Nét mới

Năm 2011 đã đến với muôn nhà, mỗi người.  
Nhìn lại năm 2010 - năm đại hội - trong kết quả của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, nét mới quan trọng là đã thực hiện thành công thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ. Trong đó, cấp cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư và phó bí thư.   
Thành công thí điểm thể hiện tư duy tiếp tục thực hiện đổi mới hoạt động của Đảng nhằm:          
Mở rộng dân chủ trong Đảng.        
Phát huy trí tuệ, quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên.        
Đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.        
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.         
Thành công thí điểm thể hiện chủ trương đúng đắn phù hợp với quy luật, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.        
Thành công thí điểm là cơ sở để Đại hội XI của Đảng phát huy dân chủ đề ra đường lối và những quyết sách đưa công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục tiến lên. Đồng thời mở rộng dân chủ trong bầu cử Ban Chấp hành Trung ương - không chỉ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội mà còn là Bộ tham mưu chiến lược của toàn dân, đất nước, lãnh đạo cả hệ thống chính trị - gồm những người có đức, có tài, hết lòng vì nước, vì dân, có bản lĩnh, tư duy đổi mới, khả năng đột phá, chớp thời cơ, tạo thế và lực để đưa đất nước phát triển bền vững trên một tầm cao mới.       
Thành công thí điểm, kết quả đại hội ba cấp là cơ sở để mỗi người tin tưởng bước đổi mới của Đại hội XI, nhân lên khí thế mới của năm 2011- năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội, năm thành công.  

Phản hồi (3)

Ngô Ngọc Thanh Hằng 05/01/2011

Đây không chỉ là nét mới mà còn là là sự kiện của năm 2010 trong xây dựng Đảng.

Lê Hoàng Lương 04/01/2011

Muốn có nét mới ở Đại hội XI phải thay đổi Quy chế bầu cử đại hội.

Hoàng Thế Hải 02/01/2011

Tôi cũng mong nét mới - bầu trực tiếp bí thư ở đại hội đảng 3 cấp được tiếp tục mở rộng hơn nữa tại Đại hội XI. Chỉ có dân chủ thực sự mới lựa chọn được những người tài, nhất là những người giữ cương vị chủ chốt của Đảng và Nhà nước, loại bỏ những kẻ không tài, mỏng đức khỏi bộ máy đảng và nhà nước. Và chỉ có thế nước ta mới có cơ sánh vai các cường quốc 5 châu.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất