Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong Quân đội phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Các chiến sĩ xếp hình đất nước Việt Nam thể hiện sức mạnh đoàn kết.
70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn quân đã chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng, vun đắp nên truyền thống “Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo”, chấp hành nghiêm kỷ luật, tham mưu trúng, đúng, kịp thời, giữ vững nguyên tắc, lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nổi bật là:


Thường xuyên nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với TCCT, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thiết lập và từng bước hoàn thiện nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; xác định hệ thống nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng trong quân đội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cả thời chiến và thời bình; thường xuyên kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng từ QUTƯ đến cơ sở nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong các giai đoạn cách mạng, trong mọi tình huống. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Cục Tổ chức đã tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt các đợt chỉnh Đảng, chỉnh quân; mở các hội nghị công tác tổ chức và các hội nghị bí thư chi bộ, chính trị viên toàn quân. Tập trung xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị thực hiện mọi nhiệm vụ. Đến năm 1952, các đơn vị từ đại đội và tương đương đều có chi bộ, từ tiểu đoàn trở lên có đảng ủy. Cục đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở 4 tốt, 7 yêu cầu tư cách đảng viên”… Vì vậy, trong thời kỳ 1954-1975, số lượng chi bộ tăng nhanh từ 3.896 lên 29.259; các đại đội và đơn vị tương đương đều có chi bộ, trong đó 96,1% chi bộ có chi ủy, 98,5% trung đội, bộ phận kỹ thuật có tổ đảng.

Tập trung tham mưu giúp TCCT, QUTƯ chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chủ trương xây dựng hệ thống cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên các cấp. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy các cấp với đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM) với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Trong giai đoạn kháng chiến, Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn quân đã tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn, thực hiện tốt công tác phát triển đảng, do đó tỷ lệ lãnh đạo trong toàn quân không ngừng được tăng lên từ 8,5% (năm 1946) lên 23,8% (năm 1954), giai đoạn 1960-1975, Đảng bộ Quân đội kết nạp được 484.044 đảng viên, nâng tỷ lệ lãnh đạo trung bình đạt 27%.

Chủ động nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, tham mưu đề xuất và giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong các nhiệm vụ bảo đảm đường lối, nguyên tắc, quan điểm, tư tưởng quân sự của Đảng được quán triệt và chấp hành nghiêm túc trong các hoạt động của toàn quân. Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn quân đã tham mưu đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành các hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ với nhiều nội dung phong phú, linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố quyết tâm, giữ vững ý chí chiến đấu, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ của bộ đội. Thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, kiện toàn các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức đảng TSVM. Cùng với việc tham mưu giúp TCCT, QUTƯ động viên hàng triệu lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, Cục Tổ chức đã cử hàng trăm tổ, đoàn cán bộ đi nghiên cứu trên khắp các chiến trường, bám nắm đơn vị cơ sở và làm chuyên gia giúp quân đội hai nước Lào, Căm-pu-chia, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng, nhiều đồng chí lập chiến công xuất sắc và trở thành cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Từ năm 1975 đến nay, công tác tổ chức xây dựng đảng trong Quân đội đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng đảng của Trung ương phù hợp với thực tiễn Đảng bộ Quân đội, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực, chủ động và kiên trì tham mưu với TCCT, QUTƯ trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo về công tác quân sự, quốc phòng, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đề xuất, bổ sung các quy định về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp; triển khai thống nhất đồng bộ trong Đảng bộ Quân đội việc quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên bằng công nghệ thông tin; giúp TCCT, Thường vụ QUTƯ ban hành Điều lệ CTĐ, CTCT trong giai đoạn mới, Quy chế công tác tổ chức xây dựng đảng, cùng nhiều quy chế, chỉ thị, hướng dẫn quan trọng khác. Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Từ năm 1975 đến nay, đã kết nạp được 277.187 đảng viên mới, nâng tỷ lệ lãnh đạo của toàn quân thường xuyên đạt hơn 50%. Hướng dẫn, chỉ đạo tiến hành CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ và trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt kết quả tốt, nhất là trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, trong các loại hình đơn vị có nhiệm vụ mới, đặc thù. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng giúp TCCT, Thường vụ QUTƯ biên tập nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội hằng năm; chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc các kỳ đại hội đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng trong quân đội. Nhận thức sâu sắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tổ chức và ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống và kinh nghiệm đã được đúc kết trong 70 năm qua; quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Kiên định quan điểm tư tưởng, nguyên tắc của Đảng, bám sát nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị; tăng cường đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo; tích cực học tập rèn luyện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, xây dựng cơ quan VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.  

Trong 70 năm qua, Cục Tổ chức được Đảng, Nhà nước, Quân đội và bạn bè quốc tế trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công (2 hạng nhất, 1 hạng ba); Huân chương Chiến công hạng nhất; 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (2 hạng Nhất, 1 hạng Nhì, 1 hạng Ba); Huân chương Itxala hạng Nhất của Nhà nước CHDCND Lào; Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Căm-pu-chia...

Trung tướng NGUYỄN HỮU XUÂN

Cục trưởng Cục Tổ chức

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất