Hy vọng

Hôm nay, 12-1-2010, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại" khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.      
Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và đất nước ta. Đại hội căn cứ vào thực tiễn trong nước và tình hình quốc tế sẽ thảo luận và quyết định phương hướng phát triển đất nước, xây dựng Đảng thông qua các văn kiện quan trọng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới); Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.    
Mỗi người dân hy vọng Đại hội khách quan phân tích sâu sắc, toàn diện để phát hiện, nắm bắt được những xu hướng vận động phức tạp của thế giới, từ đó xác định đúng hướng đi của Việt Nam có tính sống còn. Đất nước ta sẽ phát triển nhanh, bền vững nếu hiểu rõ quy luật, có tầm nhìn xa, biết nương vào dòng chảy thời đại, biến thách thức thành thời cơ. Ngược lại, sẽ bị gạt ra lề quỹ đạo vận động của thế giới, đất nước sẽ lỡ chuyến tàu quốc tế, không chỉ tụt hậu mà còn không thoát khỏi nguy cơ lệ thuộc.   
Hơn lúc nào hết, nhân dân hy vọng Đại hội nhìn thẳng sự thật, đánh giá chính xác tình hình trong Đảng để có những quyết định mạnh mẽ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là yếu tố then chốt, quyết định mọi thắng lợi của Việt Nam. Trong đó, quan trọng hàng đầu là sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương - Bộ chỉ huy chiến lược của cả dân tộc. Đó phải là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.   
Năm 2011 mở đầu một thập kỷ mới, Đại hội mở đầu cho thập niên thứ 2 của thế kỷ 21. Mỗi người dân gửi gắm niềm tin, hy vọng Đại hội XI hoàn thành sứ mạng của mình xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng, với Bác kính yêu.

Phản hồi (2)

Lê Nguyễn Thái Hoà 15/01/2011

Hôm nay Đại hội bàn về nhân sự. Tôi cùng hy vọng Đại hội "sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương - Bộ chỉ huy chiến lược của cả dân tộc. Đó phải là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" và đặc biệt phải không tham nhũng và dám chống tham nhũng.

Đỗ Bạch Dương 12/01/2011

Đúng thế,tôi cũng hy vọng.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất