Vững mạnh để sẵn sàng tự vệ
Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014), 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.  

Nhớ khi xưa: Để tự vệ, bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước và dân tộc, vó ngưạ của quân Nguyên Mông chinh phục gần khắp thế giới đã bị chặn đứng trên đất nước ta.                    

Để tự vệ, bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước và dân tộc, quân nhà Minh, nhà Thanh dù có binh hùng, tướng giỏi, thế mạng như chẻ tre cũng bị đánh tan tác, bị quét khỏi  lãnh thổ Việt Nam…                   
Để tự vệ, bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước và dân tộc, trong thế kỷ XX và XI, Quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cùng toàn dân đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ, chủ  nghĩa đế quốc làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.                      

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến khó lường. Quan hệ giữa các nước vừa hợp tác, vừa đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển, đảo.                      

Ghi nhớ và thực hiện bài học của ông cha ta: “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc. Đó là thượng sách giữ nước”, Đảng ta đã thực hiện công cuộc đổi mới đưa nước ta ra khỏi các nước kém phát triển. Năm 2014, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả về kinh tế, xã hội, độc lập, chủ quyền biển đảo của đất nước cũng như hậu quả của thiên tai, dịch bệnh. Những khó khăn, thách thức đó không chỉ đe dọa đến hòa bình, ổn định mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực phát triển của đất nước. Với sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được những thành tựu toàn diện trên các mặt. Bên cạnh giữ vững được ổn kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 5,9%, bảo đảm an sinh xã hội,. chúng ta giữ vững được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã  hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc… Đó là những tiền đề quan trọng để đất nước phát triển bảo đảm cuộc sống ngày càng ấm no của nhân dân.                 

Dân không giàu, nước không mạnh, liệu chúng ta có thể bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc? Nhưng nếu Đảng không vững mạnh, trong sạch liệu có dân giàu, nước mạnh được không? Bởi Đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền, giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng không vững mạnh, trong sạch làm sao thực hiện được vai trò dẫn lối, chỉ đường đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh? Do đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng là góp phần quan trọng tự vệ, đánh tan mọi âm mưu, hành động xâm lược, cho dù chúng là ai. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất