng cao, cuộc sống bình yên, sớm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc.

Son sắt lời thề với Người, toàn Đảng đồng lòng thực hiện Di chúc của Bác, xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt, giữ gìn Đảng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, văn minh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.

Son sắt lời thề với Người, Đảng ta khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa với phương châm Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển nhằm mục tiêu giữ vững hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Son sắt lời thề với Người, Đảng phát động cuộc vận động “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, hết lòng hết sức phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân, thực hiện điều ước mong cuối cùng của Bác là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.”

Thủy chung, son sắt, đinh ninh lời thề với Bác, 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên, người dân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp bước thực hiện Di chúc của Người vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất