Sức xuân

Tết đã đến, xuân đã sang. Mùng 1 Tết Tân Mão năm nay đúng vào ngày kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2011). Sự trùng hợp khẳng định, nhân lên sức xuân của Đảng ngay từ khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện, suốt 81 năm qua vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vững vàng vượt qua mọi nguy nan, thác ghềnh đến bến vinh quang.

Sức xuân thể hiện khi mới mười lăm tuổi, chỉ với hơn năm nghìn đảng viên, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Sức xuân dẻo dai, bền bỉ suốt ba mươi năm vạn dặm trường chinh, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi kháng chiến chống ngoại xâm, đỉnh cao là chiến thắng Ðiện Biên Phủ chấn động địa cầu, là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Ðại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sức xuân tươi trẻ hiển hiện trong đổi mới tư duy, hai mươi lăm năm lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tiếp tục từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những nhận thức và tư duy mới phù hợp thực tiễn Việt Nam. Những thành tựu đạt được trong 25 năm đổi mới khẳng định tư duy, đường lối đổi mới của Ðảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

Sức xuân của Đảng bắt nguồn từ nhân dân, từ thực tiễn cuộc sống qua mỗi mùa xuân thêm thắm sắc, đượm hương. Ðảng sinh ra và trưởng thành từ nhân dân, được nhân dân tin yêu và xây dựng, lựa chọn làm người lãnh đạo. Toàn bộ hoạt động của Ðảng xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. Qua những thăng trầm lịch sử, những khó khăn thử thách của thời đại, Ðảng luôn thể hiện sức xuân tươi trẻ, vững vàng bản lĩnh - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một nhiệm kỳ khởi đầu từ đại hội. Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định sức xuân trong tư duy, hành động của Đảng, tạo niềm tin vững chắc về tương lai xán lạn của đất nước. Sức xuân của Đảng nhân lên sức mạnh toàn dân tộc thực hiện chiến lược phát triển nhanh, bền vững, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Phản hồi (2)

Đỗ Bạch Dương 12/02/2011

"Sức xuân của Đảng bắt nguồn từ nhân dân, từ thực tiễn cuộc sống". Đây là nhận định hoàn toàn đúng. Nhưng thực tế, nhất là Đại hội XI của Đảng cho thấy trong Đảng còn nhiều đảng viên nhất là số ít những người lãnh đạo chưa có tư duy cùng nhịp với thực tiến cuộc sống, vẫn giáo điều, cứng nhắc. Điều này cản trở bước phát triển của đất nước, nhất là khi nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, và nguy hiểm hơn là nguy cơ bị cô lập, không còn gắn bó với dân. Mong sao Tạp chí Xây dựng Đảng - tôi cho là đã có nhiều đổi mới, đã dũng cảm đi giữa hai lề, phản ánh ngày càng gần hơn thực tế - năm nay có thêm nhiều bài viết mang sức xuân trong tư duy, hành động, đừng một chiều chỉ phản ánh mặt hay, mặt được mà thiếu mổ xẻ, phân ích, bình luận những mặt trái, những tiêu cực của xã hội và của chính ngành tổ chức. Chuyên mục Sự việc - ý kiên nên có cả bình luận, nhận định những sự việc, hiện tượng quốc tế, bởi từ đớ cũng có bài học thực tế sống động cho Đảng ta.

Lê Trung Thành 04/02/2011

Tôi rất đồng tình với nhận định của Tạp chí"Xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân." Hãy nhìn những biến động ở Tuynidi và Ai Cập hiện nay để thấy rằng khi Đảng không còn đáp ứng được yêu cầu, lợi ích cho dân nữa thì tất cả sẽ bị xoá bỏ.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất